is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 69, 1902, no 76, 23-09-1902

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

460

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

Een onderneming1 die sueces moet hebben.

J.L. DONDERDAG werd aan de vooruitbestellers verzonden de KKRSTK AFLEVERING van

li GEZONDHEID ii HUIS

Natuurgeneeskundige raadgever voor liet gezin in gejonde en zieke dagen, naar de beste bronnen bewerkt onder toeziebt en niet medewerking van

DR. G. W. S. LINGBEEK ====-

Geneesheer-Directeur v. d. Geneesk. Badinrichting en Herstellingsoord te Laag-Soeren. Tot dusver bestond ten onzent geen enkel werk, dat op het voetspoor derDuitsche werken waarvan enorme getallen werden verkocht, de natuurmatige behandeling en verpleging van ons lichaam tot het groote publiek bracht. Het behoeft geen nader betoog, dat nu, nu ons volk er rijp voor is, voor een dergelijk werk, dat geen vertaling is van één bepaald Duitsch werk met zijn vele voor ons land toch overbodige zaken, met zijn veroordeeling van alles wat met den naam »Schoolgeneeskunde> betiteld wordt, maar dat naar de beste bronnen voor Nederland en de tropen werd bewerkt, onder toezicht van een wetenschappelijk man, een bekend Nederlandsen, geneesheer,

een groot arbeidsveld open ligt.

De bij het prospectus gevoegde aanbevelingen van mannen en vrouwen van naam, van welk prospectus een groot aantal aan elke zending werd toegevoegd, zullen het publiek vertrouwen geven en het debiet sterk in de hand werken.

Het werk verschijnt in i8 afl. a 30 cent en zal naar alle waarschijnlijkheid dit jaar nog compleet te bekomen zijn. Voorloopig kan alleen aan hen, die bij vooruitbestelling namen, meerder werkmateriaal gezonden worden. Ook van mijn kant zal de exploitatie krachtig gesteund worden.

ALMELO, Sept. 1902. W. HILARIUS WzN.

^ Uitgever.

MPROEFDRUKKEN worpeh voor de AFLEVERING TOEGEZONDEN j q]

[3482]

l9o3. MAANDBLOCS.

GROOTE EN KLEINE DAGBLOCS.

Gelieve prijs aan te vragen met opgave van verlangde hoeveelheid. [3483J Amsterdam. L. FLES & Co.

LICHTDRUK voor:

Recl., Illustr. v. prachtw., catal., briefk. m. stadsgez., n. schild, photogr. aquar. teeken. enz. Monsters en prijsopg. na aanvr. GEBRS. VAÏI RIJKOM, Amsterdam. [34851 f

TE KOOP GEVRAAGD

een partijtje CLICHÉS van Meubelen.

Catalogi met prijsopgaaf worden ingewacht onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. [3486]

CE LORILLEUX&CIE. Nederl. fabriek van drukinkten, Parijs.

Zwarte drukinkt ^0i£S&^ Gekleurde drukinkt voor Courant, vo°r Plakkaat,

Boek-en Smout- é^M/k ^i^fek en Smoutwerk, werk in alle Ëm&wP3BÈ^'"z?Tk voor Koek- en prijzen vol- ff^"r jjWEöl H Steendruk, gens prijs- f < JIS^^JI Droog en courant en ti^^^^^^^ÊK in Vernis, in

in Vaten en ^W^^^^^^^Jf' groote en kleiBussen voor- ne Blikken

handen. Leve- ^%gk&£*jj&r steeds voorring franco huis. f£n®f^ handen. Emball.

Emball. vrij. ^g^/ franco huis. [3484] Hoofd-Depót en Agentuur voor Nederl. en'Koloniiin

Warmoesstraat 155, bij P. VAN DIJK. Amsterdam.

[3487]

LICHTDRUKPAPIER meri „ELECTRA".

Welke fabrikant of grossier levert bovenstaand merk.

Monsters met prijsopgave onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. [3488,

3489!

INHOUD.

UFFIcieel Gedeelte: Faillissement F. H. Dukse, te Arnhem. - Ter vertaling aangeteekende werken. — Niet Officieel Gedeelte- Nieuwe uitgaven m Nederland. - Berichten en Mededeelingen, Ingezonden Stukkin. U.- internationale tentoonstelling van aardrijkskundige leermiddelen te Amsterdam, Suasso-museum Juh-October 1902 (Ingezonden). — AüVERTENTIÊN.

Boek- en Courantdrukkerij: De Roevek Kröber & Bakels, Amsterdam.