is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 73, 1906, no 2, 05-01-1906

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL.

45

wil ik ook nog wijzen op de verzamelingen van prent- en teekenkunst en van schilderijen. Deze advertentiën doen ons zien, dat vooral Italiaansche meesters geliefd waren. Behalve van Hollandsche kunstenaars vinden we in de 17e eeuw vooral prenten en teekeningen aangekondigd van Raphaël d'Urbino, Montagne, Delsarto, Julio Roman o, P e r u c i n o, Permitiano, M i c h a e 1 A ngelo, Coreggio, Vanius, Tessa de Garats e, Guido Reni, Tempost a, Porde non, Petro de Cortone, Cyrus Ferus, Pousin Salvator Rosa en meer anderen.

Voor den verkoop van boekdrukkerijen en lettergieterijen biedt de Opr. Haarl. Ct. eveneens belangrijke bijzonderheden aan. We krijgen daardoor een overzicht der verschillende overgangen, van de inventarissen, van de lettersoorten enz.

Ik meen niet beter te kunnen doen, dan hier eenige 17e eeuwsche, uiteenloopende, voorbeelden te citeeren, opdat men zelf de geschiedkundige waarde ervan beoordeele: Jrg 1664 (n«. 24). Mededeeling, dat te Amsterdam wordt uitgegeven bij Gerbrant Schagen en Samuel Imbrëchts, een bijbeltje in 12°, met een nieuwe paerl-

letter gecorrigeerd door Mr. Cornelis

de Leeuw.

Jrg. 1665 (n°. 39). Joan Stichter, figuursnijder, deelt mede, dat hij is verhuisd naar den hoek van de «Loper-dwarsstraet» in «de Rokende Melck-meyt».

Jrg. 1666 (n°. 25). De erfgenamen van Jacob van Leest zullen 21 Juni 1666 verkoopen verschillende soorten van papier, speelkaarten, lakken, kaartmakersgereedschap enz.

Jrg. 1666 (n°. 34). Uit de hand te koop de boekdrukkerij, boekbinderswinkel enz. van wijlen Jan Sweerz, in leven boekdrukker te Sneek.

Jrg. 1667 (no. 36). Verkoop, 13 Sept. 1667, te Amsterdam, wegens opheffing der zaak, van de boekdrukkerij van Borrit Jansz. Smit.

Jrg. 1667 (n<>. 46). Te Rotterdam worden bij Servaes Hendricksz., wonende op het westeinde van de Steiger, in «'t Gekroonde Tafelboeck>, gemaakt allerhande tafelboeken, te weten fijne, die op perkament geverfd zijn, en slechte tafelhoeken, die

goed zijn, en vergulde almanakken met tafelhoeken daarbij gebonden. Jrg. 1668 (no. 14). Verkoop, 25 April 1668, van de boekdrukkerij, platen, houten figuren enz. van wijlen Adriaen Vlacq te 's Gravenhage.

Jrg. 1670 (n°. 24). Jacob Palensteyn en Jan Lelyvelt, te Enkhuizen, zullen uit de hand verkoopen een drukkerij met goede nieuwe letters, muzieknoten en twee goede drukpersen.

Jrg. 1670 (n». 41). Verkoop, 22 Oct.'1670, van de boekdrukkerij van Joannes Naerenus.

Jrg. 1671 (no. 7). Isaac van Wesbusch, te Haarlem, maakt en verkoopt harde en weeke drukinkt. (Volgt nadere omschrijving en prijs).

Jrg. 1671 (no. 34). Verkoop, 26 Augustus 1671, te Amsterdam, van de boekdrukkerij van wijlen Jan Gillisz. Zaagman, ten huize van zijn vader Gillisz. Joosten Zaagman. Jrg. 1672 (n<>. 14). Verkoop. 14 April 1672, te Leiden, ten huize van de Wed. Barthölomeus van Hoogenacker op de Haarlemmerstraat in «De Vinder van de Druckerye», van de lettergieterij en boekdrukkerij van wijlen Arent Corsz. van Hogenacker, in leven «konstig pensioensnyder en lettergieter». Jrg. 1673 (n<>, 11). Verkoop, 10 April 1673, te Amsterdam, van den inventaris eener lettergieterij in de Elandstraat, waar «de Salamander» uithangt. Jrg. 1673 (n<>. 11). Bekendmaking, dat de nagelaten lettergieter ij van wijlen Jacques Vallez, — die, van zijn dood af tot heden, heeft «stil gelegen» en tegenwoordig berust bij Johannes Adamsz. te Amsterdam in de Elandstraat naast «De Oude 3 Baersen» en bij Dirck Voskens op de Bloemgracht naast de drukkerij van Johan Blaeuw —, weder ter hand is genomen en men weer letters enz. bestellen kan. Jrg. 1673 (no. 49). Verkoop, 20 Mei 1673, te Leiden, van de boekdrukkerij van wijlen Abraham Verhoeve. Jrg. 1674 (4 Aug.). Verkoop, 27 Augustus 1674, te Haarlem, van de boekdrukkerij van Isaac van Wesbusch. De advertentiën, waaraan ik deze voorbeelden heb ontleend, zijn dikwijls zeer uitvoerig; doorgaans wordt de inventaris erbij vermeld.