is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 69, 1902, no 8, 28-01-1902

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWSBLAD VOOR DÉN ËOEKÜANbËL

Uitgev. d. G. Busken Huet, dl. I: De Nederl. Spectator, 21 December. — J. Slocum, Alleen in een zeilboot de wereld rond: De Telegraaf, ió November: Rotterdamsch Nieuwsblad, 28 November: Het Nieuws v. d. dag. Dag, 2 December: Het Nieuwsblad voor Nederland, 9 December. — Tweemaandelijksch Tijdschrift: Hollandia, 21 December- — J° de vries, Pelgrimages naar oude plekjes en oude tijden: De Telegraaf, 29 November: Opr. Haarlemsche Courant, 2 December: De Nieuwe Courant, 20 December.

Tulp (H.). — C. Spoelstra, Zijn de Boeren vijanden der zending? De Bazuin, 1901, n° 48.

Valkhoff & Co. — Louise Ahn-de Jongh, Dora Hellinger: Kerkelijke Courant, 15 November.— A. S. H. booms, Tempoe-doeloe: Europa, December. — J. Eigenhuis, De jonge dominee: Opr Haarl. Courant, 24 November. — G. van hulzen, Machteloozen : Het Vaderland, 9 December : De Nederlandsche Spectator, 28 December — G. van Hulzen, Zwervers, 2e druk: Het Nieuws v. d. Dag, 23 November: De Nederlandsche Spectator, 20 December: De Indische Mercuur, 24 December. — Anna Wahlenberg, Met volle zeilen. N. h. zweedsch d. Ph. Wijsman: De Indische Mercuur, 10 Decemuer.

Veen (L. J.). — Amsterdamsch jaarboekje, 1902: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 1 December: Het Nieuws v. d. Dag, 4 December: De Amsterdammer (weekblad), 15 December.— Henri Borel, Van de engelen : De Telegraaf, 3 December: De Hollandsche Lelie, 18 December: De Nieuwe Courant, 20 December: De Avondpost, 30 December. — Marie Corelli, De ware christen, 2 dln.: Europa, December: Vrij en Vroom, 1 December. — Louis Couperus, De kleine zielen, 2 dln: Het Nieuws v. d. Dag, 7 December : Rotterdamsch Nieuwsblad, 19 December. — Louis Couperus, Stille kracht: Opr. Haarlemsche Courant, 19 December. — GuidoGEZELLE, Laatste verzen : Algem. Handelsblad, 29 Decembir. — Onze Kunst: Het Nieuws v. d. Dag, 25 December: Opr. Haarlemsche Courant,

28 December: De Amsterdammer (weekblad),

29 December. — Jeanne Reyneke van Stuwe, Het kind : Het Nieuws v. d. Dag, 2 December: Opr. Haarlemsche Courant, 17 December: Het Vaderland, 22/23 December: De Indische Mercuur, 24 December: De Amsterdammer (weekblad), 29 December. —Stijn Streuvels, Doodendans: Boon's Geïllustr. Magazijn, December. — carmen Sylva, Overdenkingen. U. h. duitsch d.

mevr. B. de Graafl-van Cappelle : Vrij en Vroom,

1 December. — A. de visser, Mimi: Rotterdamsch Nieuwsblad, 28 November.

Veerman (L. J.). — Ch. Krienen, Kees Lovers: Het Schoolblad, 3 December.

Velde (R. van der). — De avonturen van Gulliver onder het kleine kleine volkje van Lilliput: Dordrechtsche Courant, 27 November. — Wilhelm Hauff, Piet de kolenbrander en zijn drie wenschen: Dordrechtsche Courant, 27 November. — Mark Lemon, De zwarte toverpop: Dordrechtsche Courant, 27 November.

Veldt (C. L. G.). — Joh. W. Broedelet, Opstand,

2 dln.: Europa, December: Hollandia, 14 Decemher: Nederland, December: Kerkelijke Courant,

27 December. Bertha Clemênt, De roos van Jericho. Vert. d. mevr. van der Hoeven: Dordrechtsche Courant, 23 December. — Gerard van Eckeren, Denkere machten: Algem. Handelsblad, 29 December. —Maria Jungius, Over de onbegrensdheid van ons medegevoel: Vrij en Vroom, 1 December. — Maurice Maetereinck, Het leven der bijen. Vert. d. mevr. G. M. van der Wissel-Herderschee: Het Nieuw v. d. Dag,

28 November: De Indische Mercuur, 24 December : Kerkelijke Courant, 27 December. — G. H. Priem, Meta en ander gedichten: Het Leeskabinet, December. — Veldl's Geïllustr. familie-kalender, 1902: Nieuwsblad voor Nederland, 18 November: De Indische Mercuur, 30 December. Ch. Wagner, Het wezen der dingen. Vert. d. j. C. Appeldoorn: Vrij en Vroom, 1 December.

Versluys (W.). — Dr. H. W. Ph. E. v. d. Bergh van eysinga, Voor den nieuwen tijd. Opstellen: Het Vaderland, 17 December. — j. Duin en C. A. Duin-De Liefde, Een nieuw bundeltje: Vaktijdschrift voor onderwijzers, December. —• J. H. de Veer, De vliet, 50 sonnetten: De Nieuwe Gids, December: Het Nieuws van den Dag, 2

Decembtr: De Telegraaf, 3 December. — Albert Verwey, Dagen en daden: Europa, December.

— D. S. van Warmelo, Mijn commando en gueriila-commando-leven: Dordrechtsche Courant, 26 November: Het Nieuws van den Dag, 2 December: De Standaard, 9 December: Nieuwsblad voor Nederland, 9 December: Hollandia, 21 December.

Vis Jr. (J.). — D. N. van Malssen Pz., Handleiding voor verzamelaars van geïllustreerde briefkaarten: De Avondpost, 30 December.

Visser (G. C). — De Tijdspiegel, November: Kerkelijke Courant, 15 November.

Vivat (Uitgevers-maatschappij). — Vivat's Geïllustreerde encyclopedie. Afl. 17: Het Leeskabinet, December. — Vivat's Geïllustreerde encyclopedie, afl. 19: De Telegraaf, 16 November.

— Vivat's geïllustreerde Encyclopedie aflevering

20: DorcirectHsche Courant, 27 November.

Vos (J. H.). — Br. PaCIFICUS, Broer en zus: De Katnolieke School, 12 December.

Vrede (Drukkerij). — louis A. Bahler, Twaalf preeken : Weekblad gewijd aan de studie van het bovenzinlijke, 14 December. — Louis A. Bahler, Zelfopenbaring: Arbeiders-weekblad, zi December. — Johanna van de Heide, In eigen sfeer: Vrij en Vroom, 1 December. — Lodewijk van Mierop, Dwepers. Een beschouwing over Tolstoi en zijn geestverwanten : Vrij en Vroom, 1 December. — Onnoodige gruwelen in voeksel, mode en sport: Vrij en Vroom, 1 December. — Felix Ortt, Denkbeelden van een christen-anarchist: Vrij en Vroom, 1 December. — edmond selous, Tommy en zijn vriendjes: Het Nieuws v. d. Dag, 3 December : De Telegraaf, 14 December. — Leo N. Tolstoj, Mijn evangelie. Vert. d. L. S. A. M. v. Romer: Weekblad gewijd aan de studie v. h. bovenzinlijke, 21 December.

Vroede (H. de). — Carus, De dochter van het opperhoofd en Karma. Kwee verhalen u. h. engelsch : Vrij en Vroom, 1 December.

Wenk & Birkhoff. — j. Monro GlBSON, Rots contra zand, vert. d, H. Mostert : De Standaard,

2 December : Kerkelijke Courant, 27 December. — Henryk Sienkiewicz, Antea, of laten wij Hem volgen : Het Nieuws v. d. Dag, 2 Dicember : Opr. Haarlemsche Courant, 9 December: Nieuwsblad van Nederlad, 23 December.

Wilms & Co. — F. H. van Leent, Een. flinke jongen : De Telegraaf, 3 December. — F. H. Van LEb.nt, Trouwe vriendinnetjes: De Telegraaf,

3 December. — Hedwig Molke, Theebladeren. Chineesche novellen: Het Leeskabinet, December. — Johanna öteketee, De vrouwe van huize St Innocentius: De Telegraaf, 29 November :, De Indische Mercuur, 10 December. — TlLLY, Poppenfee: De Hollandsche Lelie, 18 December. — Henry F. Vogin, Nederlandsch-

engelsch handelswoordenboek: Het Vaderland, 14 November.

Witzel (J. H.;. — P. wagemaker, De ware bekommerden en christen-prediking: De Heraut, 8 December: De Bazuin, 1901, n° 48.

Wolters (J. B.). — K. ten Bruggencate, Inleiding tot de klankleer: Vaktijdschrift voor onderwijzers, December. — B. van Dantzig, Phonetisvhe woordenlijst der Nederlandsche taal: Vaktijdschrift voor onderwijzers, December. — j. A. Feith. Uit Groningen's verleden : De Nieuwe Courant, 20 December. — H. j. Hamburger, De physische scheikunde in hare beteekenis voor de geneeskundige wetenschappen s Wetenschappelijke bladen, December. — G. H. Lamers, Zedekunde, 4e stuk: Kerkelijke Courant, 13 December. — G. Oosterbaan, Gezondheidswet: Sociaal weekblad, 16 November. — F. van RlJSENS, Geschiedenis des vaderlands, 7e, herziene druk: De Heraut, 27 October. — P. roorda, De klankleer en hare practische tospassing vooral met het oog op de studie der nieuwe talen : Vaktijdschrift voor onderwijzers, December. — Speijer, Latijnsche spraakkunst, dl. II, 3e druk: De Nederl. Spectator, 16 November.

Ykema (Joh.). — Elise van Calcar, Fröbels methode tot natuurlijke en harmonische ontwikkeling van lichaam en geest, 6e druk: Vaktijdschrift voor onderwijzers, December. —J. J. ten Have, Beknopt leerboek der aardrijkskunde, 6e druk: Het Schoolblad, 24 December. — A. Jansen, Het kind en zijne eerste opleiding in

de kinderkamer en op de bewaarschool: Vaktijdschrift voor onderwijzers, December. —J. W. de Jongh, Woord naast beeld. Toelichting bij de Nederlandsche historieplaten: Vaktijdschrift voor onderwijzers, December. Zalsman (P. Ph-). — E. F. H. Wolf, Alphab. lijst van psalmverzen: De Bazuin, 1901. N°. 47.

BERICHTEN EN MEDEDEELINGEnT^ INGEZONDEN STUKKEN.

Jan Haan, 1862-1 Februari-1902. Veertig jaren! Een van onze antirevolutionaire boekhandelaar-uitgevers in ons land viert zaterdag

1 februari a. s. zijn veertigjarig ju bilé als boekhandelaar. Het is de heer Jan Haan te Groningen. In die veertig jaar is er veel door hem gewerkt, en wij mogen er bijvoegen, ook tot stand gebracht.

Op den ien Februari 1862 werd door den heer Haan te Delfzijl een boekwinkel geopend, welke — zooals de tijd het toen nog meebracht — op zeer bescheiden wijze gedreven werd. De eens geplante boomstek groeide op, zoodat den 16 Mei 1874 aan den boekhandel eene drukkerij verbonden werd. Op den len Augustus daaraanvolgende verscheen reeds van de pers het eerste nummer van »De Eemsbode», een locaal orgaan, dat eerst eenmaal, maar later tweemaal per week verscheen. Dat de heer Haan, als antirevolutionair, zich met de beginselen, welke in deze courant onwillekeurig gepropageerd werden, niet kon vereenigen, spreekt wel als vanzelf: Er werden dan ook herhaaldelijk door hem pogingen aangewend om een antirevolutionair weekblad uit te geven, om daarmede afstand te doen van »De Eemsbode». Eindelijk — na herhaalde vergeefsche pogingen — gelukte dit streven. De «Nieuwe Provinciale Groninger Courant» zag in Juli 1886 het licht. Het lag natuurlijk voor de hand, dat op den duur een antirev. orgaan» voor de geheele provincie bestemd, niet te Delfzijl, maar in de stad Groningen moest uitgegeven worden. Daarom besloot de uitgever in November 1887 naar Groningen te verhuizen. Hij vestigde aldaar èn zijn boekhandel èn zijn drukkerij in de Nieuwe Ebbingestraat.

De «Nieuwe Provinciale Groninger Courant» nam gestadig in bloei toe, zoodat zij eerst driemaal per week verscheen, later tot een dagblad gemaakt werd. Thans staat de »N. P. G. C.» als provinciaal

anti-revolutionair orgaan bovenaan onder die bladen. Geen enkele provincie heeft zulk een uitgebreid orgaan in die richting.

Verder werd in 1862 door uitgever voor eigen rekening begonnen met de «Groninger Kerkbode», die eerst een paar jaren voor rekening der kerken was uitgegeven. Ook dit blad breidt zich gedurig uit, zoodat het sinds eenigen tijd in grooter formaat verscheen.

De drukkerij werd herhaaldelijk vergroot; de boekhandel dijt steeds uit, zoodat de jubilaris voorzeker met dankbaarheid op den afgelegden weg mag terugzien.

G- S.

Importeurs en Debitanten.

M. de Red.

De boekhandelaren worden gestraft voor hunne geldzucht. En zooals steeds, moeten de goeden het voor de slechten ontgelden.

In het N. v. d. B. van 24 Januari 1.1. staat eene circulaire van de Alg. Stud. Vereeniging afgedrukt.

Nu is dit een natuurlijk gevolg van de volgende oorzaken.

De Importeurs berekenen Mark en Shilling op 65 cent, de franc op 55 cent. Zij maken dus de