is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 68, 1901, no 117, 31-12-1901

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

667

n het nieuwe

Letterkundig Familie-Tijd sch i

— „HOOFD EN HART"

EER, waaraan vele bekwame letterkundigen hunne medewerk

L^oor ons zal worden uitgegeven het nieuwe

Lri±t

onder redacte van J. H. DE VEER, waaraan vele bekwame letterkundigen hunne medewerking reeds verleenden en verder hebben toegezegd, o. m.

A. W. Weissman, J. E. ter Gouw, T. Pluim, J. Reddingius, Joh. W. Broedelet, A. F. Dudok van Heel, Joh. D. Looven, J. S. Pekema, Joséphine A. Lulofs, Jodocus Trekvogel, Henri Kolk, enz enz.

Genoemd tijdschrift in kwarto formaat, aanvankelijk bestemd voor 't Gooi en omstreken, heeft, met de eerste nummers die verschenen, reeds zoodanig succes gehad, dat besloten werd bet weekblad te veranderen in een maandblad en het algemeen te verspreiden. Hoe het zijn zal 'en wat het wil wordt door de redactie hieronder breeder uiteengezet.

De prijs is aanvankelijk gesteld op ƒ 1.30 per kwartaal, franco per post / 150; per jaar ƒ 5.—, franco per post ƒ 5 75 ; losse nummers / 0.45-

De boekhandel ontvangt hierop 20% met de premies 7/6% en 13/12. De prijzen zijn, allereerst in verband met den uitstekenden inhoud cn verder den grooten omvang (± 32 kwarto pagina's per maand), buitengewoon laag gesteld.

Daar het arbeidsveld thans onbeperkt is, stellen wij van het eerste maandnummer een ruim getal ex. ter uwer beschikking. Proefnummers, winkelbillet en inteekenlijst kunnen aangevraagd worden, terwijl zij, die ook het tweede (Februari-) nummer wenschen te ontvangen, dat reeds nu kunnen aanvragen.

Alle aanvragen zien wij ons gaarne per ppst toegezonden. Op 15 Januari zal het eerste maandnummer verschijnen en daarna geregeld den isen van eiken maand.

Achtend,

Uw dw.

J. G. VAN TERVEEN & ZOON.

L. S.

»HOOFD EN HART» wenscht, zooals de naam het uitdrukt, te zijn een tijdschrift, dat èn voedsel aanbiedt voor het verstand èn voor het "•emoed om zoodoende te voldoen aan den thans over haast de geheele beschaafde wereld aangegeven kreet, om meer idealisme ^in de litteratuur. De weg, di'j het blad daarvoor denkt te bewandelen, zal gelegen zijn langs een lijn, die het midden houdt tusschen de richting der zoogenaamde ouderwetsche letterkunde, die in de werken der oude en nieuwere klassieke schrijvers nog o ' zooveel goeds opmerkt, en de richting der zoogenaamde modernen, die dit alles verworpen hebben.

• HOOFD KN HAKT», zal, zoo wij onzen zin krijgen, een tusschenlid, ccn trait d'u n i o n, kunnen worden tusschen die beide richtingen die ten nadeele onzer vaderlandsche letterkunde, thans de nog zovkende geesten onder onzer landgenooten zoo dikwijls op dwaalsporen leiden missende, de ouderen, het moedigmakende enthousiasme voor het nieuwe, dervende de jongeren het moedighoudende geloof in 'de waarde van het reeds verkregene.

»HOOFD EN HART» zal daarom, zoolang de n i eu we letterkunde, die komende i s nog niet is verschenen, zoowel onder de ouderwetsche schrijvers als onder de nieuweren hare medewerkers zoeken en slechts de persoonlijke takt van den redacteur en zijne raadslieden zal de maatstaf zijn, volgens welke het verdikt van geschiktheid of ongeschiktheid over ingezonden artikelen zal worden uitgesproken; in éen woord, »riOOFD EN HART» zal beproeven te zijn een persoonlijk tijdsc hrift, de eenige soort van tijdschriften, die, bij een kentering van het getij in de letterkundige wereld, kans heeft, de stormen te doorstaan en de klippen, die dan dubbel dreigend het hoofd opsteken, te ontzeilen.

Met het vaste vertrouwen, dat de tijd voor een onderneming als de hare werkelijk gekomen is en dat dit haar beroep op dat deel van het Nederlandsche Publiek, dat in litteratuur nog altijd ziet o n t s p a n n i n g door i n s p a n n i n g, niet, zonder weerklank te vinden, zal voorbij gaan, teekent zich

[4942] De Redactie.

Bovenstaande circulaire werd vrij algemeen den Boekhandel toegezonden. Ofschoon reeds het grootste gedeelte hunne aanvragen 0111 le nummers inzond, zijn er nog, die dit verzuimden. Om bijzondere redenen kunnen wij aan aanvragen om Januari—nummers niet meer voldoen na 8 Januari. Bic aanvragen hl ij ven dan bewaard voor het Februari-nummer.

TH. H. VAN DIJK, Almelo.

r Goedkoopst en beste adres voor iici HORK-werken. Raadpleegt de prijscourant.

Wie niet ontvangen heeft, gelieve aan te vragen.

Beleefd aanbevelend,

TH. H. VAN DIJK

N B. Banden Katholieke Illustratie, % linn mar1 ■ r~ .;,.„, „„ rt met rood, zwart of groen

steenmarmer 45 ct.

[4943]

LICHTDRUK voor:

Red fflustr. v. prachtw., catal., briefk. m. stadsgez., n. schild, photogr. aquar. teeken. enz. Monsters en prijsopg. na aanvr. GEBRS. VAN RIJKOM, Amsterdam. [49441

RW.VAN DeWEIJER

[Tk-'71MPO fj R a PH .sr. h F

IRICHTIN&

&r t LtVtK»

«r^jv " AUTOTYPIE • CLICHÉS ' ZftTOOéRAPHIE-CLICHÉS

vier -Kleurendruk-clichés, brie-kleuren druk-clichés.

TGESTEt voo» it BOEKDRUKPERS DOOR PHOTOGRAPHS VERKREGEN.

[4946j

CH. LO RILLE UX & C I E.

Nederl. fabriek van drukinkten, Parijs.

'Vwarte drukinkt

Z-/ voor Courant,

ar.4945]

Gekleurde drukirH

voor rlak.-aat,

en Smoutwerk,

voor Boek- en Steendruk.

Droog en in Vernif, in

groote en klei¬

ne B 1 i k k t! n steeds voor¬

handen. Emball.

franco huis. [4947]

Hoofd-Depót en Agentuur voor Nederl. en Koloniiin Rokin 142 bij P. VAN DIJK, Amsterdam.

Boek-en Smout¬

werk in alle prijzen volgens prijscourant en m Vaten en

Bussen voorhanden. Leve

ring franco huis. Emball. vrij.