Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

416

SCHOOL-UITGAVEN worden niet succes geannonceerd achter de Nieuwe Bijdragen voor Onderwijs en Opvoeding, ad 7$ ct. per regel. Bij herhaling wordt berekend 3/2$ maal en bij 6/5 maal plaatsing boven 10 pCt. rabat verleend. Vóór den 20sten van elke maand worden de advertentiën ingewacht door dc Uitgevers de Gebeoedebs van Cleee te 's Gravenhage. [4014]

HH. BOEKHANDELAKEN en UITGEVERS.

BOEKDRUKKERSWERK wordt ter snelpersdrukkerij van 't Algemeen. Volksblad van Nederland door den ondergeteekendo soliede bewerkt tegen billijke prijzen. Tijdschriften, geïllustreerde werken zoowel als ander boek- en handelswerk, wordt nergens beter geleverd. ADVERTENTIËN v. het Volksblad v. d. boekhandel 5 ct.p. regel. - ABONNEMENT v. idem a ƒ 1.75 per 3 maanden m. 20 pCt. rabat.

C. A. J. Geesink. [4015] Amsterdam, Hecrengracht bij de Brouwersgracht Brieven franco.

DE BATAÜWER. 4e Jaarg. Ov er - B etuiv s ch Nieuws- en Advertentieblad. Omstreeks 1000 abonncntcn. Bureau: Land van de Markt, Arnhem.

Dit Weekblad verschijnt eiken Zaterdag. Prijs voor advertentiën 6 cts. per gewonen regel, met 10 pCt. Aanbevolen voor Annonces van werken betreffende landbouw en Veeteelt, benevens Volkslectuur. [4016] Dc Uitgevers "Van Egmond & Heuveeink.

ANGLO-NETHERLAND. COMMERCIAL AND COLLEGE PENS.

We beg leave to inform Merchants, Stationers, Hcadmasters of public Schools and of religious cstablishments, that, in consequence of au agrcement made with Messrs Lutkie en Ckanenbukg we have issued a new and compact series of steelpens, called: The ANGLO-NETHERLAND MERCANTILE & COLLEGE-PENS, which are speeially adapted for Holland and which have been approved by the most eminent masters of Calligraphy.

To be had wholesale of Messrs. Lutkie en Ceanenbueg. Continental Steelpen-Works.

Birmingham, lith September 1872. A. Somherviele & Co.

ANGLO-NETHERLAND COMMERCIAL AND COLLEGE PENS. Tveze nieuwste serie van slechts 12 soorten goede kantoor- en JJ schoolpeunen door A. Sommeryille en Co. te Birmingham, speciaal voor Nederland en zijn koloniën gefabriceerd, is verkrijgbaar gesteld bij de firma [4017] Lutkie en Ceanenbueg.

DE STANDAARD. Bureel: Nieuwendijk, L. 76, Amsterdam. Prijs per 3 maanden ƒ 2.27$, franco per post ƒ 2.75.

Dit dagblad telt circa 5000 inteekenaren, een getal dat dagelijks toeneemt. Er is bijna geen gemeente of DE STANDAARD heeft er zijne lezers. De meeste abonnementen zijn door verschillende personen onderling genomen, een enkel exemplaar passeert dikwijls een geheel dorp, zoodat het aantal huisgezinnen waar DESTANDAARD dagelijks gelezen wordt, veilig op het viervoud van het cijfer der abonnementen mag gesteld worden.

In Nederland zijn slechts vier dagbladen, die een even groot of grooter aantal inteekenaren hebben, namelijk: de N. Rott. C'rt., Handelsblad, Haarl. CH. en Nieziws van den Dag.

Naast genoemde bladen is dus DE STANDAARD het beste orgaan voor het plaatsen van Advertentiën. De prijs daarvan is 15 cents per gewonen regel, netto 10 cents. Boekanuonces worden 3/2 maal opgenomen. [4018] H. de Hoogh & Co., Uitgevers. J. H. Kkuijt, Administrateur.

GEMENGDE BERICHTEN.

Dezer dagen is door H.H. Commissarissen van het „Ondersteuningsfonds" eene circulaire aan de Leden der Vereeniging toegezonden, waarbij op nieuw een beroep wordt gedaan op hunne krachtige medewerking tot den bloei eener instelling, die alleen door gemeenschappelijk streven belooft eens het edele doel, dat er mede beoogd wordt, geheel te zullen bereiken. Dat doel is: „om bij het overlijden van Leden der Vereeniging door geldelijken of anderen onderstand, tegemoetkoming te verleenen aan hunne weduwen of minderjarige kinderen, wanneer deze in behoeftige omstandigheden verkeeren en ondersteuning verdienen."

Uit bovengenoemde circulaire is ons gebleken dat nog verscheidene Ledeu onzer Vereeniging, wellicht uit onbekendheid met deze

zoo nuttige inrichting, zich tot dusverre van de deelneming hebben onthouden. Mogen zij in de eerste plaats het hunne bijbrengen om aan eene nuttige instelling een vernieuwd leven te geven.

Het „Ondersteuningsfonds" verdient aller medewerking; — verschil van zienswijze in de administratie, thans op wettige wijze en met de beste bedoelingen geregeld, kan en mag niet langer gelden, waar het de bevordering eener zaak betreft, waarvan het lofwaardig doel algemeen erkend wordt. Haastc zich dus ieder om aan de nieuw benoemde Commissarissen het bewijs te geven, dat in deze de natuur hoven de leer gaat en dat men hen gaarne wil ondersteunen in de moeielijke taak, welke zij zoo welwillend op zich genomen hebben.

Madame Beethe Hoola van Nooten heeft eene welverdiende onderscheiding genoten voor haar fraai kunstwerk: 'Fleurs, fruits et feuillages choisis de la More et de la Pomone de Vile de Java, peints d'après nature, dat verkrijgbaar is gesteld bij den boekhandelaar J. Nooedendokp alhier. Bij gelegenheid van het verblijf van den Grootvorst Alexis te Batavia, had zij het genoegen hem een ex. van bovengenoemd werk aan te bicden en mocht daarvoor bij eene vleiende dankbetuiging een prachtigen armband ontvangen.

Te Brussel is dezer dagen het 1ste nummer uitgegeven van een nieuw orgaan, onder den titel van Gutenberg, hetwelk zich ten doel stelt „de heerschappij der typographische kunst in de aanhaling van den band tusschen allen die aan dit schoone vak van nijverheid verbonden zijn, patroon zoowel als werklieden," wier wederkeerig belang, gelijk de redactie in haar programma zegt, medebrengt dat zij zich met elkander vermengen en elkander van nabij leeren kennen. Het blad zal het staatkundig terrein zorgvuldig vermijden en geen werktuig zijn ten dienste van partijzucht. Voor de onderwerpen, welke het zich ter behandeling voorstelt, staat het vraagstuk van „den arbeid" en dat van het „leerlingschap" op den voorgrond.

Bij den Boekhandelaar Hoste te Gent is verschenen: Gedichten van K. L. Ledeganck, met eene levensschets des dichters, door Prof. J. E. J. Hekemans. Prijs fr. 1-90.

De Heeren Dulau hebben eene collectie, in zes deelen, verzameld van caricatures te Parijs, uitgegeven in 1870 en 1871. De geheele collectie bedraagt 1,800 tot 2,000 caricatures. Een Ex. daarvan is aangekocht door von Bismaeok, een tweede door het Britsch Museum en een derde Ex. is in het bezit van genoemde verzamelaars.

De nieuwe novelle van Miss Beaddon, waarmede in het November-nommer van Belgravia een aanvang zal worden gemaakt, is getiteld: „Strangers and Pelgrims."

Van de Annuaire de l'économie politique et de la stastistique, de 1871—1872, is dit jaar een dubbel deel in het licht verschenen, ten gevolge van de staking van dit werk gedurende het vorige jaar.

Miss Vieginia Gabeiel heeft een cantate gecomponeerd naar Longfellow's Evangeline. Zij zal in Februari te Brighton worden uitgevoerd. (Athenaeum.)

Bij de Kölnische Zeitnng van 27 September 11., was een extra bijblad gevoegd, behelzende eene beschrijving van de drukkerij van het blad, zooals die tegenwoordig is ingericht. Het gebouw van de drukkerij heeft eene lengte van 160, een diepte van 48 en een hoogte tot drie Etages, van 47 voeten. De vier afbeeldingen, welke daarbij gevoegd zijn, stellen het gebouw, dc stoommachines, de drukmachines en de zetterszaal voor.

Van Haendel's Inseraten-Versendungs-Lisle, systematisch naar de verschillende vakken ingedeeld, is do 14e Jaargang voor 1872 verschenen. (Prijs 18 Ngr.)

Gedrukt bij de Roever-Kröber-Bakels. — Amsterdam.

Sluiten