is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 14, 1885 (2e deel) [volgno 6]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

369

„ worden, het daarvan gesloten contract den Resident ter „goedkeuring en zegeling worden aangeboden.

„ Alleen bij gebleken bedrog en schennis van wetsbepalingen „ heeft de Resident het recht tot vernietiging dier contracten."

Dat ware een bepaling geweest, die eerlijk na te leven is!]

Artikel Vijf.

Het Hoofd van Gewestelijk Bestuur (Resident) onderzoekt : 1°. t/m 4°. enz.

5°. Indien aan het Hoofd van G. B. blijkt dat de uitgestrektheid der onderneming ten behoeve van welke de aanvrage om vergunning tot het huren van gronden wordt gedaan, nog niet 200 Bouw maar tenminste 100 Bouw bebouwbare gronden bedraagt, kan hij dientengevolge zijne toestemming niet weigeren, maar wordt den aanvrager de verplichting opgelegd, om binnen 2_ jaren, na de bekrachtiging der te sluiten overeenkomst zijne onderneming tot eene uitgestrektheid van minstens 200 Bouw bebouwbare grond uit te breiden. [NB. Wij durven deze bepaling ongerijmd te noemen, omdat men daardoor belet het zich vormen van eene 2de klasse Europeesche landhuurders, die over een eigen klein kapitaal beschikken kunnen, 't Is toch een aardige winstgevende zaak voor iemand die b. v. 50 Bouw kina, cacao of nootmuscaat kan aanplanten en onderhouden. Een vanille aanplant heeft lang zooveel grond niet noodig om winstgevend te zijn; men denke hier aan den tuin van wijlen Teijssman te Buitenzorg, 't Is of men deze bepaling in het leven heeft geroepen, om de groote geldschieters, geldinrichtingen en handelshuizen in de hand te werken, want groote ondernemingen worden alleen opgericht met groote geldhulp van geldschieters, en die groote zaken veroorzaken de groote debacles, die we in het laatste jaar zagen plaats hebben.]

Artikel Zes.

Nadat de in artikel 4 bedoelde vergunning verleend is, ii. 24