is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 69, 1902, no 9, 31-01-1902

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

\ h WböLAlJVOOR DEN BOEKHANDEL

UITGEGEVEN DOOR DE VEREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS.

Verschijnt Dinsdag- en Vrijdagavond.

Redacteur-Administrateur A. S. de Rochemovt.

~ " . . . f. -.. - maan. AdvertentiSn. Voor leden der Vereeniging: 1—5

^t^'y^^^K^ Üfiïï. j M regels ƒ o,5o, elke regel r^ S * Voor niet-leden

6p post Negen en Zestigste Jaargang. - No. 9. ook wanrieer ingezonden *»* wsschenkomst van M.

Afzondert, nrs. 15 ct. Bewijsnrs. 10 ct. lid. ,_j regeis ƒ 0.75, elke regel meer 15 ct.

Het abonnement voor bedienden in den boekhandel, ,TI1Tinl„ Van niet-geabonneerderi kan vooruitbetaling

werkzaam bij een ".f/fV^'^rtaffialr"}^-^ V R IJ D A G * adverteeren gevorderd^orden.

^/^TSS'* halfjaar>/3- ' Afdeeling >Gevraagde- en Aangebbdw Boeken,

Advertentien voor het eerstvolgend nummer kunnen jt JANUARI I9O2. v00r leden 10 ct. per regel, voor-niet-leden 30ct.

uiterlijk op den dag van uitgaaf, 's morgens vóór ^ vooruitbetaling in bons.

tien uur bezorgd worden.

Bureau: Gebouw »De Koffiehandel» Raadhuisstraat, Amsterdam.

DIT nummer bestaat uit 8 bladzijden.

Met Jaarregister blz. 25—32 en •,, Priem. Lijst der ter vertaling aangeteekende Werken October tot December.

OFFICIEEL GEDEELTE^

Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels. Het Bestuur heeft de eer te berichten dat de Handelingen der Buitengewone Algemeene Vergadering heden aan de Leden zijn verzonden.

Het Bestuur voornoemd : J. A. wormser, Voorzitter. Dr. A. G. C. de vries, Secretaris. Amsterdam, 30 Januari 1902.

Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels.

Ter algemeene kennis wordt hiermede gebracht dat de Commissie voor het PensioenSpaarfonds voor Bedienden zich als volgt heéït geconstitueerd:

J. H. VAN heteren, Voorzitter.

a. de jager, Groningen,

Vice-Voorzitter.

P. van der Kamp, Secretaris.

W. A. van RooijEN, Penningmeester.

Allert de Lange.

K. Groesbeek.

R. J. huijsman, 's-Gravenhage. Voorts wordt men verzocht alle correspondentie, enz. betreffende bovengenoemd fonds te richten aan den Heer W. A. van Rooijen, Bloemgracht 88, Amsterdam. De Commissie voornoemd

j. H. VAN HETEREN,

Voorzitter. P. VAN DER KAMP,

Secretaris.

Faillissement TIDDO SMIT

(firma EGB. SMIT), te Hoogezand.

en de door hem betwiste schuldvorderingen 11 ter griffie der rechtbank te Winschoten en I van het kantongerecht te Zuidbroek zijn nedergelegd, om aldaar gedurende zeven ( dagen ter inzage te liggen en dat er door den gefailleerde geen accoord is nedergelegd. Verder kan ik berichten dat het teruggaand Commissiegoed dezer dagen door mij aan de Uitgevers is verzonden.

P. NOORDHOFF, Correspondent v. Groningen. Groningen, 27 Januari 1902.

Bij de Commissie tot regeling van het Vertalingsrecht zijn sedert de laatste opgave ingekomen : Het Bewijs tot het recht van uitgave in de Nederlandsche taal van

FUNCKE, OTTO, Ungeschminkte Wahrheiten über christliches' Leben. Van den uitgever verkregen 27 Januari 1902. Aangeteekend 29 lanuan 1902, door den Boekhandel voorheen HöVEKER & Wormser, te Amsterdam. De navolgende werken: GUÉDY, HENRI, Dictionnaire d'architecturc. Paris, 1902, op 28 Januari 1902, door Schalekamp, van de GRAMPEL & BAKKER, te Amsterdam.

PAULSEN, FRIEDRICH. Immanuel Kant, sein Leben und seine Lehre. Dritte Auflage. Stuttgart, 1899, op 28 Januari 1902, door COHEH Zonen, te Amsterdam.

Namens de Commissie: Amsterdam, Vincent van Gogh,

31 Januari 1902. Keizersgracht 453-

■ NIET OFFICIEEL GEDEELTE.

' Nieuwe uitgaven in Nederland.

Baa3 (B.), De taalvriend. Taaloefeningen voor de lagere school. Groningen, P. Noordhoff. 8°. fi45x 19J.

ie stukje. Voor leerlingen van 8 a 9 jaar. 4e, vermeerderde druk. (52 blz.). ƒ -.20

Bibliotheek (Geïllustreerde), zie: Paulsen (John). Bibliotheek voor hoofd en hart, zie: Enka. Boosman (R.) en R. Bos, Handleiding bij de Nieuwe rekenschool. Groningen, P. Noordhoff. 8°.[14x20]. Ie deeltje, behoorende bij het ie, 2e en 3e stukje van Nieuwe rekenschool. (IV. 52 blz.). ƒ -.5c 2e deeltje, behoorende bij het 4e stukje A en b ;, van Nieuwe lekenschool. Met antwoorden. (56 blz.).

1 / --5.0

3e deeltje, behoorende bij het 5e en 6e stukje t A en 11 van Nieuwe rekenschool. Met antwoorden.

1 (96 b ...). / -75

e Bos (R.), zie: Boosman (R.) en R. Bos.

Aan de Crediteuren in dit faillissement, die mij de behartiging hunner belangen hebben opgedragen, wordt meegedeeld, dat door den Curator Mr. R. Ph. Veenhoven de lijsten der door hem voorloopig erkende

Brussen (A.l, Beknopte, practische schrijfcursus. Vervolgcursus. Loopend schrift. Groningen, P. Noordhoff. 4°- [l6sX2l]. Schrijfboeken, no. 9—12. Per cahier (32 blz.; f-.io Claris (Edmond), Der Impressionismus in der Sktilptur. Auguste Rodin und Medardo Rosso. Aus dem Französischen. Utrecht, H. de Vroede (firma P. H. Reyers). 8°. [155x22]. (40 blz., m. portr. en afb.). J Dekker (E. F. E. Douwes), Wilhelmma-dag op Ceylon. Hcrinnaringsalbum van de Ragamafeesten op 31 Augustus 1901. 18 platen in lichtdruk,met voorrede van dr. J. B. Schepers. Haarlem,

u I^l„;„m,r,r, *• f'n Kr. A°. fl2sX 223l. (l blz.).

/ 4-50

Uitgave ten voordeele van het Broekhuizen-fonds.

Eeuw (De Nieuwe). Orgaan van de universeele broederschap organisatie, onder leiding van Katherine Tingley. 2e jaargang. 1902. No. 1/2. (27 Tan.). Baarn, Hollandia-drukkenj. Gr. 4° [20x27]. Per jrg. (24 nrV), fr. p. p ƒ2.—

Enka, Vereenigd. Rotterdam, ü. A. Daamen. 160. [16x21]. (III, 220 blz.). / 140; geb. / 1.90

bibllotneeK voor nooiu en il.ii l.

Eykman (A. J.), Hebt gij den Christus gevonden?

ToesoraaK over jon. 1:420, uii jsiasmi^,». het afleggen der geloofsbelijdenis door eenige lidmaten der gemeente, gehouden in de Oude kerk te Amsterdam, den 5en Januari 1902. Amsterdam, Scheffer & Co. 160. [155x20]. (28 blz.).

/ -15

[Gerhard (A. H.)], Hebt gij voor uw weezen gezorgd? Amsterdam, L. J. Vermeer. 8°. [14x22]. (45 blz.). / ~-2°

Uitgave van de Vrijdenkcrs-weezenkas.

Goeverneur (J. J. A.), De heele wereld rond. Een leesboek tot bevordering van natuur-, landen volkenkennis ten dienste der volksschool. Groningen, P. Noordhoff. 8°. [14X195].

ie stukje. 4e druk. (80 blz., m. afb.). / -.3° Grondhoud (C.) en P. Roorda, Engelsch leesboek. Groningen, P. Noordhoff. 8°. [14x20].

Dl. II. 2e druk. (VIII, 184 blz.). / '•—

Groot Wz. (W. H. de), Practijk en theorie. Zangoefeningen naar de methode «Rousseau-GalinParis-Chevé», ten dienste van kweek- en nor— *— —i~:,i:..~ ,.on ^nrlprwiizers en

maaiSCnuicu IC-l UjJlciumg vo... ri Vr A

onderwijzeressen. Dl. IV. Groningen, P. NoorciVmff. ro ncxiil. (VII. 120 blz.). ƒ "75

Handboekje der wellevendheid voor school en huis.

Amsterdam, w. van uuiick. • lü . Ie stukje. 7e druk, 12e duizendtal. (39 blz.). f -.15 Have (J. J. ten), Over bergen en dalen. Geïllustreerd leesboek te gebruike bij de aardrijkskundige wandplaten. 's-Gravenhage, Joh. Ykema.

**>■). „. /-3°h

Hoogvliet (Dr. J. KL), Het tweede halfjaar fransch volgens normale methode. Amsterdam, S. L. van Looy. 8°. [14x20].

Ie stuk: Spraakleer. (VII, 131 blz.). ƒ »A5

Huizinga (Prof. dr. D.), Uitstapjes in het rijk. deinatuur. Leesboek voor de volksschool. Met een aanbeveling van dr. M. Salverda. 13e druk. Met 43 houtsneefiguren. Groningen, P. Noordhott. 8°. [I35xi93]- (94 blz.).