Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

56

LEES HIER.

|\ezer dagen kwam mij van een mijner inteekenaren op den Statenbijbel de navolgende circulaire in handen, die naar mijne naamlijsten van inteekenaren op de omslagen vermeld, aan de inteekenaren geadresseerd per post is verzonden. M.

n|?e ondergeteekende, Boekbinder te Utrecht, neemt de vrijheid UEd te bengten, dat hij zich tegen civielen prijs belast met het binden van den nieuwen Statenbijbel (uitgave van Swaan te Arnhem) in antieke en moderne banden, met of zonder koneren klampen, zoo in juchtleer als in chagrijn of ander leder

Moderne handen zijn ook bij hem los te bekomen, ten einde daarin by andere binders den Bijbel te doen inbinden; voor antieke is dit met wel mogelijk. Zij, die in of bij andere steden wonen en van deze gelegenheid tot binding wenschen gebruik te maken, kunnen des noods hunne bijbels per boekverkoopersgelegenheid, per couvert den Heer Dannenfblser alhier, overzenden en zullen ze dan ook langs denzelfden weg terugontvangen. — Op franco aanvrage is hij gaarne bereid den prijs van elke soort band op te geven, terwijl altijd een band ter bezigtiging bij hem zal gereed liggen.

Met de meeste hoogachting, T„ , UEd. dienstv. dienaar,

December 1863. Domplein, F. 297.

Op bovenstaande wil ik H.H. Boekh. alleen vriendelijk verzoeken hunne inteekenaren wel te willen informeren, dat door mij een nette band, gebonden op de Bijbelbinderij van de Hoeren J. Brandt & gdeverd°°r H-H- Inteekenaren tegen zeer billijken prijs zal worden

Arnhem, 26 Maart 1864. J. W. Swaan. [435]

Aan H.H. Inteekenaren op de eerste jaargang van hetALBUM. VERZAMELING VAN BOUWKUNDIGE SCHETSEN EN ONTWERPEN, heb ik heden ten vervolge gezonden de eerste afl. van het tweede deel.

Beleefdelijk verzoek ik dat men trachte zijne inteekenaren ook voor dit deel te behouden, en zoo mogelijk nieuwe aan te winnen. Ik vlei mij dat de uitvoering daartoe zal meewerken.

Nogmaals verzoek ik dat ieder ten spoedigste terugzende de I STUKKEN BORDPAPIER, die ik tegen berekening er by zond De tweede afl. zal binnen 14 dagen gereed zijn, en daarvoor heb ik dat bord dringend noodig. — Wie dat binnen 14 dagen na heden met teruggezonden heeft, moet ik ze met ƒ0,15 in rekening brengen.

Door mij is algemeen verzonden: J. P. Hasebboek, DE LAATSTE KERKKLOKSTOON ineen

ƒ 0,75, geb. met portret ƒ 1,25. J. ter Gouw, DE EERSTE APRIL; ingen. met geïllustreerd omslag ƒ0,75.

Wie dezen niet ontving en meent er van te kunnen plaatsen, gelieve ze aan te vragen.

Binnen weinige dagen zal het licht zien-

3'-,T^J^l'PRINSELIJKE AFKOMST DER NEDERLANDSCHE VLAG GEHANDHAAFD.

Amsterdam, 22 Maart 1864. C. L. Brinkman. [436]

Dij J. Noordendorp, te Amsterdam, is voor Nederland de inteeUJcenmg opengesteld op een plaatwerk, getiteld*L™ ?1'TFRÜITS Eï *'EUILLAGES CHOISIS DE LA FLORE

ET DE LA POMONE DE L'ILE DE JAVA. Pcints d'après

nature par Madame Berthe Hoola van Nooten. Ouvrage

dedie a Sa Majeste la Reine des Pays-Bas.

Dit werk, vereerd met de Inteekcniug van Z. M. den Koning, Z. K. H Prins Frederik der Nederlanden, Zijne Excellentie den Gouverneur-Generaal van Neêrl.-Indië, zal bestaan uit 10 afl., elk van 4 m Nederl.-Indië naar de natuur geteekende, gekleurde Platen in groot folio formaat, met Franschen en Engelschen tekst. Volgens oordeel van deskundigen in Indië en hier te lande, is de natuur nimmer getrouwer wedergegeven, en overtreft de uitvoering al het tot dus ver bestaande; de prijs is ƒ7,- per afl., met 20»/ rabat De 6 eerste afl. liggen ter bezigtiging, doch kunnen niet in kommissie gezonden worden. [437]

1™ ÏÏ^^TZ°0N' te Zalt-B°>"mel, hebben op heden grfruktT JDE PSALMEN IN HET MALEISCH, welke algemeen op Java in gebruik zijn, of: Berijming van alle Psalmen Davids, door WEfID"r' Onevens eenige andere gezangen en formulieren van Doop, Avondmaal en Huwelijk, met Dess. Maleische letter, cn ' nooten, m 8°. op fraai velijn papier, en nagezien door Prof p' I ' Veth. .

Dezelven worden in losse bladen, en ook gebonden in geheel leder <

afgeleverd, en met en zonder verguld slot. ;

Op aanvrage wordt er e'e'n Ex, op beziens gezonden. i

Zall-Bommel, Maart 1864. [438] !

KONINKLIJK LITHOGRAPHISCH ETABLISSEMENT Wed. E. Spanier & Zoon, 'sGravenhage. Yjyij hebben de eer ter kennis van den Boekhandel te brengen dat f tl onze Steendrukkerij niet alleen is ingerigt voor Plaat- en Graveerwerk, maar tevens tot het vervaardigen van Ti tel-v ie- netten, Illustraties voor boekwerken in Chromolitho-

graphie en wat verder tot den boekhandel betrekking heeft, W . wij door billijke prijzen en nette uitvoering het in ons te stelle»' trouwen zullen weten waardig te maken.

's Gravenhage, Wbj>- E- Spanier & Zoon.

Spuistraat, 37. [* ——— ^

Ingezonden Stokken. — Berlgten enz.

Den Heer H. Geertsema Jr., te Groningen.

's Gravenhage, Leiden en Ar®$ 28 Maart 1864.

Mijnheer!

Liefst hadden wij ons verder in dit blad buiten alle discussie houden, ten opzigte van het Woordenboek der Nederlandsche & en voor het vervolg hopen wij ook buiten de noodzakelijkheid te1 ven er ons in te mengen. Uw artikel in het jongste Nieuws' verpligt ons echter een enkel woord te zeggen.

Ge deelt mede dat de heer P. Noordhoff met eene gedrukte teekeninglijst aan^ het publiek het Woordenboek heeft aangeboden? 10% extra-korting en franco levering op de plaats van bestemff'' Dat berigt komt niet overeen met onze informaticn en het za' genoegen doen te vernemen, dat ge verkeerd waart ingelicht, * ge uw artikel schreeft. Zie hier de feiten:

N. liet, wel is waar, even als andere Groningsche Confraters, ^ lijst drukken, maar daarop is geene sprake van die 10% enz. * heeft hij dengene, die de lijst presenteerde, volmagt gegevens wanneer hij bij onderwijzers kwam, die hem opmerkten dat zij i woon waren hunne boeken altijd met 10% korting te ontvang'' in dit geval te antwoorden, dat N. daartoe ook bereid was-) onderwijzers en kweekelingen is dus alleen van die 10°/ Y<$ gesproken.

Na vriendelijke groeten zijn wij met alle achting:

Uwe Dienstw. Dienaren, M. Nijhoff, A. W. Sijthoff en D. A. Thi»'

Het Nederlandsen. Woordenboek.

j Onder bovenstaand opschrift komt in het vorig nommer van " Nieuwsblad ook een artikeltje voor van den heer H. Geertsema J(' die daarin mijn naam noemt.

Hij spreekt van een gedrukte lijst, die ik het publiek zou heil* aangeboden met 10% extra-korting en franco levering, deirf zelfs naar de Oost-Indische bezittingen.

Om dien man echter beter op de hoogte der zaak te brengen, die"' 1°. dat ik een lijst van het N. W. heb laten drukken, nadat «f ander of anderen reeds de stad met dergelijke lijsten hadden afgewet

2°. dat op de mijne, evenmin als op de zijne, iets voorkomt 10%, nog van Oost-Indië;

3°. dat ik tegen den persoon die met de lijst ging werken, ("'' door eene ingeving, maar naar aanleiding van eene vraag door *J onderwijzer mij gedaan) gezegd heb; wanneer gij bij onderwijl. komt, die zeggen dat zij gewoon zijn 10% korting van GeerTsJ*1 of iemands anders te krijgen, dan kimt gij het hun, nl. den W$ wijzers, ook namens mij aanbieden.

Ik hoop, dat door deze ophelderingen, ook de heer GeertS**' den 1 April 1864 met blijdschap moge begroeten, hoewel er aan« voorstel door de H.H. Uitgevers wel geen gevolg zal worden gegeV* _ Voor hen, die gaarne de lijst eens willen zien, welke de eer f niet, door G. besproken te worden, heb ik op franco aanvraag "* eenige Ex. voorhanden.

Groningen, Maart 1864. p. NoORDHOïf-

Mijnheer de Redacteur! Ofschoon het voor verschillende opvatting en uitlegging vatbaar of het voor de uitbreiding en den bloei van den Boekhandel voord1*! hg is, dat zich op zoovele kleine plaatsen en dorpen Boekhandel^ vestigen, het is een feit en het getal wordt elk jaar grooter. *K dit feit brengt de Uitgevers zeker in verlegenheid wie hunner zij comm. zullen zenden wie niet, vooral bij het ontvangen van aan»?! gen om kleinigheden. Alles te weigeren is hard, maar om rekeB>?j te openen van enkele guldens en saldo's van centen te bekomen, t geeft moeite. En hoe bekomt men dan nog die saldo's, daar al \ dorpen en plaatjes niet zijn te bereizen cn ook niet door PapierkoopeF bezocht worden? De kassierskosten zijn hoog.

Wat is hieraan te doen? Behoudens beter oordeel , het volge»*J Wanneer Boekverkoopcrs in kleine steden en op dorpen op W^, ontbiedbricfjes het berigt voegen, dat jaarlijks het saldo hunner1* Kening m Mei beschikbaar zal zijn te Amsterdam bij hun Corrcsp11, dent of iemand anders, dan zal dit gemak voor de Uitgevers ze"* eene aansporing zijn om hun het gevraagde telkens te zenden; altba,j om dit te beproeven. Wie handel wil drijven op kleine plaatsen, * zich deze moeite en opoffering moeten getroosten in zijn eigen vf"' deel. Wie dit eenvoudig middel niet wil aanwenden, maakt geen ««*' spraak op crediet en loopt gevaar gepasseerd of steeds verzocht 9 worden om het gevraagde van zijn Correspondent te ontbieden. , W eet iemand beter middel om het wederkeerig belang te bevordef en de hooge kassiersloonen voor kleine assignatiën op afgelegen pi8", sen te verminderen, hij zij zoo goed zijne denkbeelden daarover $ gelijks m dit blad mede te deelen.

^ E. ;

gedrukt bij c. blommen da al te, 'S gravenhage.

Sluiten