is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur; weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid jrg 5, 1890, no 30, 26-07-1890

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

280

geniet een jaarwedde van f 1200; de twee andere beambten (schrijver en teekenaar) een jaarwedde van f 600, bij gebleken geschiktheid en dienstijver met vijfjaarlijksche verhooging van f 100, opklimmende voor den eersten beambte tot f 1700, voor den tweeden beambte tot f 1000.

II. Aan den thans fungeerenden hoofdingenieur wordt met ingang van 1 Januari 1891 toegekend een jaarwedde van f 5000 (gelijkstaande met de thans genoten jaarwedde en toelage).

III. Aan den thans fungeerenden ingenieur wordt met ingang van 1 Januari 1891 toegekend een jaarwedde van f 3000 (bedragende zij n jaarwedde met toelage, thans f 2900).

IV . De jaarwedden van de thans fungeerende beambten op het bureau van den hoofdingenieur te bepalen als volgt:

voor den chef de bureau op f 1500 (jaarwedde en toelage thans f1400), voor de twee overige beambten op resp. f 1150 en f 950 (gelijk de bestaande jaarwedde en toelage).

BENOEMINGEN, VERPLAATSINGEN, ENZ.

Directeuren van het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte te Rotterdam, hebben in hunne vergadering van 16 Juni benoemd :

tot lid consultant, den heer A. C. Broekman, eerstaanwezend ingenieur bij den aanleg van Staatsspoorwegen te 's-Hertogenbosh;

tot lid correspondent, den heer J. Schalij, hoofdingenieur le kl. van den Waterstaat in Nederlandsch-Indië te Batavia;

tot leden, de heeren: J. P. Havelaar, Minister van Waterstaat, H. en N. te 's-Gravenhage en J. W. Welcker, ingenieur lekl. van 's Rijks Waterstaat te Rotterdam.

Tot honoraire leden van de Société des Ingénieurs Civils de France te Parijs zijn benoemd de heeren J. F. W. Conrad en N. Th. Michaëlis, President en oud-President van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs.

Tot ridder van het Legioen van Eer is benoemd de heer H. A. Perk, directeur van de Amsterdamsche Rijtuigmaatschappij, lid van de Permanente Militaire Spoorweg-Commissie, te Amsterdam.

Door den Minister van Koloniën is de civiel-ingenieur J. C. Voorduin gesteld ter beschikking van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië, om te worden benoemd tot adspirantingenieur bij den Waterstaat en de Burgerlijke Openbare Werken daar te lande.

Tot sectie-ingenieur bij de Ned. Zuid-Afrikaansche Spoorweg- maatschappij is benoemd de heer Th. W. L. Steinmetz, thans waarnemend sectie-ingenieur bij die maatschappij.

«Het Vaderland» deelt mede, dat de sectie-ingenieur bij de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, de heer H. P. M. G. van der Kun te Venlo, naar Utrecht is overgeplaatst als afdeelingschef, en dat in zijne plaats tot sectie-ingenieur is benoemd de civiel-ingenieur A. H. A. C. van Liebergen, adjunctingenieur bij de maatschappij te Utrecht.

De gemeenteraad van Ridderkerk heeft in zijne zitting van 21 Juli benoemd tot gemeente-architect den heer G. Bulsing Gz.

Door den opzichter van den Provincialen Waterstaat in Limburg, den heer J. P. Tummers te Venlo, is wegen hoogen leeftijd eervol ontslag uit zijne betrekking gevraagd met ingang van 1 Jan. 1891.

Tot tijdelijk hoofd der gemeentewerken te Nieuwer-Amstel werd benoemd de heer W. J. de Groot, thans waarnemend hoofd van buitengewone werken bij den technischen dienst dier gemeente.

De heer A. G. den Boesterd werd benoemd tot tijdelijk opzichter 2e kl. bij de publieke werken te Amsterdam.

Tot directeur der Ambachtsschool te Utrecht werd benoemd de heer L. van Essen, thans leeraar te Arnhem.

Tot leeraar in het rechtlijnig- en bouwkundig teekenen aan de ambachtschool te Arnhem, is benoemd de heer Th. van Harderwijk, thans opzichter bij den bouw der Stadsgehoorzaal te Leiden.

In Ned.-Indië.

Bij den Waterstaat en 's Lands B. O. W.

Toegevoegd: aan den chef der le Waterstaatsafd., de ingenieur 2e kl. W. Elenbaas; aan den chef der 2e afd., de adspirantingenieur G. L. Driessen ; aan den chef der 5e afd., de adspirant-

ingenieur W. H. Kloppenburg en de opzichter 3e kl. L. Nieuwdorp; aan den chef der opnemingen ter verbetering van de bevloeiing der Solo-vallei, de opzichters 3e kl. W. C. van dek Spek en P. K. van Gemert.

Gesteld: in commissie, in het belang der irrigatie-afd. Serajoe, de ingenieur 2e kl. P. Th. L. Grinwis Plaat.

Bepaald: dat de ingenieurs 3e kl. K. J. A. Ligtvoet en T. J. W. van Rossum, bij den aanleg der Staatsspoorwegen op Java gedetacheerd en bij hun korps a la suite gevoerd blijven.

Geplaatst: in het gouvernement Sumatra's Westkust, de waarnemend architect 2e kl. J. Ph. van Roosmalen; in de residentie Madoera, de opzichter 3e kl. J. Brouwer; in de res. Bagelen, de opz. 3e kl. J. H. Termeulen; in de res. Batavia, de°opz. 3e kl. F. M. L. Willemse.

Overgeplaatst: van de residentie Samarang naar de rer. Cheribon, ten einde als eerstaanwezend ingenieur op te treden, de ing. le kl. G. Oosting, wordende hij in verband daarmede bij zijn korps teruggevoerd; van de residentie Sumatra's Oostkust naar de directie te Batavia, de ing. le kl. A. P. Melchior; van het gouvernement Sumatra's West-kust naar de directie, de ing. 2e kl. J. F. de Gijselaar; van de res. Batavia naar de res. Lampongsche districten, de waarn. opz. 2e kl. J. H. van der Linden ; van de res. Japara naar de res. Menado, de opzichter 3e kl. A. Muller ; van de res. Bantam naar de res. Japara, de opz. 3e kl. Ch. van Aaken.

Afd. Spoor- en Tramwegen en Stoomwezen van het Dep.

van B. O. W.

Bij de exploitatie der Oosterlijnen.

Benoemd: tot onderopzichter le kl., de ambtenaar op wachtgeld Ch. Huijsing; tot tijd. onderopz. le kl., de tijd. onderopz. 2e kl. H. C. Roostee; tot tijd. onderopz. 2e kl., de tijd. onderopzichters 3e kl. C. van Waarden, R. G. Reineke, J. H. Wijn and, Mas Beu Soemo Ardjo en Boejong.

Bij de exploitatie der Westerlij nen.

Benoemd: tot onderopzichters le kl., de onderopzs. 2e kl. J. L. Zondag en A. H. G. Imbert; tot sectie-opz. 2e kl., de sectie-opz. 3e kl. H. Langelaan.

Bij de exploitatie der lijn Dj okj akarta — T j ilatj ap-

Benoemd: tot onderopzichters le kl., de tijd. onderopzs. lekl. C. Litau en Ch. E. E. Durand, en de onderopz. 2e kl. H. C. Sleebos; tot tijd. onderopzs. le kl.. de tijd. onderopzs. 2e kl. P. E. Ferdinandus en J. Boesch; tot tijd. onderopz. 2e kl., de tijd. onderopz. 3e kl. P. Th. Emmerling ; tot onderopz. van de werkplaats, de tijd. onderopz. 2e. kl. P. Ch. Mauthaan; tot tijd. onderopz. van de werkplaats, G. van Dorp.

Belast: met de waarneming der betrekking van opz. 3e kl., de ambtenaar op wachtgeld, laatstelijk opz. 2e kl. H. A. Meijboom.

Bij den dienst der Staatsspoorwegen ter Sumatra's Westkust.

Benoemd: tot tijd. onderopzichters 2e kl., de tijd. onderopzs. 3e kl. F. A. Fuchs en A. M. Beek. Bij de Genie :

Overgeplaatst: van het detachement genietroepen te KotaRadja, bij den gewest, geniedienst aldaar, de le luit. C. de Waal.

OPEN BETREKKINGEN.

Gediplomeerd architect en een Administrateur-Boekhouder bij de Alg.

Exploitatie- en Bouwmaatschappij te Pretoria (Zuid-Afrik. Republiek.)

(Zie Adv. in n°. 29). Deskundige, theoretisch en praktisch vertrouwd met aanleg, enz. van

installatiën voor electrisch licht. (Zie Adv.). Werktuigkundige of Ingenieur voor de technische leiding eener fabriek.

Aanbiedingen onder motto slngenieur" aan Van Düijl's Alg. Adv.

Bureau, Amsterdam. (Zie Adv.). Leeraar tevens Directeur aan de Zeevaartschool op Vlieland. Jaarwedde

f 1300. Stukken franco in te zenden vóór 16 Aug. bij het gemeentebestuur.

Bouwkundig Opzichter voor een werk nabij Amsterdam voor 3 maanden. Adres Architect J. W. Blijenburg te Maastricht.

Bekwaam Teekenaar-IJzerconstructeur, geruimen tijd op fabrieken werkzaam geweest zijnde. (Zie Adv.).

Bij dit nummer behoort een BIJBLAD, bevattende Weerkundige- en Waterwaarnemingen, Lijst van Fabrikanten , Aankondiging en Afloop van Aanbestedingen, Advertentiën enz.

Gedrukt bij GEBR. BELINFANTE, voorn.: A. D. SCHINKEL