is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 28, 1861, no 40, 03-10-1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

185

of verbes, substantives and abjectives with the prepositions tbey govern, according to the authority of tho best English classics: principally follewcd froui Melford's Phraseological Dictionary. Sc-

cond Edition Joh. Noman & Zn.

Cummins, (Miss. M.) El Fureidis. Het gelukkige dal van den Libanon. Naar het Engelsch door Dr. J. K. van der Wulp.

L. E. Bosch & Zn.

Disraeli, De Krisis van het oogcnblik, of de Bnssisoh-Turksche Krijg en zijne gevolgen voor Engeland en de wereld.

J. W. v. Leeuwen.

Do You Spcak Englisch? of de nuttigste en noodzakelijkste EngelschNederduitsche Gesprekken en Spreekwijzen; benevens eene verzameling der meest gebruikelijke woorden in de zamenlcving.

Joh. Noman & Zn.

Dornseiffen, (Dr. J.) en J. Kuyper, Handboek der Aardrijkskunde. Bewerkt naar den achtsten druk van: Ernst von SeyóTitz, Leitfaden fdr den gcographischen Unterricht, A. K. Noorduyu.

Evans, (Angusta J.) Het Weesmeisje en de Voogd. Eene Amcrikaanscbe Roman, vertaald door Dr. J. K. van der Wulp.

J. H. v. d. Beek.

Farquhar, (Barbara H.l Schrijfster van: de Roem der Dagen. De opvoeding der Vrouw, haar gewigt, doel en aard. Naar het Engelsch, door C. V. A. . . . . . H. J. v. Kes teren.

Torster, (Dr. Otto) Italië wat het was en is. Ovcrzigt der Geschiedenis, Aardrijkskunde en Statistiek van Italië van den vrocgsten tijd tot op onze dagen Gebr. Koster.

Galen, (Philipp) De Dolle van St. James. Naar den vierden druk uit het Hoogduitsch, door J. J. A. Gouverneur. J. H. v. d. Beek.

Geschiedenis, (De Kluchtige) van Jan Kniplap, Mr. Kleermaker en Piet zijn leerjongen J. dc Haan.

Gewigtige profetiën. Geschiedenis der aanstaande dertig Jaren, bij voorbaat beschreven door een Ziener, . . . . G. D. Bom.

Girardin, (Saint-Marc) Het Pausdom in zijnen toestand op 1 Januarij 1860 Gebr. Koster.

Hofdijk, (W. J.) en M. P. Rosmade, Ons Volk in zijn historie, romantisch geschilderd ƒ. H. v. d. Beek.

Vondel gekroond. Lyrisch Dramatisch Gedicht. Met

eene staalets door Craevvanger; naar de statuette van Royer.

' Gebr. Koster.

Muziek behoorende bij Vondel gekroond. Lyrisch

dramatisch gedicht door Riehard Hol. Voor 4 stemmen. Dezelfden.

_ Idem. Idem. Partituur Dezelfden.

. Zangen uit Vondel gekroond. Op Muziek gezet door

Riehard Hol Dezelfden.

Griffo de Saliër. Dramatisch Gedicht.

D. Noothoven v. Goor.

Antwerpens Citadel, een schetsboek uit de drie entwintig dagen. Lyrisch-Dramatisch Gedicht. . . . Denzelfden.

Aan den Koning. Eene stem uit de hoofdstad.

Gebr. Koster.

Herman, (Grootvader) Het kleinzoontje van klein Duimpje Een berijmd vertelsel Hcrm. Koster.

Holtei, (Karei von) De Kleêrenmaker. Naar den vierden druk uit het Hoogduitsch J. H. v. d. Beek.

Hom, (W. O. von) De Vinger Gods. Eenigc verhalen, uitgegeven door' de Christelijke Vereeniging in Noordelijk Duitschland.

D. Noothoven v. Goor.

Hnis te Hulse. (Het) Door de schrijfster van Anne Grey. Naar het Engelsch, door Mevr. van Westrhcene. . J. F. K. Schwaebe.

Huissekretaris. (De) Modellen van brieven in vier talen. Nederduitsch gedeelte, bewerkt door J. M. Calisch. — Le Secretaire delaMaison, ou Code Epistolaire en Quatre langues. Partie Francaise, par P. Gauthier. — Der Haussecretar oder Briefsteller in vier Sprachen. Deutscher Theil von Julins Kunze. — The private Secretary or models of letters in fonr languages. The English part by F. M. Cowan Weytingh'& Brave.

Italië, (üver de nationaliteit en onafhankelijkheid van) Vertaald uit het Engelsch Gehr. Koster.

Joceline, (Elizabeth) Legaat eener Moeder aan haar nog met geboren Kind. Naar den herdruk van de uitgave van 1625 uit het Engelsch vertaald, door l)s. J. de Liefde. . . Dezelfden.

John, (James Augustus St.) Lodewijk Napoleon. Keizer der Franschen. Dit het Engelsch J. H. v. d. Beek.

Julius, (Oom) Zedelijke verhalen voor aankomende jongelieden.

A. Hoogcnboom.

Kaart, Tooneel van den Oorlog in Noord-Italië. Gebr. Koster. Koenen, (Mr. H. J.) Voorlezingen over dc geschiedenis der finan-

tiën van Amsterdam CL. Schleijer & Zn.

Koten, (J. H. van) Natuurkundige Atlas. Vrij bewerkt naar de

Hooïdnitsche uitgave en met nieuwe figuren vermeerderd. Joh.

Noman & Zu.

Lafon, (Mary) De Duizendjarige Krijg tusschen Rome en de Pausen. Eene historische schets J. H. v. d. Beek.

Lessing, (Hermann) Het hedendaagsch Parijs. . G. D. Bom.

Lennep' (Mr. J. van) Geschiedenis des Vaderlands. In schetsen en afbeeldingen, naar teekeningen der meest beroemde Meesters.

J. de Haan.

Zeemans-Woordenboek, behelzende een

verklaring der woorden bij de scheepvaarten den handel in gebruik en een opgave der algemeene Wetsbepalingen, daartoe betrekkelijk en der Spreekwijzen daaraan ontleend. Feu en ander voorzien met taalkundige opmerkingen en aanhalingen uit onderscheidene Schnjvel.5 D. Noothoven v. Goor.

] ' 1 De Moeder cn do Magistraat. Eene ware

scschicdenis tut het archief van het voormalige hof van Holland

opgedolven en medegedeeld . . . , . . . J. de Ruyter. Maatjes, (A. B.) Esprit de la conversation Francaise, ou recueil

de Gallicismcs, avec la traduction Hollandaise en regard, et aug-

menté de notes grammaticales, historiques et litteraires, d'après A.

Peschier W. Wenk.

Mayhew, (Augustus) Het Kind der Gevangenis, of zoo ligt in

Londen het Goud op straat. Naar het Engelsch, door J. M. Calisch.

J. F. K. Schwaebe.

Meissner, (Alfred) Ter eere Gods. Naar het Hoogduitsch door .1. M. Calisch J. H. v. d. Beek.

Mirandolle, (Ds. H. W.) De pligten der Moedor, voorgesteld in tafereelen door C. P. Naar het Hoogduitsch met ophelderende aanmerkingen. (Onuitgegeven) . . . . D. Noothoven v. Goor.

Modclmcnschcn, geschetst door een modelmensch. J. H. v. d. Beek.

Mccrbcke, (Hcnrv van) AVaarncmingen en Waarheden.

Wed. J. C. v. Kesteren & Zn.

Mulook, (Miss.) Het hoofd des Huisgezins. Uit het Engelsch.

P. N. v. K ampen.

Napoleontische Ideeën door Prins Lodelijk Napoleon Bonaparte (den tegenwoordigen Keizer der Franschen.) . . J. H. v. d. Beek.

Negenmannen. (Het voorstel der) Gebr. Koster.

Nieritz, (Gustav) Betty en Toms, of Dokter Jenner en zijneontdekkeng Wed. J. O v. Kesteren 8c Zn.

Dc nieuwe Asschepoester. . . G. Th. Bom.

. ï'edor en Louize, of'smenschen pligt jegens

de Dieren. Een verhaal Denzelfden.

Nostra-Damus. De wonderen van den tafeldans en dc klopgeesten. Tekst in proza en vaerzen, met geleende en oorspronkelijke platen door voorname knnstenaars J. H. v. d. Beek.

Oom Adam, (Dr. C. A. Wetterbergh) Oost, West, t'huis best. Genre-stuk. Uit het Zweesch door den vertaler van » De heerlijkheid Waldemarsborg» van denzelfden schrijver. . . Denzelfden.

Opzoomer, (Mr. C. W.) The Plays of William Schakespeare. I Othello, the Moor of Vcnice. . . . J. H. Gebhard & C".

Parlez vous Francais? of Fransch-Nederduitscho Winkelgesprekken. Een Handboek voor allen die zich bij den in- en verkoop van juiste en gepaste bewoordingen willen bedienen. . J. de Haan.

Peschier, (A.) Causeries Parisiennes. Recueil d'Entretiens propres a servir de Modèles anx Etrangers, qui veulent se former a la conversation Francaise D. Noothoven v. Goor.

Ramaer, (Mr. A. G. W.) De Klok van den Buiteman, of duidelijk onderrigt in bet vervaardigen van allerlei soort van Zonnewijzers.

G. D. Bom.

. Clandius Civilis en zijn strijd tegen de

Romeinen C. v. d. Post, Jr.

Regtsgeding tegen den heer D , Officier van gezondheid, door den

Krijgsraad van Noord-Holland wegens vergiftiging veroordeeld en in appèl door het hoog Militair Geregtshof vrijgesproken. Mcdegedeeeld door Mr. E. van Lier Gebr. Koster.

Reiziger (De) door de scholen der Wereldwijsheid. Een boek voor iedereen. Naar den vier-en-twintigsten druk uit het Franscb vertaald J. H. v. d. Beek.

Kosa, (J. de) Kaart, voorstellende de huizen, publieke gebouwen, citadel, enz.; staande bij Batavia G. Th. Bom.

Rijkens, (R. G.) De bloeijende Kindertuin. Boekjes ten behoevevan Bewaar en Lagere scholen. Voortgezet door H. Prange, N°. 1, Bloemperkje der Teekenkunst. Eene handleiding voor aanschouwingsen verstandsocfëningen, met .eekenvoorbeelden 2 stukjes. N". 2. Verhalen en Vertellingen voor verstand en hart. N'. 3. Bijbelschc Verhaaltjes Joh. Noman & Zn.

Saint-Ange, De Oostzee. Beschrijving van de Landen die zij bespoeld, hare kuststeden, eilanden, enz. . . . . G. D. Bom.

Seidler, (Dr. W.) De Vronw iu de verschillende betrekkingen haars levens. Uit het Hoogduitsch door Mej. A. van Brussel.

II. J. v. Kesteren.

Schrebcr, (D.) Over de Ligchaamshoudingen der Kinderen. (Onuitgegeven.) De Erven Loosjes.

Sneenwbloempje, (Het) of de Uurwerkmaker van het Schwarzwald. Naar het Hoogduitsch van Berthold Auerbach, door Mej. Z. C. C van Lennep. Opgedragen aan H. M. de Koningin.

L. E. Bosch & Zn.

Speyer, (J. S.) Oplossingen van de vraagstukken voorkomende 'in dc' inleiding tot de Algebra van O. S. Bangma. Geheel op nieuw uiteewerkt Weytingh & Brave.

! Sprechen sic Deutsch? of Hoogduitsch-Nederduitsche Winkelgesprekken. Een handboek voor allen die zieh bij den in- en verkoop van juiste en gepaste bewoordingen willen bedienen. W. N. C. Roldanus. Stowc, (Harriet Beecher) De Predikant en zijn Uitverkorene. Naar het Engelsch door S. .1. van den Bcrgh. J. H. v. d. Beek.

| Swelingh. Jaarboekje aan de toonkunst in Nederland gewijd. Onder redaklie van Dr. J. J. Viotta. Voorzien van een aanhangsel door Riehard Hol Denzelfden.

j Tekst bij alle Oorlogskaarten van Italië. . . . Gebr. Koster.

Tennyson, (Alfred) U. L. i'oct jjaureaie. roems.

Cv. d. Post, Jr.

Thomas, (Caroline) De Weeskinderen. Naar den Amerikaanschen

roman: «Farmingdale.» Uit het Engelsch vertaald door W. .1.

Mcnsing J. F. K. Schwaebe.

Thiers, (M.) Pensees, maximes, redexions, extraites dc l'histoire de

la revolution Francaise. . . ■ ■ ■ - J. W. v. Leeuwen. Thornbury. (Walther) De Boekaniers, of de beheerschers der Zee.

Naar het Engelsch door Mr. J. A. Schneiter. (Onuitgegeven.)

D. Noothoven v. Goor. Troloppe, (A.) De Doctor. Naar don vierden druk uit het Engelsch

door Mevr. van Westrhcene . , G. Th. Bom.