is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 14, 1885 (2e deel) [volgno 6]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

379

verbod in de anggar sapoeloeh niet voor, integendeel wordt daarin gesproken, zoo wij ons niet vergissen, van verhuur aan Chineezen. Is het verbod, in dit artikel neergelegd, dus niet een inbreuk op het den Vorsten verzekerd zelfbestuur?] Door deze bepaling wordt geen verandering gebracht in den verhuur van gronden, door de Javaansche Vorsten en apanagehouders aan Javaansche onderdanen dier Vorsten, overeenkomstig de Javaansche wetten en instellingen.

[NB. Deze bepaling is zeer juist, want verbood het Gouvernement ook dit, dan deed men beter het zelf bestuur der Vorsten maar ineens op te heffen. Van deze bepaling is partij te trekken, om toch gronden te pachten en zich te bevrijden van de vele onzinnige bepalingen, die den Europeaan bij het huren van landen opgelegd worden ter naleving.

Een Europeaan heeft slechts de naam van een Inlander te leenen, om gronden te huren op diens naam en zich als den administrateur van die landen te doen benoemen. Daarentegen bestaat geen verbod.

Een contract kepatian hieromtrent voor den inlandschen notaris van den Rijksbestierder gesloten, is voor de Inlandsche bevolking verbindend en wordt door de Inlandsche wet beschermd.

Door zoodanig eene overeenkomst stelt de Europeaan zich wel is waar onder de Inlandsche wet, maar dit beschouwen wij als eene veel betere waarborg onzer rechten, omdat die wet veel practischer en lang zoo onzinnig niet is als d eze wet.

De Javaansche wet veroorlooft verpanden en hypotheceeren van de apanages, ook verhuren in den meest wettigen vorm, zonder eenige uitsluiting van landaard! Dit artikel e n ook onze wetgeving zijn dus in strijd, met de in de Vorstenlanden van kracht zijnde Inlandsche wetten.

Ware men in dit. Reglement getrouw gebleven aan deze Javaansche wet en had men dus den landhuurder veroorloofd zijne huurrechten te verhypotheceeren, dan zou dit aan den landhuurder eene weldaad bewezen zijn, want dan zou hij voor