is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 69, 1902, no 49, 20-06-1902

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

304

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

DE STOOMBOEKDRUKKERIJ van L. VAN NIFTERIK Hz., te LEIDEN, blijft zich bij Heeren Uitgevers steeds minzaam aanbevelen. Nette uitvoering. Billijke prijzen. Groote lettervoorraad. [2307]

"Verschenen bij C. L. VAN LANGENHUYSEN, te Amsterdam:

VRAAGSTUKKEN DER ZIELKUNDE

ONSTOFFELIJKHEID en ***** ****** ONSTEEFELIJKHEID,

door

IS. VOGELS, S. .1.

Professor te Maastricht. Prijs g5 Cent, met 20%. [2308]

IBij ons is verschenen en verkrijgbaar gesteld en wordt slechts op aanvrage in comm. gezonden: EERSTE JAARBOEK van de Vereeniging «AMSTELODAMUM». Met 1 plaat / 1.60 A. VERSCHUUR, Klankleer van het NoordBevelandsch. Met 7 platen. f 3.90

TEN BRINK & DE VRIES. Amsterdam, 18 Juni 1902. [2309]

"V erschenen:

6IDS voor de Badplaats Noorflwijk en omstreken,

uitvoerig beschreven wandelingen in de omstreken. Illustraties en Wandel kaart.

prijs 25 cent.

Noordwijk. Uitgave A. DORSMAN.

Commissie-ex. op aanvrage. [2310]

Verschenen bij G. DELWEL & Co., Rotterdam:

De MerlaiÉcliö artótebewepÊ in ie Nepniienie Eeuw

* door h. smits *

met een voorrede van H. SPIEKMAN. Prijs f 1.90. Bij aanbieding tot 15 Juli a.s. met io°/0 extra, premie 13/12. [2311]

Aan H.H. UITGEVERS wordt bekendgemaakt, dat het Letterkundig Familie-Tijdschrift

„HOOFD EN HART"

gelegenheid geeft tot inleiding bij het publiek hunner nieuwste publicaties in de rubriek «Nieuwe Uitgaven» tegen inzending van een Exemplaar deiUitgave en eene advertentie. [2312]

Werken hiervoor geschikt, worden nog afzonderlijk besproken in de rubriek Boek en Tijdschrift.

HH. BOEKHANDELAREN!

Indien gij uw voordeel beoogt, raad ik U aan, uwe duitsche Tijdschriften en Boeken te bestellen aan den Duitschen Import-boekhandel van de firma P. N. SOMBEEK & ZOON,

te Zaandam.

Conditiën: [2313] Tijdschriften met i2l/2°/0 op Mark a ƒ -.60. Boeken » i50/o » » * » -.60.

""ESPERANTO.

Alle uitgaven in deze wereldtaal zijn verkrijgbaar bij Gebrs. Schröder, Rokin 50, Amsterdam, zij het ook soms tegen eenigszins verhoogden prijs.

[23H]

SPECIALITEIT-LEDERWAREN.

Geëtaleerd van 23 Juni tot en met 27 Juni.

RUDOLPH JU. CITROEN & Co., AMSTERDAM.

AGENTUUR EN COMMISSIEHANDEL.

116 0. Z- ACHTERBURGWAL 116

4661 Telephoonnummer 4661 Engros. Export. Vertegenwoordigers van C. L. WüST, Frankfurt a/M. Speelkaarten. JEAN VENHERM, Düsseldorf. Gou Isnêe-Gepersteen Visitekaarten. HORSTMANN & GREBENSTEIN, Hannover.

Koffsrs, Tasschen enz. B. BORCHARD NACHF. Berlin.

Portret-Poëziealbums, Schrijfmappen, enz. PEICHERT & REISSMANN, Offenbach. Lederen [2315] Portretlijsten.

De ondergeteekende verzoekt aan hen, die prospectus zijner uitgaven wil verspreiden, om die s. v. p. aan te vragen. Inteekenlijsten van de 2 Printen Christelijke Philanthropie zijn voorhanden. Ongevraagd gelieve men niets te zenden.

Biedt aan: Thiers, Révolution francaise, Bruxelles 1845, 2 vol.; Sohr, Eisenbahnkarte. Glogau 1880; Chaucers Poems by Paton. London, Walter Scott; 2 Eng. plaatjes, tintdruk, Domestic Happiness, Lucretia and her parents. The Elopement, Lucretia seduced froin her parents, under a promise of marriage, Painted Marland, Sculpt. Bartoloti 40/30 cm. —Vraagt: Strausz-Hasebroek, Kerkklokstonen. Amst., C. L. Br.; Geldersche volks-alm. en Almanak v. h. schoone en goede; 3 Eng. gravures: Walter Scott and his literary friends at Abbothsford, William Russell taking leave from his children previous to his execution, reading the Scriptures. London Ackermann Strand 1834. [2316]

Rhenen. W. J. VAN NAS.

_A.angeboden, voor den meestbiedende:

i ex. Staatsblad, uitg. Van Goor 1813—90, in 6 linnen banden, 1891, in afl., mooi ex ; Staatsalmanak 1862—98, w.v. 6 gecart., de overige heel en halflinn. m. titel, mooi ex. Te bevragen onder het Nr. dezer Advert. a. h. Bureau v. d. Blad. [2317]

G evraagd, onder het Nr. dezer Advertentie: The Studio, van den eersten jaarg. af tot heden,

geb. of in aflev. Ook aanb. van afz. deelen en afl.

worden gaarne ingewacht. [2318] Ten Brink, Gesch. der Noord-Nederl letterk.

"IS UITGEVERS."

Op eene flinke naar de eischen des tijds ingerichte drukkerij wordt een

PERIODIEK WERK

te drukken gevraagd, tegen bijzonder aannemelijke voorwaarden. Brieven fr. onder het Nr. dezer Advertentie a. h. Bureau v. d. Blad. [2319]

LICHTDRUK voor: Reet., Illustr. v. prachtw., catal., briefk. m. stadsgez., n. schild, photogr. aquar. teeken. enz. Monsters en prijsopg. na aanvr, GEBRS. VAN RIJKOM, Amsterdam. L232°l

^HiTUTTGWERST

Op een kleine, goed ingerichte Drukkerij, kan nog een niet te omvangrijk Week- of Maandblad of Tijdschriftje gedrukt worden. Net werk.

Vraagt s. v. p. prijsopgave onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau v. d. Blad. [2321]

Gevraagde Boeken.

2414 Goudsmit, Werken op recht.

2415 Zola, Germinal. Ned. ed.

2416 De levende Natuur, ie—6e jrg.

2417 Wallace, Wonderen hedend. spiritisme.

2418 Van Calcar, Op de grenzen v. 2 werelden.

2419 Brinkman's Alfab. naamlijst 1891.

2420 Gelezen romans voor Ned. leesbibliotheek.

2421 Hunt, Praatjes over kunst.

2422 Ten Brink, Gesch. d. N. Ned lett. In afl.

2423 Montijn, Latijnsch-nederl. wrdnbk.

2424 Buys, Grondwet. )U. N. Mul,

2425 Marx, Das Kapital ) Haarlem.

2426 Kist, Beg. handelsrecht, 2e druk.

2427 Tijdschr. voor strafrecht, dl. 1—8.

2428 Rombouts, Handbk. pract. fotogr. In afl.

2429 Vier dochters Schimmelmm. Ing. en geb.

2430 Schopenhauer, Over de vrouwen.

2431 Huygens, Barthold Meryan. Ing.

2432 Meischke Smith, Chin. karaktertrekken. Geb.

2433 Sav. Lohman, Onze constitutie, geb.

2434 Corelli, De ware christen, 2 dln. ing.

2435 Rombouts, Handbk. pract. fotografie. In afl.

2436 Hélène Swarth, tiedichten. Holl. papier, geb. ed. 1902. A. B. Oerlemans.

2437 Bos, Atlas v. d. volksschool,ed.ƒ 1.— (Wolters).

2438 Reuter, Werken, geb. / 6.50, ed. Bolle.

2439 Pynaert, Les Serres-Vergers.

2440 Koster, Pathogenese der Endartaruti, 1874.

2441 Heussen, Kerkelijke historie, 1726. 6 dln. fol.

2442 De Economist, 1895, 96, 97, 98.

2443 Rechtsgeleerd Magazijn, afzond, dln.

2444 Schaepman,Gedichten. - ld., Menschen en bkh.

2445 Colomma, Novellen. _

2446 Huet, Litt. fantasieën en krit. Geb.

Aangeboden Boeken.

162 Kras-Van Ponten, Kroningsidylle. So°/0.

163 Nierop-8aak, Vennootsch. 1900 Geb. Voor/io.

164 Van Maurik, Toen ik jong was. In afl. S°°/o-

165 Wattel, Handelsrecht v. iedereen. In afl. 50%.

166 Husen, Gesch. d. hervorming. In afl. 50%.

167 Evers, Architectuur. In afl. 4o°/0.

168 Kerner v. M., Leven d. planten. In afl. 4o°/0.

169 Wagner, Nat. historie, d. Horn. Geb. So9/0.

170 Kronings-idylle. M. 6o°/Q. 10 ex.

Met succes adverteert men

voor ROTTERDAM en Omstreken in

DE ROTTERDAM» KERKBODE

die Dinsdag- en Vrijdag-avond verschijnt en in nagenoeg elk protestantsch gezin aldaar gelezen wordt. De prijs is partic. 15 cents, netto 12 cents per regel. Boekannonces 4/3 maal;

voor geheel NEDERLAND in het

Geïllustreerd Volksblad voor Nederland.

(vereerd aoor ie inteeMig van. H- H, M. I. BE KONINGINNEN)

dat eiken Donderdag verschijnt en in duizenden exx. onder alle standen verspreid is. De prijs is partic. 7'/2 cent, netto 6 ets; Boekannonces 3/2 maal &tF" Exx. ter kennismaking zenden gaarne [2322] de uitgevers

Rotterdam. D. VAN SIJN & ZOON.

BOEK B INDE B IJ. C. J. MENSING.

Raamgracht 7. * * * Amsterdam.

— Telefoon 4410. — KUNSTBANDEN. LUXEBANDEN. f2323] PARTICULIER WERK.

81 em p elbanden

TOT 75 x 100 GROOTTE-

Kantoorboeken.

INHOUD.

Officieel Gedeelte: Ter vertaling aangeteekende werken. — Niet Officieel Gedeelte: Nieuwe uitgaven in Nederland. - Vervolg-afleveringen van boeken en tijdschriften. —Nieuwste uitgaven in het Buitenland (België). — Berichten en Mededeelingen, Ingezonden Stukken: Prijsverknoeiers. Door J. H. Hetz. Door R. - Vlug er bij. Door M. - Internationale tentoonstelling van fotografie. - Federatie van typografen. - Allerlei. Buitenlandsche Magazijn-catalogi. — Adveri entiën.

Boek- en Courantdrukkerij: De Kolver Kröber & Bakels, Amsterdam.