is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 69, 1902, no 49, 20-06-1902

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NÏËÜWSBLAD VOOR DÈN BOÊKHANDËL

Zooeven verscheen:

MARIE MARX-KONING,

NACHT-SILENE-

Met teekeningen en band van den kunstschilder S. M O O L IJ N.

Prijs / 2.90 Ing. Rijk geb., verg. op sn. ƒ3.90.

TJEERD FLAPPUITH,

TOEN \l INDISCH STUDENT WAS.

met krabbels van den Schrijver.

Prijs Ing / 1.90 Fraai Gebonden / 2.40 Een geestig boek, studenten, hoogleeraren en hunne omgeving aan de voorm. «Indische Instelling» typeerende.

JOHAN DE MEESTER,

OP WEG NAAR TRANSVAAL.

Een boek voor Meisjes. Geïllustreerd door VAARZON MOREL. Prijs / 1.50 Ing. Fraai Geb. / 1.90

OêF- Een zeer mooi doek.

FRANS HULLEMAN,

* SCHEIDING. *

Opgedragen aan LODEWIJK VAN DEYSSEL.

Prijs Ing. / 2 25. Fraai Geb. / 2.90.

Een bundel knappe novellen.

Het 5e DEEL van

UIT HET WONDERLAND.

door H. J. KREBBERS en J. STAMPERIUS.

Prijs In Gecart. dln. (10) a / 0.75 part. » Ingenaaide » (5) » » 1.20 » » Gebonden » (5) » » 1-5° » Deze rijk geïllustreerde uitgave der 1001 Nachtvertellingen voor de jeugd is hiermede compleet en verzoek ik u steeds compleet voorhanden te houden.

1 compleet Ex. lever ik met 40% v/d ing. prijs.

Dezer dagen verschijnt: De 2e DRUK van

VA1VT VIOOLTJE DAT WETEN WILDE

DOOR MARIE MARX-KONING.

Geïllustreerd door MOULIjN. Prijs Ing. / 2.25. Fraai Geb. / 2.90.

De 3e DRUK van

ANGELINE'S BELOFTEN.

door MELATI VAN JAVA. Opnieuw geïllustreerd door WENCKEBACH. Prijs Ing. / 1.50. Fraai Geb. ƒ 1.90.

Dit bekende meisjesboek heeft nu een geheel modern aanzien. Mooie band.

Een nieuwe practische schrijfcursus voor loopend schrift.

ZOOEVEN VERSCHENEN:

HET SCHRIJFONDERWIJS IN DE LAGERE SCHOOL.

Door A- VAN KATWIJK- Hoofd eener school te Amsterdam,

bestaandeuit:

DE HANDLEIDING ƒ 0.40 part.

DRIE SERIËN VOORBEELDEN a > 0.15 »

DRIE CAHIERS . . . • I en II a fk ct., III a ia% ct. Op aanvrage zend ik gaarne in Kommissie.

School-leveranciers gelieven in grooteren getale aan te vragen en er flink mede te werken , Deze methode volgens een geheel nieuw, zeer practisch systeem valt zeer in den smaak.

Uitgave van C. A. J. VAN DISHOECK, Amsterdam. [2297]

Tegen aanb. voorwaarden lever ik nog de Ex. tot 25 dezer besteld. Daarna niet meer dan bij persoonlijk aanbod.

jn kommissie s. v. p. aan te vragen. Van f 1 a p p u i t h kan ik niet dan voor enkele dagen een enkel Ex. geven.

C. A. J. VAN DISHOECK. Amsterdam, 19 Juni I9°2- [2296]

W. C. KELDER,

IS DE BALANS GOED?

Handleiding voor kooplieden en aandeelhouders van Naamlooze Vennootschappen tot het nazien van Balansen en Winst- en Verliesrekeningen.

Uitgegeven door de Rotterdamsche UitgeversMaatschappij voorheen J. W. Leenhoff & Zoon, is door den ondergeteekende overgenomen.

H.H. Boekhandelaren gelieven hunnen bestellingen te zenden aan [2298J

Rotterdam. P. J- VERLÜOY.

Comm.-exempl. worden op aanyragegezonden.

"Ve rschenen:

MEDISCHE BEZWAREN TEGEN VACCINATIE-DWANG

door

JOH. P. SCHOUTEN,

Arts te Bolnes. Eene brochure in roy. 8°. van 86 blz. Prijs f 0.40. BOEKDRUKKERIJ »DE VECHT»

Breukëlen. P. mobach. [2299]

Deze brochure wordt niet in comm. gezonden.

V

e rschenen:

Gids voor Bussum en

naaste omgeving.

8de druk, met 81 Illustraties en een nieuwen plattegrond.

Prijs verk. 35 ct.

Aangeboden deze maand: 25 ct. netto met premies 4/37a> 7/6, 10/8, 15/12.

Uitgave van bussum. I2300] firma R. LOS.

Ter nauwernood verschenen, is de eerste druk van

— GIBHARD's —

Hoe worUkpMt, hachtiien mw\

en nu reeds totaal uitverkocht.

Een TWEEDE DRUK is ter perse om zoo spoedig mogelijk te verschijnen.

Confraters, die nog exempl. van de len druk mochten hebben staan, kunnen deze ruilen voor den 2en druk, mits teruggezonden vóór 1 Juli a.s.

Na dien datum worden in geen geval meer exempl. ter ruiling aangenomen. [2301]

G. J. SLOTHOUWER.

AMERSFOORT,jj^JumJ[902'

J . W. VAN DER HOUT, Boekhandelaar Prinsestraat 73A, te 's-Gravenhage, vraagt toezending van Commissiegoed en Prospectussen.

[2302]

303

1fy7'eischenen:

NIEUWE GEïLL. GIDS VAN APELDOORN, 'T LOO EN OMSTREKEN met pl. m. 50 autotypieën en 9 kaarten, geheel nieuwe tekst. Vooral' de beschrijving van 't Paleis en 't Koninkl. park is geheel eenig.

12 vel druks op kunstdruk. Prijs part. 75 ets.

De bij aanbieding bestelde exempl. zijn bijna geheel verzonden. [2303]

Apeldoorn. H. VAN DER HOEVEN,

Uitgever.

Wegens misstelling (door onleesbaar schrift) opnieuw geplaatst.

Is verschenen bij VINCENT LOOSJES, te Haarlem:

Enkele opmerkingen

OVER DE

zelfstandianeia en leerTrüheiöi onzer gemeenten.

REDE

gehouden te Leeuwarden inde Vergadering der Friesche Doopsgez. Sociëteit, den zien Mei 1902 DOOR

VINCENT LOOSJES,

[2304] Predt. te Sneek.

prijs f «ro¬

llet Algemeen $poorboek Tan Tfederlantl

(zomerdienst)

is totaal uitverkocht.

Wie hiervan nog exemplaren voorhanden heeft kan deze TOT 1 JULI tegen fractuursprijs terugzenden.

Na dien datum worden geen exemplaren meer teruggenomen, noch geruild.

Aïri9T De J^hTdÊ BUSSY. 3 [2305]

V

erschenen:

r»0 tweede herziene druk van

BREDA en OMSTREKEN

IN WOORD EN BEELD GIDS voor Stadgenoot en Vreemdeling

met 12 Autotypieën, plattegrond en wandelkaart xxxxx der Omstreken. x>o<xx Prijs f 0.40. Tot 1 F u 1 i aangeboden met 2o°/0 en premiën 4/3V2' 7/6' '5<12 enz- Minder dan 4 exempl. aan te vragen bij Schalekamp, Van de GüAMPEL & bakker. [2306]

BREDA. Firma f>. C. G. PEEREBOOM,