Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

586

GEMENGDE BERICHTEN.

Fletirs, Fruits et Feuillages de File de Java, par Mm. Bertha Hoola van N ooien. 3ième edition, illustré de 40 planelies. Bruxelles, Librairie Européenne C. Muquardt. Polio. Prix: 175 francs.

De titel, dien wij hierboven afschreven, is die van een werk, dat bij sommigen onzer lezers niet onbekend is. In 1863 toch verscheen daarvan de le editie, en zelden is een prachtwerk van dien omvang, schijnbaar van zoo locale kleur en bete.ekenis, door geleerden en het meer beschaafde gedeelte der menschheid met zooveel belangstelling en waardeering begroet geworden. Mme. Bebtha Hoola van Nooten heeft in dit grootsche werk een schat van kennis en bewondering neergelegd, welke in de eerste plaats zeldzaam mag genoemd worden. Wijlen onze Koningin, Mathilde Sophie, de beschermster van wetenschap en kunst, had dan ook niet geaarzeld de opdracht van dit werk aan te nemen, en mannen als Witie en Edouard Morsen hebben zich gehaast met de meest blijkbare ingenomenheid de voortreffelijkheid er van in het licht te stellen. Het succes was dan ook zdo groot, dat twee editlën elkander spoedig opvolgden, en de uitgevers j Mcrzbach et Palk, chefs van het huis Muquardt te Brussel, j het thans voor de derde maal in het licht geven, en aan de i uitvoering van het geheel, tekst en platen, een verdubbelde zorg hebben besteed. De 40 fraaie platen, in groot folio, door Mme Hoola van Nooten zoo voortreffelijk geteekend en in de natuurlijke kleuren geschilderd, zijn thans door middel van dc chromolithographie vermenigvuldigd. Onze lezers, die bij ondervinding' weten welke groote vorderingen deze kunst gemaakt heeft en nog op de jongste Tentoonstelling v. d. Hulpmiddelen v. d. Boekhandel de schoonste resultaten daar- j van in ons eigen land mochten waarnemen, mogen niet verzuimen kennis te maken met deze oversclioone voortbrengselen der Belgische Lithographie. Leenen bloemen en vruchten zich zeker wel hot beste voor de Chromolithographie, hier verraadt het de meesterhand, die de naar de natuur geteekende platen der begaafde artiste zoo wondervol getrouw aan de natuur in kleuren weet weer te geven. Aarzelen mannen als Witte en Mobben niet hoog op te geven van | de wetenschappelijke waarde van dit botanisch Album en te i verzekeren dat de beoefenaars der Botanie hier een getrouw beeld ontvangen van de meest merkwaardige voortbrengselen van Batavia's plantentuin; — wij voor ons weten niet genoeg de technische waarde van dit prachtwerk te prijzen. Lithographie en Typographie gaan hier hand aan hand, want bij eik der 40 groote platen is eene verklarende tekst gedrukt in het Pransch en Engelsch, welke zich mede door degelijke en smaakvolle uitvoering onderscheidt.

De vermeerderde belangstelling te onzent in al wat de geschiedenis, cultuur enz. van onze Oost-Indische Bezittingen betreft, welke zich sedert de eerste uitgave van dit werk heeft geopenbaard, doet groote belangstelling in dezen derden druk wettigen; het is een kostbaar, niet allcdaagsch geschenk voor de op handen zijnde feestdagen; het is een prachtwerk, dat om zijn leerzamen en aantrekkelijken inhoud, waarvan doel cn strekking ons zoo van nabij aangaan, in alle opzichten verdient in ons land een zeker burgerrecht te verkrijgen.

Enrico Nardtjcci, de beroemde Bibliothecaris der Univer"

siteits-bibliotheek te Home, wiens verdiensten door üe m het vorig jaar in het licht verschenen Bib lio graf ia Romana alom bekend zijn, heeft omstreeks 1 October een schrijven gericht aan zijne Italiaansche collega's, waarin hij hun oordeel en medewerking vraagt voor zijn p!an, dat hij als zijn letterkundige levenstaak beschouwt, om een alphabetische Catalogus uit te geven van de gedrukte boeken der Italiaansche Bibliotheken. Van de moeielijkheid van dit veel omvattende werk is Nardttcct zich volkomen bewust, doch hoopt met ondersteuning van de Regeering en met ernstige medewerking zijner collega's deze reuzentaak te kunnen volbrengen.

Als bijvoegsel is door hem bij dit schrijven een lijst gevoegd van de 329 openbare Bibliotheken in Italië, waaruit

"™ omvang van dezen arbeid, en ae nauwgezetneia, waarmede die moet geleid worden, kan beoordeelen. De Italiaansche Literatuur is vooral in den laatsten tijd wel niet zoo arm aan bibliographische werken, men denke slechts aan de geschriften van Pr. Berlan, Luigi Manzoni, G. A. Coleti, Seb. Ciampi, Fr. Zambrini, Gius. Bertocci en anderen, — maar den bewerker ontbreken voor Italië geheel de zoo noodige werken, als de Duitsche Boeken-Catalogussen van Hoinsius en Kayser, en zoo als Engeland die bezitten in Watts, Lowndes, den /'Londen-Catalogue", den //Universal-Catalogue of Englisch printed literature",

Piankrijk in de onvergelijkelijk werken van Brunet en Quérard, Spanje in Hidalgo's //Diccionario", Portugal in J. F. da Silva's //Diccionario bibliographico portuguez" en wij in de zoo gewaardeerde Naamlijsten van Boeken van Arrenberg, Van Cleef en wijlen C. L. Brinkman, alsmede in de systematische catalogussen onzer overige bibliografen.

iSommaire du i/Livre" No. XI:

Bibliographie ancienne: Essai de classement méthodique des épigraphes romantiques, par Champneury. — Les livres a caricatures en Angleterre, par Ernest Chesneau. — Documents nouveaux sur les livres a clef (suite), par Pernand Drujon. — Chronique du Livre. — Gravures hors texte: Dessins a la sanguine de Rowlandson et de John Leech.

bliographie moderne Correspondances étraugères (Exposition du matériel de la Librairie a Amsterdam, par Henri Havard. — Allemagne, Belgique, Pays-Bas, par De Seyn Verhougstraete). — Comptes rendus analytiques des publications nouvelles. Gazette bibliographique, etc.

Ben Panier-Monsterboek. Als wij van oen Letterproef ge¬

wagen dan weet ieder drukker natuurlijk wat wij bedoelen; niet alleen de lettergieter, maar ook ieder drukker van eenige beteekenis heeft zijn eigen Letterproef en bijna wekelijks wordt hij door Buitenlandsche industricelen met nieuwe letterproeven als overstroomd. Maar een Papierproef, een Papier-Monsterboek kennen wij hier nog niet; dat nieuws is ingevoerd, en waarlijk op groteske wijze, door de lirma Berth. Siegismund te Leipzig en Berlijn, die van de verschillende papiersoorten in hun uitgebreid Magazijn voorhanden, een kolossaal monsterboek met prijscourant hebben vervaardigd in gr. 8o. formaat en gebonden in prachtband. Zoowel de keuze als de rangschikking der verschillende soorten moet zeer doeltreffend en met de grootste zorgvuldigheid zijn in achtgenomen, terwijl bovendien op ieder blad de noodige aanteekeningen zijn bijgevoegd.

Voor boek- en illustratiedruk bevat het Monsterboek omstreeks 50 papiersoorten, allen verschillend in kwaliteit, grootte en sterkte, terwijl er bovendien bij opgemerkt wordt, dat hij die voor zijn doel onder deze papieren niets vindt, nog de keus heeft onder 300 andere soorten drukpapier. De uitgever mag dus tevreden zijn. Op enkele papiersoorten staan ook de uitgaven genoteerd, welke bij voorkeur op die soort zijn gedrukt, als Heijse's Novellen, Weidmann'sche Classikcn, enz.

Op het drukpapier volgt het muziekpapier, gegarandeerd als houtvrij. Verder meer dan 80 soorten omslagpapier, allen verschillend in formaat en kleur, en gekleurde omslag-cartons voor schoolboeken enz. in kl. So. en gr. 8o, terwijl van de verschillende gekleurde papieren mede eene ruime sorteering voorhanden is. Voor nota's, schrijf- en postpapieren bevat het boek niet minder dan 100 montters, in allerlei formaten en kleuren, gelinieerd, geperforeerd enz., terwijl ten slotte het Hollandsche geel getinte papier van v. Gelder Zonen niet vergeten is. De firma B. Siegismund is van deze soort de eenige depothouder, althans naar het Börsenblatt bericht, waaraan wij dit ontleenen, en sedert de firma Velhagen en Klasing als de baanbreker voor het gebruik dezer papiersoort optrad, is de liefhebberij voor uitgaven op Hollandsch papier van jaar tot jaar toegenomen.

Naar men verzekert moeten de kosten van dit Monsterboek, dat een handboek voor papierkennis kan genoemd worden, circa 15000 Mark hebben bedragen.

De werken van Victor Hugo zijn menigmaal in alle levende talen vertaald, maar op 't oogenblik zal er niets meer aan den roem van den meester ontbreken, want FAne is ook in het Hebreeuwsch!! vertaald, onder den titel: De ezel en de philosoof. — De vertaler moet een Duitscher zijn.

De firma van Hengel & Eeltjes, te Rotterdam, verzond haar prijscatalogus No 20, waarin het^ eerste gedeelte eener verzameling Boekin over rechtsgeleerdheid,staathuishoudkunde en staatkunde. Deze catalogus bevat 1184 Nrs.

Het werk van Prof. v. Oosterzee over de Nieuw-Testamen-

tische Theologie is door den zendeling J. L. Amerman, werkzaam aan de opleidingsschool te Tokid, in 't Japansoh vertaald en onlangs in druk verschenen.

Met dit nommer wordt als Bijvoegsel verzonden: De dric-

maandelijksche lijst der Vertalingscommissie van 1 Juli tot 30 September 1881.

Gedrukt bij De Roever-Kröber-Bakels. — Amsterdam,

Sluiten