is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 14, 1885 (2e deel) [volgno 6]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

352

reizen en eerst bij het begin van een westmoesson huiswaarts keeren. De vrouwen zijn zeer schuw wegens de weinige gemeenschap met de buitenwereld, want uiterst zeldzaam wordt het eiland door vaartuigen bezocht. Tot dusver was nog slechts een van 's residents voorgangers op Dao geweest1).

Ook bezocht de resident dat jaar de onderafdeeling Savoe. Bij deze bezoeken aan Savoe en het nabijgelegen eilandje Randjoea viel voor den resident weinig te regelen, zegt het verslag. Rustverstoringen waren daar niet voorgekomen. Echter deed de langdurige droogte hier inzonderheid haar nadeeligen invloed op den landbouw en den veestapel gevoelen. De door den resident uitgedeelde zaadpaddi was hoogst welkom.

Hetgeen het koloniaal verslag van '79 ons omtrent deze afdeeling meent te moeten mededeelen is nu eens weder zoo neutraal mogelijk.

„Op Eotti waren zooals de resident in het afgeloopen najaar bij eene inspectiereis naar dat eiland vernam, geene nieuwe grensgeschillen tusschen de verschillende landschappen meer voorgekomen."

Voor deze afdeeling, is dus naar het schijnt, het zich niet voordoen van grensgeschillen, in het oog van den verslaggever, het criterium, waaraan de maatschappelijke en staatkundige toestanden, en het wel en wee der bevolking, dienen te worden getoetst. Was uit dat oogpunt beschouwd de toestand op Eotti in het jaar 1879 gunstig te noemen, reeds een jaar later kwamen op dat eiland weder eenige grensverschillen voor, welke het bestuur echter nog in der minne wist te beëindigen. Overigens was de toestand daar evenals op Savoe, bevredigend."

In de nu volgende drie verslagen (1881/83), wordt deze afdeeling nu weder een zoo goed als geheel geïgnoreerd. Uit het laatste vernemen wij nog alleen, dat de geweldige

1) Op de zeekaart van het hydrografisch bureau te Batavia komt een eilandje: Dooh geheeteu, voor. Het ligt dicht bij het eilandje Douw. Vermoedelijk is dit het eilandje door den resident bedoeld en Dao genoemd.