is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 69, 1902, no 84, 18-10-1902

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWSBLAD voor den BOEKHANDEL

uitgegeven door de vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels.

Verschijnt Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond.

Redacteur-Administrateur A. S. de Rochemont.

Abonnement. Voor Nederland : f 3.— per 3 maanden, fr. p. post. Voor liet buitenland : ƒ7.— per halfjaar, fr. p. post.

Afzonder], nrs. 15 ct. Bewijsnrs. 10 ct.

Het abonnement voor bedienden in den boekhandel, werkzaam bij een lid der Vereeniging, of een abonnent, bedraagt, bij vooruitbetaling, per halfjaar : f3.—, binnenland, f 3.50, buitenland.

Advertentiën voor het eerstvolgend nummer kunnen uiterlijk op den dag van uitgaaf, 's morgens vóór tien uur bezorgd worden.

Negen en Zestigste Jaarg. - No. 84. zaterdag 18 october 1902.

Advertentiën. Voor leden der Vereeniging: i—5 regels f 0.50, elke regel meer 5 ct. Voor n i e t -1 e d e n ook wanneer ingezonden door tusschenkomst van een lid: 1—5 regels / 0.75, elke regel meer 15 Ct.

Van n ie t-geabon n eerde n kan vooruitbetaling der kosten van adverteeren gevorderd worden.

Afdeeling «Gevraagde- en Aangeboden Boeken» voor leden 10 ct. per regel, voor ni et-leden 20ct. per regel, bij vooruitbetaling in bons.

Bureau: Gebouw »De Koffiehandel» Raadhuisstraat, Amsterdam.

DIT NUMMER BESTAAT UIT 6 BLADZIJDEN

OFFICIEEL GEDEELTE. ~

Bij de Commissie tot regeling van het Vertalingsrechi zijn sedert de laatste opgave ingekomen:

SENOA, AUGUST, Der Judas von Zengg. Novelle. Aus dem Kroatischen. Leipzig, 1902, op 15 October 1902, door S. Hijman Jzn., te Arnhem.

JACBERNS, RAYMOND, The new pupil. A school story. London, 1902, op 16 October 1902, door Jacs. g. Robbers, te Amsterdam, ten behoeve van H. J. van de garde & Co, te Zalt-Bommel.

BOCCARDI, AL1SERTO, L'irredenta. Romanzo. Milano, 1902, op 16 October 1902, door H. A. Kramers & Zoon, te Rotterdam, ten behoeve van Nijgh & Van Ditmar, te Rotterdam.

BODE, Dr. WILHELM, Die Lehren Tolstois. Weimar, 1900, op 17 October 1902, door H. Germs F.HEN., te Doesburg.

Namens de Commissie: Amsterdam, Vincent van Gogh,

18 October 1902. Keizersgracht 409.

NIET OFFICIEEL GEDEELTE.

Nieuwe uitgaven in Nederland.

Ankum (L. van). Schrijfvoorbeelden voor de hoogste klassen der lagere scholen, herhalingsscholen, enz. Een vervolg op den schrijfcursus van Van 't Hof, e.a. Tiel, D. Mijs. 4° [17X215].

IV. Allerlei. 4e druk. (32 blz.). Gecart. /-.20

Bewaarschool (De christelijke). Maandblad voor onderwijzeressen en helpsters aan christelijke bewaarscholen en voor de kinderkamer, iejaargang. 1902. No. 1. (15 Sept.). 's-Gravenhage, Bureau van administr.: Z. O. Buitensingel 183. Gr.40. [25x225]. Per jrg. (12 nrs.) / 1.50

Bijdragen (Doopsgezinde). 42e jaargang. Verzameld en uitgegeven door dr. S. C r a m e r. Leiden, Boekhandel en Drukkerij vrhn. E. J. UrilL 8°. [13= x20]. (III, 254 blz, m. 3 portr.). / 1.25

Bois (Dr. H. E. J. G. du), Het verband tusschen wiskundige, proefondervindelijke en toegepaste natuurkunde. Rede, bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de rijks-universiteit te Utrecht, den 6en October 1902 uitgesproken. Utrecht, C. H. E. Breyer. 8°. [i65x24]. (44blz)

f -.60

Bult (J.), Een rechterlijk verhoor met vrijspraak. Samenspraak tusschen 6 personen, ten dienste van clir. jongelings-, jongedcchters-, zangvereen. enz., om verslag uit te brengen van den staat en toestand der vereeniging. Winschoten, J. Bosma. 8°. [i35xi9j. (15 blz.). f -*3°

6ex.r i.5°. , . , ,

Cherpion (F. J.), Antwoorden op de vraagstukken over wertuigkunde, met toelichtingen en de hoofdpunten der theorie. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar. 8°. [15x23].

A. (Voor eeistbeginnenden). (13 blz.). / -.25

B. (21 blz,). » -45 Cherpion (F. J.), Vraagstukken voor werktuigkunde,

met toelichtingen en de hoofdpunten der theorie. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar. 8°. [15X20].

A, (Vooreerstbeginenden).(63 blz., m. fig.)./r -.65

B. (106 blz., m. fig.). . 1-5°

Connor (Ralph), Van strijden en overwinnen. Voor Nederland bewerkt door W. van Nes. Rotterdam, J. M. Bredée. 8°. [14x20=]. (VIII, 274 blz.).

/ 2 50

Cramer (Dr. S), zie: Bijdragen (Doopsgezinde). Dieren (Nuttige), door tante Francine Amsterdam,

Cohen Zonen. Br. 4°. [325 x 255]. (16 blz.).

/ -.75; gecart. f 1.50 In panoramavorm » 1.90 Donar, Brieven van een oud officier aan zijn zoon.

Amsterdam, Van Holkcma & Warendorf. 8°.

[i45xi25j. (134 blz.). / 1.50; geb. / 1.90

Dort (Bram van), Mademoiselle Céline. Amsterdam-

sche roman. Amsterdam, W. B. Moransard. 8°.

[14X195]. (196 blz.). / 1.50; geb. / 1.90

Fidslio. Herinneringen, meegedeeld. Rotterdam,

J. M. Bredée. 8°. [14x20!]. (VII, 156blz.). / 1.25 Hulzen (G. van), Cinematograaf. Tril-beelden.

Amsterdam, L. J. Veen. 8°. [i55X2i5]. (III,

247 blz.). / 2.90; geb. / 3.50

Jonge (W. de), Het obiect der theologie als weten-

s hap volgens de Encyclopaedie van dr. A. Kuyper

Sr., en faculteit of school. Groningen, Jan Haan.

8°. [14^x22]. (32 blz.). / -.35

Jonker (Dr. C. J. Th.), Een apostolische huiszegen.

2e druk. Rotterdam, J. M. Bredée. 8°. (14x20].

(VII, 272 blz.). / 1.50

Kalenderschrijfmap (Veen's) voor 1903. Amsterdam,

L. J. Veen. ƒ 1.50; m. tasch / 1.75

Los vloei n 1.20 Liniaal ï -.15

Maclaren (Ian), Van lang vervlogen dagen. Schet¬

sen uit Schotland. Door W. van Nes. 3e druk. Rotterdam, J. M. Bredée. 8°. [I4X205]. (VII, 360 blz., m. 8 pltn.). / 1.50

Majoor Van Hösler of de eeuwige bruigom. Naar het duitsch door J. Herodekema. Rotterdam, E. de Bont & Zoon. KI. 8°. [11 x I75]. (85 blz., m. afb.).

f-zs

Monita seceta of de geheime voorschriften der jezuïeten. Rotterdam, C. Geleyns. [Leden. A. H. Adriani]. 8°. [14X19=]. (III, 68 blz). /-.50

35 ex. i/-40i 5° ex. »/-3S'. 100 ex. a /-.30; 250 cx. 4/-.25! 5°o ex. */-.«.; er, ,000 «. */-.iS.

OUo (Dr. F.), De geheimen en ziekten der vrouwen. Geneeskundige terechtwijzingen voor moeders en jongedochteis omtrent het intreden der geslachtsrijpheid, der menstruatie en hare ziekten. Het huwelijk en zijne gevolgen. Verhoudingen gedurende de zwangerschap, van de pijnlooze en ongevaarlooze verlossing en de eerste moederplichten. Met een aanhangsel: De onvruchtbaarheid en hare genezing. 3e druk. Amsterdam, W. B. Moransard. 8°. [135 x 195]. (124 blz.). /-.90

Overmeer (W. P. J.), De predikanten der evangelischluthersche gemeente te Alkmaar. Rijswijk bij 's-Gravenhage, Genealogisch en heraldisch Archief. 8°. [155x23=]. (IV, 20 blz.). / -.80

Overdruk uil liet «Algemeen Nederlandsch familieblad», 19Q2.

Raedt (C. U. W.), Het rijk ten aanzien der gemeenten in haren fmancieelen nood. Naar aanleiding der brochure van den heer L. Simons over De nood der gemeenten en de middelen tot uitkomst. Amsterdam. J. H. de Bussy. 8°. [i6= x 25]. (27 blz.).

/ --25

Rosegger (Peter), Het gif der beschaving. Bewerkt door Louise Zaalberg. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf. 8°. [15x215]. (III, 216 blz.).

/ 2.90; geb. / 3.25

Trotter (J. Lilias), Gelijkenissen van het kruis. Vertaald door A. B. C. 's-Gravenhage, Firma H. J. Gerretsen. Br. 160. [19 X 13]. (64 blz., m. afb.).

Geb. / 1 25

Vrienden (Gevederde), door tante Francine. Amsterdam, Cohen Zonen. Gr. 40. [255x 32*]. (16 blz.).

ƒ -75; gecart. / 1.50 In panoramavorm » T.90 Vries (Dr. Hk. de), Het mechanisme van het denken. 2e gedlte. Amsterdam, L. J. Vermeer. 8°. [14x22]. (VIII, ir5 blz.). _ / 1.50

Wothe (Annie), Toch gelukkig. Door C. van Ronkel. Alkmaar, P. Kluitman. 8°. Li5s x 20=]. (111,268 blz.).

ƒ 1.75; eeb- / 2-25

Zeeman (Dr. P.), Zuivere en toegepaste wiskunde. Rede bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de rijksuniversiteit te Leiden, den8en OcLober 1902 uitgesproken. Delft, J. Waltmanjr. 8°. I15X235]. (32 blz.). /-.50

Wa n d k a 1 e n d e r s, enz.

Bloemenjaar (Het). Maandelijksche omslag-kalender voor 1903. Utrecht, W. de Haan. ƒ -.75

Kunst en leven. Omslag-kalender voor 1903. Utrecht, W. de Haan. f 3-25

Langs beemd en vliet. Omslag-kalender voor 1903. Utrecht, W. de Haan. / 3.90

Omlegkalender, (Practische) voor 1903. Utrecht, W. de Haan. Op schild, van ital. notenhout, ƒ 1.25

Scheurkalender (Christelijke) «Een lamp voor dtn voet». 1903. Bewerkt door E. J. Veenendaal. Kampen, Ph. Zalsman. ƒ -.4°

Scheurkalender (Ten Kate-), 1903. Amsterdam, D. B. Centen. ƒ --75

Scheurkalender (Maleia-) voor 1903. Utrecht, W. de Haan. / -.75

Scheurkalender, (Martha-) 1903. Rotterdam, J. M. Bredée. j -60

Scheurkalender (Tolstoj-) voor 1903. Verzameld door Christine Doorman. Utrecht W. de Haan. Serie A. Op n verschill. schilden ƒ -.40 » B. » 11 » » » -.50

» C. No. 1. » » » -.75

» C. s 2. >) » » -.60

» C. »3,4, en 5 » d » -.50

Losse blokken » -.30

Tijdgenooten (Onze). Scheurkalender in 4 talen, voor 1903. Utrecht, W. de Haan. / 1.—

Uit de fonteinen des heils. Woorden des levens voor iederen dag des jaars door W. H. OOSTEN. 1903. Amsterdam, W. Kirchner. / -.35

Woordea des levens. Maandelijksche omslagkalender. 1903. Utrecht, W. de Haan. f -.75

Woorden (Gulden). Omslag-kalender voor 1903. Utrecht, W. de Haan. / -.75

Zee en kust. Omslag-kalender voor 1903. Utrecht, W. de Haan. / 2.30

Zonnestralen. Oms'ag-kalender voor 1903. Utrecht, W. de Haan. / -.75

Overgegane fondsartikelen.

Vries (Dr. Hk. de). Het mechanisme van het denken, ie gedlte. Amsterdam, K. C. Wiersma. [ "Amsterdam, L. J. Vermeer]. 8°. [14x22]. (107 blz.).

/ 1-5°