is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 69, 1902, no 82, 14-10-1902

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWSBLAD VOÖR DEN BOEKHANDEL

J. T. SWARTSENBURG, te Gouda, vraagt per

post aanbieding van l

OPZOOMER, HET NEDERL. BURGERL. RECHi, { gebonden, nieuw:

[37H r

■ i

33V/V0 korting, zondar risico, geniet men op

mijn postzegels op bladen en in zeer goed ver- i

koopbare pakketten. Speciaal op de volgende plaat- : sen is energieke vertegenwoordiging gewenscht en

gelieve die Heeren die eens de proef met den ver- j koop mijner postzegels willen nemen, condities

aan te vragen. ]

J. C. AU F DER HEIDE S. H. D., (

amstelveld 17, amsterdam. (

Almelo, Apeldoorn, Arnhem, Bergen op Zoom, Bolsward, Bussum, Deventer, Doesburg, Doetinchem, Dordrecht, Enkhuizen, Gouda, (rorcum, 's-Gravenhage, Harderwijk, Harlingen, Helmond, Hengelo, H.lversum, IJmuiden, Kampen, Maassluis, Meppel, Middelburg, Nijkerk, Nijmegen, Pu mierend, Roermond, Rotterdam, Rozendaal, Sittard, Sneek, Utrecht, Veendam, Venlo, Vlissingen, Zaandam en Zevenaar.

L37Si]

jVl. VAN DER BEEK'S BOEKHANDEL, te 's-Gravenhage, vraagt, ingen. of zindelijk gelezen: Dickens, Een huis te huur; Heimburg, Liesje van den lompenmolen; Björnson, Noorscli klaverblad; Hoven, Beter zoo; Cremer, Anna Rooze; Bosb. Toussaint, Majoor Frans; Multatuli, Max Havelaar; Braddon, Vreeselijk vermoeden; Marlitt, Vrouw m. de karbonkelsteenen; Marlitt, Geheim der oude juffrouw; Montépin, Parijsche treurtooneelen (de Parijsche spin); Ainsworth, Guy t awkes; Mühlbach, Prins Eugemus en zijn tijd (de kleine abt); Bosb. Toussaint, Langs een omweg; Wood, East Lynne, eene misstap uit jaloezie; Werner, Gods oordeel; ld., Gebannen en verlost;ld.,Glück auf; Thackeray, Ploertenboek; Stratenus, Een lange marteling. — En in Duitsch: Werken van Jensen, Jókai, König, Niemann, Schubin, Spielhagen, Wachenhusen en verdere bekende Duitsche schrijvers.

[3782] _

K., BLEES Gz., te Zaandam, vraagt aanb. p. p. van Pienaar, Met Steyn en Ds Wet, geb. ƒ1.25; Fred. van Eeden, Johannes Viator, geb.; De levende dieren der wereld, geb.; Lily Braun, De vrouwenkwestie, geb. [378j]

Gevraagd, voor leesbibliotheek, nieuw, ingenaaid

01 Ahn-de'jongh, Dora Hellinger; Bang, Ondergaand geslacht; Besant, Het 4e geslacht; Chapelle Roobo!, Van verwant leed; Corelli', De ware Christen; Crochet, De wilde bloem; Ekker, Peronne; Ganghofer, De dorpsapostel; Geyerstam, Huwelijkskomedie; Gorki, Een natuurkind; Gunter, Jack Curzon, 2 dln.; Lagerlöf, De koninginnen van Kungahalla; Maclaren, Boven alles de liefde; ld., Van lang vervlogen dagen; Malling, Malen Skytte; Phocius, Een kalverliefde; Rider Haggard, Liesbeth; Robins, Verboden geluk, 2 dln.; Rosegger, Gedenkschriften woudschoolmeester. [3784J

G

evraagd, onder het Nr. dezer Advertentie: 1 Nijd, Sprokkelingen op waterbouwkundig gebied (gel. k. d.); I of meer ex. Oosting, 4 talig Handelswoordenbk , in afl. Aangeboden, meestb.

i ex. De Vries-Van Tricht, Gesch. wet o/d. ouderl. macht en voogdij, in afl.; 1 of meer ex. De gezondheid in huis, ed. Hilarius, [37°5J GE VRA A G D

Zangwill, Kinderen van h. ghetto; Jerome, Vrijgezellen-club. Gelezen kan dienen.

TERUGGEVRAAGD alle commissie-ex. van Keyssr & De Zeeuw, Gymnastiek. Na 1 November kan ik niets meer terug ontvangen. [37°oJ

veendam. M. D. DE LANGE. _

O. VISSER, te Enkhuizen, zoekt;

Tijdschriften v. h. Onderwijs.

Gaarne omgaand proefnummers. [3787]

GEVRAAGD: I

Bosboom-Toussaint, Werken, ed. a / 1.50; Busken 3: Huet, Litt. fant. en kritieken; Schimmel, Roman- 3: Üsche werken; Potgieter, Proza en poëzie, alle 3: nieuw en gebonden; Büttikofer, Levende dieren, 3 in afl. 3 Aanbiedingen onder het Nr. dezer Advertentie 3 aan het Bureau van dit Blad. [3788] 3 3

P. DE LANGE, te DEVENTER, vraagt aanb. 3

p. post van ,

Het Oude Testament d. Kuenen enz. 2 dln., geb. ■>

linnen, oud of nieuw; Het Nieuwe Testament ^

(Synodale overzetting 1869) en 1 of meer ex.; -

Gulden Vrouwenboek, in afl. of compl. [3789I ,

A . J. VAN HUFFEL, te Utrecht, zoekt: 3

Oud Testam. d. Oort e.a.; Baljon, Nov. Testam. 3 graece; Chavannes, La religion dans la bible;

Diephuis, Burg. recht, 13 dln.; Treub-V. d. Mey, 3

Verloskunde. Aanb. p. p. _ [379°] 2

.Prijsopgaaf gevr. bij levering van 50 en 100 ;

mille van bestaand etiket voor jamfabriek (zonder .

firma) met vruchtstuk in kleurendruk Inzending :

met monsters fr.: J. HOLLAND, Waalkade, Nijme- :

gen, motto «Etiket». [379 0 :

Aangeboden, onder het Nr. dezer Advertentie: :

1 Gugel, Arch. vorml, 4 atl. met besch. als nieuw .

/ 2?.— ; I Kielstra, Atjeh-oorlog, 3 dln. m Imn. .

st.bd. ƒ8.50; Reinders, Handbk. Ned. landb. en :

de veeteelt, 3 dln., linn. st.bd. ƒ 7-5°; M£. U. .

Veegens, Hist. studiën, in half ldr. /$■— ;G.Kam, . Het lied in de middeleeuwen, half l.dr. ƒ 7.— ;

Waling Dijkstra, Frieslands volksleven, 2 dln. :

nieuw ƒ 5.—. [3792]^ ;

Aangeboden, onder het Nr. dezer Advertentie:

een partijtje Hollandsche jongens- en meisjesboeken; Romans; Etsen, Schilders, ed. Cohen; Lngelsche romans.

Gevraagd: ingenaaide romans (zie advert. n 3579 I_OcU [3793]

l9o3. MAANDBLOCS.

GROOTE EN KLEINE DAGBLOCS.

Gelieve prijs aan te vragen met opgave van verlangde hoeveelheid. [3794-J Amsterdam. L. FLES & Co.

PAPIER "SANS FIN.

Monsters effen wit of licht getint, 150 cM. of breeder, gevraagd, zeer goedkoop; moet voor 20 cent oer meter verkocht kunnen worden.

Tevens van grijs bord No. 20 met opgaaf van maat en prijs. Aanb. p. p. aan J. C. DUINKEK, Boekh. te Helder. L3795J

"Wandkalenders 1903.

per 100 250 joo_ iooo ƒ 3.-. ft.—, f ii.-./20.-. . met uwe firma bedrukt. Monsters op aanvraag BI ES HA AR & Zn., Rotterdam. 1379°]

'. KASTOBÏNGirGrÈrmX

STUTTGART. FABRIEK VAN DRUKINKTEN

voor

Steendruk.

Boekdruk. •'-•~---5>

1 r. , Blikdruk. I Lichtdruk. %W$o\

V Rollenspecie

Vernissen. enz.

Uepflt by J. E, STOLBERG Jr„ AmsteFdam.

MAGAZIJN van BOEK-, STEENDRUK- EN

STEREOTYPIE-MATERIAAL. [3797]

Gevraagde Boeken.

3763 Dickens, Werken, geïll. 4°-ed. 22 dln. N.

3764 Shakespeare, wcrKen.a. t\..a. ivoK.ueo.i,/4.yui.

3765 Snelleman, De volken der aarde.

3766 Knobel, Oostersche verpoozingen.

3767 Loke, Handbk. notarissen. Laatste dr.

3768 Werken v. Van Eeden, Couperus, Borel. Nieuw.

3769 Groote denkers d. eeuwen, 10 dln. geb. Ab.p.p.

3770 Multatuli, Werken, garm.-ed. Dl. I/II. Geb.

3771 De levende dieren. In afl. Eenige exx.

3772 Rider Haggard, Zij. Geb.

3773 De levende dieren. In afl. 2 exx.

3774 Harraden, Voorbijg. schepen. Ing. en geb.

3775 Sienkiewicz, Quo vadis. Ing. en geb.

3776 Goekoop, Hilda v. Suylenburg. Ing. en geb.

3777 De levende dieren d. wereld. In afl.

3778 Winkler Prins, Encycl. 2e dr. Vormer,'s Grav.

3779 De levende dieren d. wereld. In afl. 2 ex.

3780 Wereldkroniek. 5e en 8e jrg. m. militair bijblad. Kplt. of defect.

3781 Blume, Museum, botan. 2 dln. en dl. I afz. 37*82 Modderman-Tichelaar, Rom. recht-

3783 Dante, Div. comm., vertaling v. Kok.

3784 Funke, Waak op mijn ziel. Geb. Brinkgreve.

3785 Molster, Over spel en weddenschap. Diss. 1859.

3786 Weekbl. v. photogr. 1902, ie hfjr. kplt. 37S7 Verne, Drie Russen. Geb.

3788 Verne, Chinees. Geb.

3789 Molengraaff, Handelsrecht.

3790 Blok, Gesch. v.h. Nëd. volk, 5 dln. geb.

3791 Revue de Paris, t. hoogste 3 mdn. oud.

3792 De levende dieren d. wereld, in afl.

3793 De Natuur, 1893-1900. 3794. V. d. Aa, Leer v. h. bewijs.

3795 Der Kinderen, Alg. verord. Sumatra's w.kust.

3796 Winckel, Rechtsbedeeling. ^797 Van Buuren, De graphische metbode.

3798 V. d. Aa, Inl. ie boek. wetbk. v. strafvord.

3799 Borger, Gedichten. Nieuwe ed.

3800 Humme, Oefen, vertaling javaansch.

3801 Gulden vrouwenboek. Kplt. Oerlemans.

3802 Florence Nightingale, Ziekenverpleging.

3803 Franck, Etymol. woordenboek.

3804 Rovere v. Breughel, Kantteek. op Groen, 1857

3805 Dante: Vert. v. Bohl, Kok, Hacke v. M.

3806 Van Maurik, Toen ik jong was. In afl.

3807 Parker, Gebeden.

3808 De levende dieren der wereld. In afl.

3809 Braddon, Ten onder gebracht.

3810 Sur.dermans, Zijn geschriften, tweemalige reizen naar O.-Indië enz. KI. 8°.

3811 Statenbijbel, ed. Keur, Voor den kansel, m. koperen sloten en hoeken.

3812 Fischer-Dückelmann. Gulden vrouwenboek.

3813 H. W. Heinsius, Bijdr. kennis bestuiving inl. bloemen door insecten. Diss.

Aangeboden Boeken.

270 Bettex, Lied d. schepping. M. 50%.

271 Renkema, Boek Job. M. 50%.

272 De Groot, Handbk. v. timmerl. In afl. 30°/0.

273 Rogge-V. d. Meulen. 19e eeuw. Geb. N./13 n.

\/"oor ADVERTENTIES welke moeten komen onder de oogen van liet Christelijk publiek Sn Zeeland is het beste blad

Be Nieuwe ZondagsMe

WEEKBLAD VOOR DE HERVORMDE XXXXX GEMEENTEN IN ZEELAND. xxxxx

Onder Redactie van eenige Hervormde Predikanten.

Prijs der advertenties per regel 5 cents. Boekannonces 3/2 maal a 3 cents per regel.

Het blad komt op alle plaatsen in deze Provincie onder de oogen van predikanten, kerkeraden, particulieren, landbouwers enz. en eigent zich, aangezien het eéne geheele week door een groot aantal persone.i gelezen wordt, bizonder voor publiciteit. Proefnummers gratis.

Middelburg. [3798] R. M. SMITS, Uitgever.

TË KOOP (jEVltAAGD

een gebruikte, zonder gebreken zijnde NIETMACHINE, voor 't nieten van brochures van hoogstens 4 vel dik. Aanb. onder het Nr. dezer Advert. aan het Bureau van dit Blad. [3799]