is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 69, 1902, no 103, 02-12-1902

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6l2

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

Stratenlijst (Alphabetische) der gemeente Rotterdam. (Met beschrijving waar de straten zonder plattegrond te vinden zijn, benevens vermelding der bruggen en route der tram?.). Rotterdam, Ducroissi Goetzee. KL 8°. [ic5Xi6]. (60 blz.).

ƒ -.20; geb. ƒ -.45

Study series (Semitic) edited by Richard J. H. G o 11 h e i 1 and Morris J a s t r o vv Jr. Leiden, E. J. Brill. 8°. [i35X2o].

No. 1. Selection from the Annals of Tabari edited with brief notes and and a selected glossary by M. J. de Goeje. (XII, 73 blz.). / 1.20

Thomas (B. H.), Handboek voor den aanleg en de berekening der verwarmingsinrichtingen, met bijzondere vermelding der centrale verwarming en luchtverversching. Met 88 gravuren en 15 tabellen. Leiden, A. W. Sijthoff. 8°. [15x22]. (XIV, 186 blz.). Geb. / 290

Velden (J. D. van der), Zonde en genade. Een twaaftal practische schriftbeschouwingen. Middelburg, K. Ie Cointre. 8°. [i65x245]. (200 blz.).

f 1.25; geb. ƒ 1.75

Verslag over den landbouw in Nederland, over 1900. Opgemaakt op last van den minister van Waterstaat, handel en nijverheid. 2e stuk. 's-Gravenhage, De Gebroeders Van Cleef. 8°. [16x24]. (VIII, 651 blz., m. 1 tab.). / -.50

Verzameling van wetten, besluiten enz. betreffende de spoorwegen in Nederland, bewerkt door jhr. E. van Citters enJ.C.A.van Roosendaal. 's-Gravenhage, De Gebroeders Van Cleef. 8°. [15 X235].

Dl. II. 1901. (XVI, blz. 727—1104). Geb. f 5.— Voor den coupé. Utrecht, A. W. Bruna & Zoon. 8°. [135 x I95J. Per nr. ƒ -.10

Per dl. (6 nrs.) / -.60; geb. » -.90 No. III. Nils Jensen. Uit het engelsch. (48 blz.). Zakboekje (Onmisbaar) voor alle standen, ook tot huishoudelijk gebruik, voor het jaar 1903.'s-Hertogenbosch, W. C. van Heusden. Sm. 8°. [9 X 21]. No. 49- 3 dagen ƒ-.75 ; geb. ƒ1.25. » 50.2 » »~.8o; » » 1.40. » 51.ééndag» 1.—; » » 1-75» 51 in 2 led. bdn. ƒ 2.50.

Atlassen en Kaarten. Plattegrond der gemeente Utrecht. Schaal 1: 10000. Met kaartje der gemeente, aangevende de kies- en stemdistricten. Utrecht, J. van Druten. Fol.-plano. [4Ó5XÓ2], in 8° gevouwen.

f -.60

Op linn. in zakform. » -.90

Wandkalenders enz.

Bureau-kalender 1903. 's-Hertogenbosch, W. C. van Heusden. No. 55fgh. ƒ-.35

Kalender voor de keuken. 1903. 's-Hertogenbosch, W. C. van Heusden. No. 76b. f -.45

Kantoor-almanak (Utrechtsche) voor het jaar 1903. Utrecht, Kemink & Zoon. Fol.-plano. ƒ-.15

Scheurkalender (Christelijke) «Barbara» 1903. Middelburg, K. Ie Cointre. ƒ -.50

Scheurkalender (De nieuwe christelijke) voor 1903. Door J. G. verhoeff en E. gerdes. Utrecht, Kemink & Zoon. ƒ - 80

Scheurkalender «Voor 't jonge volkje», voor 1903. Almelo, W. Hilarius Wzn. ƒ -.50

Voor verstand en hart. Scheurkalender voor het jaar 1903. Tiel, D. Mijs. ƒ -.50

Vreemd en eigen. Scheurkalender, bewerkt door Titia van der Tuük. 1903. Almelo, W. Hilarius Wzn. ƒ --75

Volks-scheurkalender (Godsdienstige) voor 1903. Tiel, D. Mijs. ƒ --35

Nieuwste uitgaven in het Buitenland.

DUITSCHLAND. Bulthaupt (Heinr.), Dramaturgie des Schauspiels.

II. Bd. Shakespeare. 8. neu bearb. Aufl. Olden-

burg. Schulze'sche Buchh. Gr. 8°. M. 5.—. Delbrück (Hans), Erinnerungen. Aufsatze u. Reden.

Berlin, Georg Stilke. Gr. 8°. M. 3.—. Gilm (Herm. v.), Gedichte. (Buchschmuck v. Max.

Bernuth). Innsbruck, A. Edlinger's Verlag. 8°,

m. Abbildngn. M. 4.— ; geb. M. 5—. Holitscher (Philipp), lm Reiche der Dichtung.

Dichtungen. Breslau, Schlesische Buchdruckerei

etc. 8°. M. 3.— ; geb. M. 4.—. Ilgenstein (Heinr.), Mörike und Goethe. Eine lit-

terar. Studie. Berlin, Richard Schröder. 120.

M. 2.—.

Kleemeier (Frdr. Joh.), Handbuch der Bibliographie.

Kurze Anleitung zur Bücherkunde u. zum Kata-

logisieren m. Literatur-Angaben etc. Wien, A.

Hartleben's Verlag. 8°. Geb. M. 6.-. Koenig (Rob.), Deutsche Litteraturgeschichte. 29.

Auü. hrsg. u. bearb. v. Karl Kinzei Bielefeld,

Velhagen & Klasing. Gr. 8°. 2 Bde. M. 15.— ;

geb. M. 20.—. Kromayer (Joh ), Antike Schlachtfelder in Griechen-

land. Bausteine zu einer antiken Kriegsgeschichte.

I. Bd. Von Epaminondas bis zum Eingreifen der

Romer. M. 6 lith. Karten u. 4 Taf. u Lichtdr.

Berlin, Weidman'sche Buchh. Gr. 8°. M. 12.—. Peltzer (Alfr.), Ueber Malweise u. Stil in der

hollandischen Kunst. Heidelberg, Cari Winter's

Univ. Buchh. Gr. 8°. M. 5.— . Rohde (Erwin), Psyche. Seelencult u. Unster blich-

keitsglaube de Griechen. 3. Aufl. Tübingen, J. C.

B. Mohr. Gr. 8°. 2 Bde. M. 20.—; geb. M. 22.50. Salomon (Alice), Sociale Frauenpflichten. Vortrage.

Berlin, Otto Liebmann. 8°. M. 2.20. Schnedermann (G.), Der geschichtliche Christus u.

die christliche Glaubenslehre. Leipzig, Bernhard

Richter's Buchh. Gr. 8°. M. 1.—. Schoen (W.), Kopfschmerzen u. verwandte Symp-

tome. Wien, Moritz Perles. Gr. 8°. M. 1.20.

BERICHTEN EN MEDEDEEL1NGEN, INGEZONDEN STUKKEN. _

Berner-Conventie. — Een pleidooi voor de aansluiting van Nederland levert Samuel Falkland, de tweelingbroeder van den heer Herm. Heijermans Jr., in een »open brief aan Z.E. Kuiper, minister van buitenlandsche zaken» (sic), door het Alg. Hbl. als «316e Falkland» gepubliceerd. De auteurs Heijermans en Falkland worden »begapt». Uit de conclusie op het betoog dit proefje:

» ... het koninklijk Holland staat aan hollandsche uitgevers en theater-ondernemers een nietskostende premie toe, om buitenlanders te bestelen en hollanders met 'n douceur af te schepen. En op dezelfde wijze sart men hollandsche auteurs op eene andere, geraffineerde manier, door ze in 't buitenland nog eens te doen plukharen. Hier kunstmatig gedrukte auteursloonen — ginder

zuivere eer, roem,, verbreiding va -. hollandsche letterkunde. Bleef het dan nog . aarbij ! Maar, wij staan onmachtig om buiten de grenen reeds verschenen werk aan te bieden, wij w rden vertaald door knutselaars op wie we g^en pressie kunnen uitoefenen, we moeten het lief-dankend aanschouwen, dat ze ons sopvoeren», heele bedrijven verknoeien, situaties verkrachten, we mogen koest zijn als ze ons insereeren in pornografische blaadjes.

Excellentie, Paap is naar Be lijn verhuisd. Moeten we hem volgen? Moeten we, om beschermd te zijn, ons. werk éérst in vreemd _• laai schrijven en in den vreemde deponeeren ? .. . *

Ned. Ind. Drukpersreglement. — De heer Scheltema, hoofdredacteur van het Batav. NbL, wordt gerechtelijk vervolgd weg ns het op 1 Oct. 11. in' dat blad geplaatst artikel van zijn hand: »De invoering der opiumregie».

>>Op den Dillenburg» uit «Vreugden van Holland» door G. F. Haspels zal eerstdaags in een duitsche vertaling bij Gebr. Richt r te Dillenburg verschijnen.

Vijf van de 16 oud-Nederlandsche marschen in 1898 verzameld door den heer J. W. Enschedé en uitgegeven door de »Vereeniging voor NoordNederlands-muziekgcschiedenis» zijn thans voor militaire muziek geïnstrumenteerd door den kgl. Musikdirektor Frilz Móller (uitg. Breitkopf & Hartel, Leipzig).

Verschenen, te Heidelberg, (Carl Winter's. Unid. Buchh.): Dr. Al Ir. Peltzer, Ueber Malweise und Stil in der hollandischen Kunst».

Een nuttig Liblioprafisch werk, zooals voor Nederland, Engeland, Frankrijk kan aangewezen worden, ma-nr Duitschland dusver heeft gemist: een woordenboek van anoniemen en pseudoniemen is in dit jaar door de heeren drs. Holzmann en Bohatta, amanuenses der universiteits-bibliotheek te Weenen, aan de «Gesellschaft der Bibliophilen» ter ui'gave aangeboden, en fluks heeft zij daarmee een begin gemaakt. Het »Deutsche AnonymenLexikon», waarvan nu het eerste deel (A-D) gereed is, zal, kompleet, drie deelen beslaan, met 60.000 titels van anonieme boeken, vlugschriften enz. uit het tijdperk 1501 tot 1850. De hierop volgende 50 jaren (1851 —1900) hopen de beide samenstellers in een supplement te behandelen.

Voor 1902 ontvangen de leden van de »Gesellschaft der Bibliophilen» een bundel essais onder den algem. titel »Neue Buchkunst», waarin Marinier over de engelsche, Deneken over de deensche, Pol de Mont over de belgische en de nederlandsche, Blei over de amerikaansche, Loubier over de fransche en Kautsch over de duitsche boekkunst studiën zullen leveren, natuurlijk geïllustreerd met tal van mooie en eigenaardige boektitels, letterproeven en boekbanden.

ADVERTENTIËN

SpOED ! Direct over te nemen een in volle werking zijnde BOEK-, COURANT- en HANDELSDRUKKERIJ in groote stad, met goed rend. weekblad en vaste clientèle. Koopsom / 15000. Goede zaak. Moet spoedig weg door vertr. n. Afrika. Br. fr. onder het Nr. dezer Advertentie. [4559]

Een fatsoenlijk JONGMENSCH, 6 jr. in den Boekhandel werkz., bek. met adm. en winkeldeb. en eenigszins met de mod. talen, z. z. g. tegen 1 Jan. gepl. Uitst. ref. ten dienste. Br. fr. lett. W. Boekh. M. J. CouvÉE, te Delft. [4560]

Belangrijke Fondsveiling.

SCHLEYER DE VRIES & KRAAY, zullen Woensdag 10 December

a.s. onder genoodigde Boekhandelaren in het lokaal KRASNAPOLSKY te Amsterdam in veiling brengen de Fondsartikelen uitgegeven door de firma's Wilms & Co., J. G. van Terveen & Zoon, te Utrecht en andere Uitgevers. De Catalogus is verzonden.

[45611 SCHLEYER DE VRIES & KRAAY.