Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

188

*Collectiöii of british linthors. Copyright ed. Vol. 1372 u. 1373 u. 1376—1305. gr. 16. Leipzig, B. Tauchnitz. a 16 gr.

Inhalt; 1372 u. 1373. Mad. Dumaresq. A novel by Florence Marryat. 2 vols. (296 u. 295 S.) — 1376 u. 1377. The Parisians by E. Bulwer Lord Lytton. vol. 3 u. 4. (271 u. 300 S.) 1378 u. 1379. The Preseotts of Pamphillon bvMrs. Parr. 2 vols. (310 u. 286 S.) — 1380 Poems by Dante Gabriel Rossetti. With a memoir of the author by Frz. Hiiffer (XXVI, 282 S.) — 1381 u. 1382. A princess of Thule by William Black. 2 vols. (336 u. 320 S.) — 1383. Harry Heathcote of Gangoil: A tale of Australiau rush life by Anthony Trollope (232 S.) — 1384. Westward by rail: A jourey to San Franciseo a. back a. a visit to the Morinons. By W. F. Kae. With a (lith.) -map. (326 S.) — 1385. u.

1386. Ivan de Biron or, the russian court in the middle of last century by Sir Arthur Helps. 2 vols. (310 u. 286 S.) —

1387. Two littlo wooden shoes A sketch by Ouida (310 S.) 1388—1389. A Simpleton. A story of the day by Charles Reade. 2 vols. (328 u. 295 S.) — 1390. Lady Hester or Ursala's narrative. The mouth of the Leamy by CharlotteM. Yonge (296 S.) — 1391—1392. The life of Charles Dickens by John Forster. Vol. 5 u. 6. (326 u. 302 S. m. Stablst.) 1393—1395. History of two queens. I. Catharine of Aragon. II Anne Boleyn. By W. H. Dixon. Vol 4—6. (272, 270 u. 278 S.)

Donker (Doe. Dr. O.), Vergleichendes Wörterbuch der fiunischugrischen Spraehen. I. gr. 8. (192 S.) Leipzig, Brockhaus' Sort. lf Thlr.

Erünkel (Dr. Wilh.), u. Rud. Heyn, Prof. Atlas d. Bauwesens.

19 Taf. in Stahlst. nebst erlautern. Text. [Separat-Ausg. ans der

2 Aufl. d. Bilder-Atlas.] qu. Fol. (52 S.) Leipzig, Brockhaus.

2 Thlr. geb. 2«/6 Thlr. Fric (Dr. Ant.), Geologische Bilder aus der Urzeit Böhmens. qu.

Fol. (16 S. m. Holzschntaf.) Prag, Grégr. & Dattel. 1 Thlr. Friedberg Emil, der Staat u. die Bischofswahlen in Deutschland.

Mit Aktenstücken. Das 19. Jahrh. gr. 8. (XIV, 488 u. Akten-

stücke VIII, 274 S.) Leipzig, Duncker & Hmnblot. 5J Thlr. Heklwald (Frdr. v.), Cultnrgeschichte in ihrer natürlichen Ent-

wickelung bis znr Gegenwart. (In 9—10 Lfgn.) 1. Lfg. gr. 8.

(80, S.) Augsburg, Lampart & Co. 12 gr. Hoïfmann (Prof. Dr. A.), Erfahruugs-Seelenlehre. Empirische

Psychologie nach Kant's Anthropologie [od. Menschenkunde] u.

nach den Forschgn. der grötzten Denker u. Schriftsteller Deutsch-

lands zusammengestellt. Mit e. Anh., von der Priifg. der Zeug-

nisse. Ein Lcitfaden f. alle Eltern, Lehrer, Staatsmanner x. gr.

8. (IV, 243 S.) Gotha, Fellmer in Coinm. 1 Thlr. Horch (Oberlehr. Dr. Ludw.), Lehrbuch der Weltgeschichte f.

Gymnasien u. Realschulen u. zum Selbstunterricht. 4. bis Juli

1871 fortgefiihrte Aufl. 2 Bde. gr. 8 Leipzig, Seuf. IJ Thlr. Hübner (Alex. Frhr. v.), e. Spaziergang um die Welt. Deutsche

Ausg. vom Verf. 2 Bde. gr. 8. (396 u. 433 S.) Leipzig, T. O.

Weigel. 4 Thlr.

Humboldt (Alex. v.), Ansgewiihlte Werke. 1. Lfg. gr. 16. (96 S.)

Stuttgart, Cotta. '/G THr. Hüter (Vict.), Compendium der geburtshilflichen Operationen f.

den Gebrauch in der Praxis, gr. 8. (VI, 315 S.) Leipzig, F. C.

W. Vogel. 2 Thlr. Keller (Prof. Karl, Berechnung u. Coustruction der Triebwerke.

Mit 236 in den Text gedr. Holzschn. u. 18 lith. Taf. gr. 8.

(239 S.) Heidelberg, Bassermann. 2J Thlr. Meur (Melchior), Gedauken üb. Kunst, Religion u. Philosophie.

Aus seinem Nachlasse hrsg. von Max Graf v. Bothmer n. Moriz

Carrière. 8. (XIV, 351 S.) Leipzig, Brockhaus. lf Thlr. geb.

2 Thlr.

Oesterlen (Dr. Fr.), Handbuch der medicinischen Statistik. 2 Ausg.

1 Abth. Lex.-8. (400 S.) Tübingen, Laupp. lf Thlr. Plutarch, der neue. Biographieu hervorrag. Charaktere der Ge-

schichte, Literatur u. Kunst. Hrsg. v. Kudf. Gottsthall. 1. Thl.

gr. 8. (VIII, 373 S.) Leipzig, Brockhaus. 2 Thlr. geb. 2J Thlr. Roser (Prof. W.), Handbuch der anatomischen Chirurgie. 7. um-

gearb. Aufl. Mit zahlreichen (eingedr.) Holzschn. gr. 8. (1. Lfg.

352 S.) Tübingen, Laupp. 5 Thlr. Schuler—Libloy (Prof. Frdr.), Abrisz der europaiscben Staats- u.

Rechtsgeschichte. gr. 8. (VIII, 265 S.) Berlin, L. Heimann's

Verl. lf Thlr.

Siemens (Dr. C. William), TJb. Brennstoff. Ueber Gewinng. v. Eisen u. Stahl durch direktes Verfahren. Vortriige. [Enter Mitwirkg. d. Verf. veranstaltete deutsche Ausg.] Mit Abbildgn. in Holzschn. gr. 8. (70 S.) Berlin, Springer's Verl. 28 gr.

ADVERTENTIËN.

Van af lo. Mei zal het BESTELHUIS VAN DEN NEDERLANDSCHEN. BOEKHANDEL het Hoofdcorrespondentschap van mij waarnemen. [1759] Zwolle, 24 April 1874. H. M. van Dorp.

Weber's handboek der Algemeene geschiedenis door de ondergeteekenden van de heeren J. H. Gebhard & Co. overgenomen zijnde (zie vroegere annonces), wordt men verzocht voortaan alle aandragen betreffende dit werk tot hen te richten. [1760] Zutphen. W. J. Thieme & Co.

Onderstaande Circulaire werd in 't begin dezer maand door mij ver" zonden. Die II.H. welke ik mocht hebben overgeslagen, verzoek ik beleefdelijk deze algemeene kennisgeving ook als bijzonders te willen aannemen.

Leeuwarden, Maart 1874.

Ml

Ik heb de eer LT te berichten, dat ik voornemens ben, mij met primo Mei als Boek-, Muziek-eti Papier-handelaar alhier te vestigen.

Ruim acht jaren in den boekhandel werkzaam, vertrouw ik de noodige keunis te hebben opgedaan om deze zaak met succes te drij ven.

Om echter met vrucht werkzaam te zijn, heb ik Uwe medewerking noodig. Plaats mij s. v. p. op Uwe verzendlijst en zend mij ruimschoots van Uwe nieuwe uitgaven in commissie, om daarmede te werken en zoodoende ons beider belang te bevorderen. Ook Pro' spectussen en Inteekenlijsten zullen mij aangenaam zijn; ik zal voor eene voldoende afrekening zorg dragen, en mij daardoor ook Uw vertrouwen waardig maken.

De Heeren Sciialekamp, v. d. Grampel & Bakker hebben zich bereid verklaard om als mijne correspondenten op te treden.

De Heer W. Eekhoff, waar ik ruim 8 jaren ben werkzaam geweest, heeft gedacht mij geen aanbeveling te mogen geven, omdat ik als concurrent der firma W. Eekhoef & Zoon zal optreden. Daarom laat ik onderstaand getuigschrift volgen, ten bewijze, hoe ik gedurende dien tijd bij die firma ben werkzaam geweest.

Mij aanbevelende, heb ik 'de eer met alle achting te zijn UEds. dwt dienaar, H. van Belkum. Kzn.

De ondergeteekende verklaart bij dezen, dat de Heer H. van Belkum gedurende 8 jaren als leerling en bediende in zijn boekhandel is werkzaam geweest, en als eerlijk, vlijtig en nauwkeurig zijne tevredenheid verdiend heeft. [1761]

Leeuwarden, den 18 Februarij '74. W. Eekhoef.

ONGEBONDEN VERKOOPING.

Binnen'kort zal G. Theod. Bom, Kalverstraat E 10, te Amsterdam, onder genoodigde Boekhandelaren verkoopen de fondsartikelen, waaronder het Leeskabinet, enz., nagelaten door wijlen den Heer A. Frijlink.

Insgelijks ook de fondsartikelen, nagelaten door wijlen den Heer P. A. Diederichs.

Confraters, wenschende Artikelen daarbij te voegen, worden verzocht hunne opgaven te dien opzichte ten spoedigste in te zenden hij [1762]

G. Theod. Bom. Kalverstraat, E 10, Amsterdam.

Ouder het No. dezer annonce vraagt men opgave van te Koop zijnde oude fondsartikelen, zoowel bij groote als kleine partijen.

[1763]

Warburg & Co., te Dordrecht, hebben dezer dagen verzonden de voor Rekg. en iu Comm. gevraagde Exemplaren van: MEIBLOEMEN. Volkslied met Piano begeleiding. Woorden van H. K. Muziek van J. O Hoppe. Benevens, Feest-Polka-Marseh, voor Piano, van dezelfde. Part. prijs, / 0.25 Ink. ƒ 0.19.

De Ex. ons vóór 15 Mei e. k. voor rekening besteld, leveren wij met 40 pCt rabat.

Die er van denkt te kunnen plaatsen, gelieve slechts aan te vragen; het is een zeer verkoopbaar en tegelijkertijd winstgevend artikeltje en recommandeeren het daarom zeer in de protectie der confrérie.

Nog werd door ons voor het a. s. Kroningsfeest uitgegeven : J. G. Jz. Koning en Vaderland. Prijs ƒ 0.02, 50 Èx. ƒ 0 80. 100 Ex. ƒ 1.20.

Vivat, Oranje! Hoezee! Prijs / 0.01, 100 Ex. / 0.85.

Prijs ƒ 0.02, 50 Ex. / 0.80, 100 Ex. ƒ 1.20.

A. Spoel, Een drietal Liedjes voor de Volksschool. Prijs f 0 02, 50 Ex. f 0.80, 100 Ex. ƒ 120.

A. A. B., Feestlied voor het Nederlandsche volk.

Bovenstaande feestliederen allen met 25 pCt. rabat. [1764]

FEESTLIEDEREN.

Dorsman & Odé te Vlaardingen debiteren met veel sneces: J. B. Viertal feestliederen voor 12 Mei 1874. J. B. Het zilveren Kroningsfeest. Beide viertallen netto ƒ 0.02. verkoop ƒ 0.03.

de 100 ex. gesorteerd met 331 pCt. 500 „ „ „ 40 pCt.

1000 „ „ „50 pCt.

[1765]^_

Heden heb ik ten vervolge verzonden:

LOS EN VAST VOOR 1874, le AFLEVERING.

Die lust heeft met deze aflevering te werken, gelieve exemplaren in commissie te vragen. T1766]

Leiden, 21 April 1874. S. C. van üoesburgii.

Sluiten