is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 69, 1902, no 108, 13-12-1902

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

636

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

Fondscatalogus.

Boekhandel vrhn. Gebr. Belinfante, 's-Gravenhage. 5e Aanhangsel, November 1902. Rechtswetenschap. Staatswetenschap. Handel, Nijverheid, scheepvaart, enz. Wijsbegeerte en godsdienst. Onderwijs, leerboeken, enz. Fraaie letteren en kunst. Buitenlandsche Boekhandel. 8°. (24, 4 en 100 blz.).

C. Misset, Doetichem. -

Boeken voor leerlingen der hoogste klasse van christelijke scholen en zondagscholen. 8°. (13 blz.).

BERICHTEN EN MEDEDEELINGEN, INGEZONDEN STUKKEN.

Op de fondsveiling, den ioen December, door de firma Schleyer De Vries & Kraay gehouden, werden

o.a. verkocht: Van Alphen, Kleine gedichtjes voor kinderen. Met auteursrecht en de koperen platen / 466.20, D. Bolle; Lafontaine, Fabelen f 1927.60, Dezelfde J. H. Maronier, Vraagboekjes f 3268.15, S. & W. N. van Nooten; Staatsrecht van Nederland ƒ 250.—, Gebr. Belinfante; Tolstoï, Oorlog en vrede f 573-5°> Cohen Zonen; Vogin en Heykoop, Woordenboeken ƒ 1036.55, W. J. Thieme & Co.

Het Staatsblad no. 208 bevat de wet van 8 December 1902 tot invoering van art. 75 (beroepswet) der Ongevallenwet 1901. Deze beroepswet zal

volgens kon. besluit van 8 Dec , inwerkingtreden op den tweeden dag na dien der dagteekening van het Staatsblad, waarin die wet geplaatst is.

De Nobel-prijzen zijn dit jaar toegekend, voor natuurkunde aan prof. H. A. Lorentz te Leiden en prof. P. Zeeman te Amsterdam.

Voor scheikunde aan prof. Emil Fischer te Berlijn;; voor geneeskunde aan majoor Ross te Liverpool; voor letterkunde aan prof. Mommsen te Berlijn.

ADVERTENTIËN

V oor de vele en hartelijke bewijzen van deelneming in ons verlies betuigen wij onzen welgemccnden dank.

H. L. SMIT.

I4698] J. J. SMIT.

Hengelo, 12 Dec. 1902.

MEDE-DIRECTEUR

In eene onderneming, met den Boek- en Kunsthandel verwant, wordt een actief MEDE-DIRECTEUR gevraagd, die 80 a 30 mille kan inbrengen. De onderneming is voor groote uitbreiding vatbaar en belooft bij eene degelijke exploitatie ruime winsten.

Brieven franco onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. [4699]

UITGEVERS.

Iemand, Boekhandelaar zijnde, over 4000 gulden kunnende beschikken, zoekt een degelijk jongmensch met gelijk kapitaal, om voor gezamenlijke rekening een Uitgeverszaak op te richten Grondige kennis van 't vak is een hoofdvereischte.

Br. fr. onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. [47°°]

_Een JONGM., 19 jaar oud, reeds in den Boekhandel werkzaam geweest, behalve goed op de hoogte met Fransch, Engelsch en Duitsch, ook bekend met Noorsch en Deensch, Grieksch en Latijn (gymnasiale opleiding), zoekt plaatsing liefst op een flink Uitgevers-kantoor, tegen I Januari a. s. of later. Salaris (bescheiden) gewenscht. Brieven franco onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. [4701]

Er biedt zich aan een AANKOMEND STEENDRUKKER, vrij van militairen dienst. Bekend met Hand- en Snelpers en van goede getuigen voorzien. Brieven onder letter W. bij den Hoekh. H. H. KOK Bzn., te Zwolle. f4702]

BOND VAN NEDERLANDSCHE

BOEKVERKOOPERSBED1ENDEN.

Afd.: AMSTERDAM. Feestvergadering, Dinsdag 16 December, des avonds 9 uur, in Café »De Karseboom». Introductie gewenscht.

J. VAN DER LEEST, [4703J Secretaris.

T_Jit het fonds van den Heer N. VEENSTRA te 's-Gravenhage, werd door mij overgenomen:

H. ROOK, Choix de poésie francaise du 19e siècle, etc.

Prijs / 0.90; geb. ƒ 1.25. [4704] Verzoeke dus voortaan bij mij te bestellen. Gorkum, 12 Dec. 1902. F. DUYM.

Met 1 Januari 1903 begint de 55ste Jaargang van

NEDERLAND.

Verzameling van oorspronkelijke bijdragen

VAN

Nederlandsche Letterkundigen,

ONDER REDACTIE VAN

Mr. M. O. L YAN LOGHEM

(Fiore della Neve).

Het Maandschrift Nederland, geheel gewijd aan de Nederlandsche Letteren, werd in het jaar 181» opgericht. Sedert dat tijdstip heeft het zich steeds mogen verheugen in de medewerking van onze eerste Letterkundigen en in de toenemende belangstelling van het publiek.

Geen naam van beteekenis uit de letterkundige geschiedenis van de laatste halve eeuw ontbreekt in dit tijdschrift en alle, die ook thans met eere genoemd worden en wier pennevruchten de belangstelling wekken van ons lezend publiek, behooren tot de medewerkers van Nederland.

In den loopenden jaargang mochten wij onzen lezers o a. de volgende bijdragen aanbieden: Herman Heyermans Jr., Het Treurspel Ghetto in Engeland; Is. Querido, Moderne Werkers (HermanRobbers, Frans Coenenjr.); Frans Netscher, Bijna; Marie Marx-Koning, Teun's Heilige en Fatum; Kyr Pano, Een schandaal en Een Bachelor; W. P. Kops, Politieke Café's te Parijs; Cyriel Buysse, Impressies en Herinneringen; Dorothee van Walree, Vader Morre's bezittingen; Jan Feith, Ter zonne; S. W. van der Noorda, Het haren popje; J. H. Altona, Misdeeld; Virginie Loveling, Boerenidylletje; Joh. H Been, De Fransche Commandant; Sil Hen, Marie; Jeanne Bouberg Wilson, Zomeravond-Idylle; Frits van Raalte, In Drenthsche Nachtstilte; Rachel Brandon, Van een doode; Marie de Negri, Woorden; Herman Lysen, Herfstdag; Mr. M. G. L. van Lo g hem Geen druiven van doornen.

De jaargang I90S zal o a. weder Romans, Novellen, Gedichten enz-bevatten van Marie Marx-Koning, Pol de Mont, S. Kalff, Cyriel Buysse, Josephine Giese, Thérèse Hoven, Mevrouw Frederik Rompel — Koopman, Johanna Steketee, Henri Borel, Virginie, Loveling, Maurits Wagenvoort, J. C. Sonneborn, Herman Heyermans Jr., Kyr Pano, Roeland van Ruyven, Rachel Brandon, W. Macalester Loup, Betsy Juta en van vele anderen.

Voorts bevat elke aflevering eene Kroniek, waarin de hier te lande verschenen letterkundige uitgaven besproken worden.

Men abonneert «leb voor den geheelen Jaargang.

Part. prijs f 12.50.

Gratis proefafleveringen op aanvrage verkrijgbaar. [47°5]

Uitgave van LOMAN & FTJNKE te Amsterdam.