Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17

maal duurden ze niet lang en alleen de keuze der twee coloratuurzangeressen gaf veel te stellen. Na allerlei gesukkel werden geëngageerd de dames Vaillant-Couturier en Hervey. De eerste is eene geroutineerde en begaafde zangeres en actrice, maar helaas niet meer in den bloeitijd des levens, of althans van het talent; de tweede is jonger, maar minder begaafd, hoewol bruikbaar. De nieuwe eerste bas Montfort is eigenlijk een oude eerste bas , want vele jaren geleden maakte hij als zoodanig deel uit van het Haagsche Opera-gezelschap; 's mans stem heeft sedert dien tijdal te veel geleden, dan dat zijn engagement goedkeuring kan verdienen. Jammer is het ook , dat de heer Mertens den tweeden tenor Desier terugnam , wiens stem, nooit van de beste , nog sedert het vorige jaar achteruitgegaan is.

Na dit te hebben vooropgesteld, is het ons aangenaam van het gezelschap dit jaar veel goeds te kunnen zeggen. De van het vorige seizoen overgebleven heeren Jahn, van Loo, Samaty en Darras, de dames Barety en Adam, behoeven geen nadere introductie. De twee nieuwe barytons Barthini en Barbe zijn in het bezit van serieuze qualiteiten, zoowel vocale als dramatische. De kleinere mannelijke emplooien zijn goed bezet; dat geldt ook van het emplooi der duègne, dat in jaren geen zoo goede vertegenwoordigster had als mevr. Tony, maar vooral van dat der contr'alto, mevr. Andral, die, zonder overdrijving kan het worden gezegd, al hare voorgangsters hier achter zich laat.

Het is niet het minst aan mevr. Andral's groote verdiensten toe te schrijven, dat Samson el Dalila, de opera van Saint-Saëns, hier zulk een warm onthaal vond , ja dat het een successtuk is geworden. Ook overigens is de vertolking eene , die het gezelschap en haren directeur tot eero strekt. Orkest en koren, van wie in deze opera veel gevergd wordt, overtroffen de verwachtingen verre. De tekst, die het bijbelsche verhaal vrij getrouw volgt, inspireerde Saint-Saëns tot een werk, dat zijn naam eene plaats verzekert onder de eerste meesters. Samson et Dalila kan worden genoemd naast de meesterwerken van Gluck, e. a.; hoe meer men deze muziek hoort, die, waar het behoort, verheven en diep , hartstochtelijk of bevallig is, hoe meer zij in de schatting stijgt. Het pleit voor den smaak van het publiek , dat het zich door den strengen stijl van sommige tooneelen, o. a. van de eerste helft der 1-ste acte, niet liet afschrikken.

Voor het overige bracht het seizoen tot hiertoe niets nieuws, maar weldra zal Phryné, de nieuwe opéracomiquo van Saint-Saëns, hier haar opwachting komen maken. Men is zeer nieuwsgierig Saint-Saëns in een genre te hooreu, dat hem tot hiertoe geen lauweren bracht.

Den Haag, 1 Januari D.

BMENLANDSCHE BEKICÏÏIEjN.

Utrecht. —- Op den 3-den Januari overleed alhier de heer Johannes Arnoldus Hendriküs Wagenaar (geb. 13 Jan. 1841), als mensch en kunstenaar alom zeer geacht. De betrekking van organist aan de St. Pietersof Walekerk werd door hem van af 1864 vervuld, terwijl hij als opvolger van zijn leermeester W. J. F. Nieuwenhuijsen als stadsklokkenist zeer vermaard was. In de laatste jaren stond hij aan het hoofd der firma J. F. Deierkauf, Ilofmuziekhandel.

kr OJSTIEK.

CONCERTEN. Uit 's-Gravenliage:

Het vierde Diligentia-concert kenmerkte zich door het optreden van een landgenoot als solist, nl. de heer Anton Hekking, thans te Berlijn gevestigd. De heer Hekking behoort ongetwijfeld tot de uitstekendste cellisten van den tegenwoordigen tijd. Alles, wat hij speelt, ook het passagewerk , klinkt duidelijk en afgewerkt. Dit kwam o. a. helder uit in de twee fragmenten uit Lalo's Concert in d en later in Popper's Papillon. Behalve door deze goede eigenschappen kenmerkte zich het spel van den kunstenaar nog door warmte en fijnheid in meer zangrijke stukken. Schumanh's Traumerei, voor cello en orkest bewerkt, herinner ik me niet ooit zoo wcgsleepond te hebben hooren vertolken. Van dit nommer gaf de zeer toegejuichte artist later een bis.

De tweede solist van den avond was mej. Emma Plüddemann uit Breslau, die in een Ave Maria uit Bruch's Feuerkreuz en vooral in een viertal na de pauze gezongen liederen (al was hierin do zuiverheid niet altijd boven bedenking verheven) een goeden dunk van haar talent gaf. Dc zangeres beschikt over een omvangrijk en gelijkmatig ontwikkeld orgaan, dat in kleinere zalon dan die van het Gebouw zeer zeker een gunstigen indruk zal maken.

Wat het instrumentaal gedeelte betreft, kan ik tot mijn genoegen weder wijzen op de eerste uitvoering van een nieuw werk, nl. een van de Syniphonische Gedichten van Smetana uit den cyclus: „Mijn vaderland". Dit werk , waartoe de czochische toondichter zich geïnspireerd gevoelde door de rivier de Muldau viel zeer in den smaak. De composities van Smetana hebben het voordeel zoowel het groote publiek als den meereischenden kunstminnaar te bekoren , vandaar dan ook de bijval, dien men van ons Diligentia-publiek bepaald warm kon noemen. Het concert, dat geopend werd met Mozart's Symphonie in g, werd besloten met een niet minder aantrekkelijk werk, hoewel van een geheel anderen stijl, nl. Wagner's Huldigungsmarsch.

Uit Amsterdam:

Zoo ooit, dan mocht het abonnements-concert in het Concertgebouw op 28 December '93 wel een buitengewoon genoemd worden.

Twee kunstenaren te hooren als mevrouw d'Albert— Carenno en haar echtgenoot, is reeds iets buitengewoons; doch daarbij door het orkest op eene waarlijk voortref1 felijke wijze de tweede Symphonie van St. Saëns, het ! Vorspiel en Isoldens Liebestod uit Wagner's Tristan und Isolde, en onder leiding des toonzetters de ouverture „Esther" van d'Albert te hooren vertolken, is te zamen iets wat verre van alledaagsch genot mag heeten.

Dat de zaal zoodanig gevuld was, dat men zich nauw roeren kon of wenden, en dat het enthousiasme daarmede gelijken tred hield, heb ik minder noodig te vermelden, dan dat het Klavierconcert No. 2 in E van dAlbert mij bizonder goed heeft voldaan. Dit werk onderscheidt zich van andere Concerten daarin, dat de vier deelen (het laatste bestaat grootendeels uit motieven van het eerste Allegro) niet van elkaar zijn gescheiden, doch als 'tware ineenloopen. Zoowel door oorspronkelijkheid en bewerking, als door schoone, vaak geestige motieven munt dit Concert uit.

Dat de vertolking door mevr. d'Albert boven mun

Sluiten