is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 15, 1886 (1e deel) [volgno 5]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

247

Engelsche vrouwen het bezwaar tegen een Indisch huwelijk; en ieder ambtenaar droomt thans er van zich een Engelsch home" te maken in zijne standplaats. Zoo laat hij *u* Lrlijks meer en meer gelegen liggen aan Engelsch nieuws en Engelsche belangen en minder en minder aan die van Indie.

Ongetwijfeld stel ik mij bloot aan verwijten door het te zeggen, doch het is een feit dat Engelsche vrouwen gedurende de laatste dertig jaren de oorzaak zijn van de helft der bittere gevoelens die in Indie tusschen de rassen bestaan Het was hare tegenwoordigheid te Cawnpore en Lucknow die het zwaard der wraak scherpte na den opstand, en het is hare steeds vermeerderende invloed die de klove van misverstand verwijderd en samensmelting dagelijks moeielijker maakt Ik heb dit maar al te veel kunnen waarnemen. De Engelsche collector, de Engelsche docter, of de Engelsche rechter mogen met den besten wil bezield zijn om hunne Indische buren en officiëele ondergeschikten op den voet van gelijkheid te ontmoeten. Hunne vrouwen willen daarvan niets weten, en het gevolg is een onbeteekenende wisseling van koude beleefdheden.

Niets ter wereld is vervelender dan de gemengde samenkomsten van inlanders met hun Anglo-Indische patronen. Op feesten is niets waar, uitgenomen de spijzen en dranken :.al het overige is kwalijk verborgen wantrouwen. Ik heb die meer dan eens bijgewoond, en altijd met een pijnlijk gevoel. De Engelsche gastheer schijnt steeds te zeggen: „lk zie u gaarne aan mijn tafel omdat ik een Engelsch gentleman ben en ik wensch dat zich hier allen tehuis gevoelen. Maar ik hoop bij God dat gij op uw tellen zult passen en u geene vrijheden zult veroorlooven." De ontstemde gast antwoordt, ofschoon niet met de lippen: „Ik ben hier omdat het verstandig is op een goeden voet te staan met de gezaghebbenden doch ik weet dat uwe dames op mij neer zien als op een' wild beest, en misschien wordt gij zelf een weinig brutaal na uw derde glas sherry."