is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 46, 1879, no 76, 23-09-1879

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

432

HTT Confraters, die van plan mochten zijn, van mijne colportUt teurs Mastb en Bossou inteèkenaren over te nemen op „Bokn, De bleeke gravin of de strijd om het millioen", maak ik er attent op, goed toe te zien welk gehalte van inteèkenaren zij overnemen, daar het colportagegeld, door hen uitbetaald, in geen geval door mij vergoed wordt, zoo de inteekenaar weigert het werk te accepteren; bovendien neem ik geen defecte exemplaren terug. [4903] IHrecht, 22 Sept. '79. P. J. Diehl.

BESTELLINGEN OP TV Agenda's en Zakboekjes 1880 worden tot einde September nog jJ tegen aanbiedingsprijzen geëffectueerd door de Fabriek van Schrijfboeken, Zuid-Willemsvaart, 353, te 's Bosch. [4904]

W. C. van Heusden.

Ter perse om met eenige dagen te verschijnen: EEN ONDERZOEK naar de

PROSTITUTIE-KWESTIE, door . H. Pierson, Directeur der Heldering-Gestichten. Prijs ƒ0.45.

Deze belangrijke brochure geeft in de eerste plaats een repliek op Prof. Fokker's Open brief, en voorts eene nadere beschouwing van het Prostitutie-vraagstuk. Confraters, die — op conditie van terugzending op event. eerste aanvraag in het Nieuwsblad. — Ex. van deze brochure in comm. verlangen, gelieven aan te vragen. Ongevraagd wordt niets verzonden.

De Brochure „Prostitutie van de Wetenschap", van denzelfden schrijver is totaal uitverkocht. Dit in antwoord op de steeds nog inkomende bestellingen. [49051 'sHage, W. A Beschook.

18 Sept. 1879. (Firma S. van Velzen Jr.)

Grevraagde Boeken.

2951 i Streckïuss, Wereldgeschiedenis. In deelen.

2952 1 Erckmann-Chatrian, Histor. romans. In deelen.

2953 1 De Génestet, Dichtwerken.

2954 1 Miss Molly (P. N. v. Kampen en Zn.)

2955 1 Louis de Semein, Door eene wereldstad.

2956 1 Heinsburg, Liesje v. d. Lompenmolen.

2957 1 Radja Pirangon, uitg. d. Roorda. 'sHage, 1844.

2958 I Keller, Italië van de Alpen tot de Etna, met premiepl.

2959 1 v. Boneval Faure, Nederl. burg. procesrecht.

2960 1 Veth, Java. Afl. 1—23.

2961 1 v. Lennep, Romant. werken. 13 dln. Geb.

2962 1 Kaiser, De sterrenhemel. 2 dln.

2963 1 Immerzeel, Leven en werken. Holl. en Vlaamsche Kunst¬

schilders. 3 dln.

2964 1 Bouwman, Twee jongens op reis of de Zeeroover van de

Oost. Ingenaaid.

2965 1 Aimarb, De Graaf de Lhorailles. Geb.

2966 5 Dichterlijke Album a ƒ 1.50 (Ter Gunne).

2967 2 Tollens, Gedichten. Volksuitg. Geb.

2968 1 Nordau, Parijs. In afl.

2969 1 Spruyt, Pract. Hoogd. leesboek,

2970 1 (Blasius), Observationes anatom. select. Pars II. Amst. 1667.

2971 1 Tulp, Observationes medic». 4o. ed. Amst. 1685.

2972 1 N. Fonteyn, De succo. ?

2973 1 A. Spigelius, De lumbribus.

2974 1 A. Dkusing, Pulveris sympathet. examen.

2975 1 Petronii, Satyricon, c. not. Varior. Amst. 1669

2976 1 Keller, Italië. Spoed.

2977 1 Born, Eugénie, Ex-Keizerin der Franschen. In afl.

2978 1 Keller, Europa in al zijn heerlijkheid geschetst, met premiepl.

2979 1 Gerst&cker, Geheimen Kwakerstraat. 3 dln.

2980 1 Dumas, Olimpia v. Kleef. 4 dln.

2981 1 Roorda van Eysinga, Maleisch - Nederl. woordenboek.

Batavia, 1822. 2 dln.

2982 1 Ten Kate, Mengelpoësie.

2983 1 Keller, Italic.

2984 1 DoNNER-Bijbel. 2e druk.

Aangeboaeu Boeken:

592 Mayne-Reid, Avont. te land en ter zee (N. e S ) te vervolgen. Per dl. geb. ƒ0.98.

593 Te huis, jaarg. 1878.

594 Bijbel, ed. Bronsveld. Met 50 %.

595 1 Humor. Album 1879 in afl., zoo goed als nieuw. Meestb.

596 1 Omvier en Witkamp, Kaart v. h. Koningrijk der Nederl.

Nieuw. Meestbiedende.

Brieven met duidelijke opgave der Nrs. worden franco ingewacht bij

den Administrateur van het Nieuwsblad C. Zwaardemaker,

WJ. Thieme & Co te Zutphen zijn voornemens eene vertaling i uit te geven van:

Ouïda, ÜNDER TWOtFLAGS. Mocht soms iemand hierop meer recht meenen te hebben, dan wordt daarvan beleefd vóór 30 dezer bericht verzocht. [4906]

De Erven G. Veel, te Alkmaar, verzoeken toezending van alle uitkomende werken, geschikt voor Leesgezelschappen, 2 ex. in commissie-

[4907]

De Gebroeders van Cleeï zoeken:

Vorsterman van Oijen, Annuaire généal. des Pays-Bas, jaarg 187*-

Requesten en stukken van W. C. van Dedem, neffens advisenAmst. 1775. folio.

Opgaande linie van het geslacht Booth. kl. folio.

Kopialbuch des Klosters Frenswegen.

Pop. Handschrift des 15 Jahrhundert.

Westenbergii Comitatis Bentheim, etc. (Historisch werk over Bentheim.)

Groot folio genealogie Boot. f4908]

G< M. MSrchelbach te Bolsward zoekt-.

1 Feuchtesrleben, Gezondheidsleer der ziel Uitgave C t dPost Jr. 1853. (le editie).

1 Craandijk en Schipperus, Wandelingen door Nederland, van af dl. 2 en verv.

Romans ter vergrooting' eener Bibliotheek, zoowel oude als nieuwe werken. [4909]

WEekhofp & Zoon te Leeuwarden zoeken: , 1 De oude Tijd 1872, liefst gebonden.

1 Oort & Hoodkaas, Bijbel v. Jongelieden, 6 dln met R. [4910] Bieden aan: 1 Schermer, Ontwerpen v. Notar. Acten, zoo ver uit,

Otto Petri te Rotterdam, vraagt:

2 Koraalboek, inhoudeude al de meiodien der Christelijke Gezangen voor de Evang. Luth. Kerk, voor het orgel en forte piano door WihnsGebonden.

1 Lavater, Physiognomie. Gebonden. [4911]

Blom & Olivierse bieden den meestbiedende te koop aan: 90 kilo Garmond letter met wit, 3.5 n ii halve cijfers,

3.3 » „ maal-teekens.

Holl. hoogte, halfsleet. Afdrukken op aanvraag. [4912]

TT

-IVemink & Zoom te Utrecht bieden aan voor den meestbiedende :

1 Geïllustr. Eneyclopaedie (Brinkman) uitgave in stukken. Stuk 1—10 direct, de rest bij uitgave. [4913]

SaLON ALBUM, uitgave Thieme's Boek- en Muziekhandel me' 50 %. en bij groote afname nog voordeeliger te bekomen bij [4914] Amsterdam. Albert Roothaan.

De ondergeteekende verzoekt beleefd terugzending, per eerste couvert' van de onverkochte Ex. van de eerste brochure van P. G. van Bloemen Waanders, MOET NEDERLANDSCH-INDIË CONSERVATIEF OF LIBERAAL GEREGEERD WORDEN? bevattende 1, de houtbossehen op Java; II, de voedingsmiddelen "P Java, daar door volslagen gebrek aan Ex. bestellingen voor rekening niet kunnen worden uitgevoerd. [49U>J 'sHage. H. O Susan C.H.Zn.

J. J. L. ten Kate, EEN ZOMERKRANS.

Wij verzoeken dringend de Emhallage-Cartons per le couvert terug te zenden, daar wij die voor de verpakking van Afl. 2 noodif? hebben. Tevens gelieve men ons geen Ex. in Afleveringen terug te zenden, met verzoek die te bewaren tot dat het werk compleet is, e* dan gebonden te retourneeren, om reden wij ons niet met ke.* binden kunnen belasten. Zoodra mogelijk zullen wij'een boekbinderij aanwijzen, waar de Ex. tegen vasten prijs in den band kunne* worden gezet. [49l"j Nijmegen. Blomhert & Timmerman.

Wordt gevraagd in een debietzaak te Amsterdam een BEDIEND*' van de P. G. Goede referentiën zijn vereischten. Adres onder lett. G. W. bureau Nieuwsblad.

tto Petri te Rotterdam, vraagt-

2 Koraalboek, inhoudeude al de meiodien der Christelijke Gezangen voor de Evang. Luth. Kerk, voor het orgel en forte piano door WihnsGebonden.

1 Lavater, Physiognomie. Gebonden. [4911]

[4912]