is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 69, 1902, no 15, 21-02-1902

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWSBLAD VOOÉ dën BOËKHAnDËL

's-Hertogenbosch, 20 Febr. 1902. .

M. M.! '

Ondergeteekende heeft hiermede de eer U te , berichten, dat hij tegen Mei a.s. te 's-Hertogenbosch een R. K. BOEK- en PLAATHANDEL. alsmede Wetenschapp.-, School- en Kantoorboekhandel zal openen. Hij verzoekt beleefd om ruime toezending ^ van commissiegoed, prospectus en catalogi. Tot 1 Mei is zijn adres Markt C 2, en daarna Vughter- . straat H 27.

Van 1 Mei af zal het Bestelhuis dagelijks aan ] hem afzenden.

Hoogachtend,

Uw Dw. Dienaar [7I2] ALEX. POMPE.

Ondergeteekende maakt bekend, dat hij zich 19 Febr. 11. als BOEKHANDELAAR te Nieuw-Vennep (Haarlemmermeer heeft gevestigd.

Aanbevelend, r7I3] J DE JONGE.

EEN BEKLANTE BOEKHANDEL

anntx u tgebreid leesgezelschap te koop aangeboden.

Benoodigd kapitaal =t ƒ 4000.

Briesen franco onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. [ZüL

DRUKKERIJ, TE KOOP:

wegens familieomstandigheden, een BOEK- en HANDELSDRUKKERIJ met vele clientèle en eenige vaste werken. De meeste Smoutletters zijn zoo goed als nieuw. Koopsom f 3000 netto. Boeken ter inzage. Brieven franco onder het Nr. dezer Advertentie a. h. Bureau v. d. Blad. [715]

"Een Papierhandelaar in Nederland, zonder opvolger in zijn zaak, wenscht, wegens gevorderden leeftijd, zich te associeeren met een Jongmensen van goeden huize, in het bezit van eenig kapitaal. Tusschenpersonen komen niet in aanmerking.

Brieven franco onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. [7j6]

Tn een R. K. Boek- en Plaathandel wordt tegen 1 Mei gevraagd een EERSTE BEDIENDE, goed op de hoogte van den debiethandel en in staat om geheel zelfstandig te werken. Brieven, met opgaaf van vereischt salaris en waar werkzaam geweest, onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. [7'7]

KANTOORBOEK- ENTapTeRHANDEL.

In een drukke zaak wordt plaatsing gezocht voor een JONGMENSCH als 2e BEDIENDE, drie jaren in zaken, waarvan één in Duitschland.

Brieven fr., met opgave van conditiën, onder het Nr. dezer Advert. a. h. Bureau v. d. Biad. [71S]

Een JONGMENSCH, R. K, 19 j., bijna twee jaar in den, boekhandel werkzaam en van goede aanbeveling voorzien, zag zich gaarne met ha f Maart of 1 April geplaatst. Br. fr. onder het Nr. dezer Advert. aan het Bureau van dit Blad. [7»9J

• ~ h. h. ÏjTtGEVÉK»

van Christ. Bldn. en Tijdschr., wilt u op bill. voorw. deeeliike copie, wendt U dan onder het Nr. dezer Advert.a h. Bureau v. d. Blad.Steller,reeds geruimen tijd aan eenige in beslist ger. geest geredig. bldn. verbonden, heeft nog uren beschikbaar, en is bereid te toonen wat hij kan praesteeren. [72c]

^WwarrïngT

Aangezien telkens abuizen voorkomen, herinneren wij afzenders bij deze aan onze adressen: LAURENS HANSMA, Uitg Apeldoorn. L. HANSMA, Boekh. ASSEN. [72ij

H.H. BOEKHANDELAREN.

Bij dezen berichten wij u, dat door de Redactie van Taal en Letteren binnenkort zal worden medegedeeld, hoe dit Tijdschrift verder zal ™°^n

V°°rtgeZeHAAGSCHE BOEKH. EN UITG. Mü, De Directie.

OPENBARE BRIEF AAN Dr. A. ALETRINO»»««««

naar aanleiding van diens brochure : >OVER EENIGE OORZAKEN DER PROSTITUTIE»

DOOR h. pierson,

President-Directeur der Heldring gestichten.

== Prijs 35 cent.

Wij leveren tot 24 Febr. 1902 met 30 pC. korting. [723] AMSTERDAM. TIERIE & KRUYT,

Boekverkoopers.

Üïto-aven var7~r\ NOORDHOFF, te Groningen.

1 BE ÉIEÜIE FINANCIER EN KAPITALIST 8

§ met Maandlijst onder Redactie van J. B.iegel, g

J Firma J. BIEGEL & Co., Commissionairs in Effecten te GRONINGEN. >

^ Verschijnt driemaal per week en maandelijks gratis een lijst van alle aan z

U de Amsterdamsche Beurs verhandeld wordende fondsen, met de koersen enz. Prijs O

N per kwartaal ƒ 4 - franco per post. De Maandlijst apart per jaar ƒ5 —.Advertentien Z

g per regel 25 ct. Boekannonces netto 2Q_ ct. per regel en 3 2 maal. ^

2 hetTcïoolblad.

** Courant voor Lager- Middelbaar- en Gymnasiaal Onderwijs, 5

(►j Onder Redactie van L

2 Dr. Vitus Bruinsma, H. de Raaf en C H. den Hertog.

J Dit blad is tevens het Orgaan van het Nederl. Onder•w.-Genootschap, en wordt ^

w aan de p. m. 7000 leden wekelijks verzonden. b

Q prijs per kwartaal / 2.—, franco per post. Advertentien per regel 20 ct. *

0 Boekannonces netto 15 ct. per regel enj>laatsing 4/3 maal.

§ HET PALEIS^VAN JUSTITIE.

Nieuwsblad gewijd aan binnen- en buitenlandsche rechtspleging. B

g Onder redactie van Mr. E VAN Lier, te Amsterdam, Mr K MEYER WlERSMA t-

H te Winschoten, Prof. Mr. D. SlMONS, te Utrecht, voor Nederland, en Prof. M. J. ,,.

obrie, te Gent, voor België. B

§ Prijs per kwartaal / 3.25 franco per post. Advertentien per regel 20 ct. C

fcö Boekannonces netto 16 cent en plaatsing 4/3 maal. 2

1 Tijdschrift tot bevordering' van de studie der Paedagogiek |

W ONDER REDACTIE VAN [724] f

§ J. GELUK en II- DE RAAP.

Prijs per jaargang van 4 afl. ƒ 2 50, fr. p. post ƒ 2.75.

03 O

n

> z 25

O

z

O

pi a

>

cd >

h pi

B3

> bj O

z z pi 3 pj z

h

DE GIDS RIJ DE

PRIJSCOURANT van de

ImwM ToorfleiEffectuiliiË

l902

komt a.s. Woensdag ter verzending gereed. Amsterdam, [725] De Uitgever, Februari 1902. j- H. DE BUSSY.

Van Prof. Dr. A. J. VAN PESCH, LogarUh■ttcntafeis niet 5 »ecimalen gaat dezer dagen de zesde druk ter perse. H. H. Confraters die nog exempl. van den vijfden druk voorhanden mochten hebben gelieven mij deze vóór 1 Maart a s terug te zenden ter ruiling voor den 6en druk. | Leiden, 18 Febr. 1902. A. W. SIJTHOFF.

[726]

Verschenen bij DE NEVE & DE MEIJERE, te Rotterdam:

w. h stenfert kroese,

Ter herinnering aan Dr. J. H. de Ridder,

in leven Predik, b. d. Rem. Geref. Gemeente te Rotterdam. Met portret. [727] Prijs 40 ets. Alleen voor rekening.

Buiten Rotterdam bij . Schalekamp, Van Dë Grampel & Bakker, te Amsterdam, te bestellen.

H.H. BOEKHiNDELAREIf!

Indien gij uw voordeel beoogt, raad ik U aan, uwe duitsche Tijdschriften en Boeken te bestellen aan den Duitschen Import-boekhandel van de firma V. X. souibëck & zoon,

1 te Zaandam.

Conditiën: I728] Tijdschriften met l21/2% op Mark a / -.60. Boeken » 1 s°/0 » ï t> k -.60.