is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 15, 1886 (1e deel) [volgno 6]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

354

en-twintig jaren geleden, mag het noodig zijn geweest met beschaafde Engelschen te contracteeren op buitensporige voorwaarden en voor hun leven ten einde hunne diensten te verkrijgen in zulk een ver land als Indie toen was. Zulke mannen waren, één geslacht geleden, betrekkelijk zeldzaam, en het Indisch Huis, daarna het Indisch Office mogen gelijk gehad hebben bij het oprichten van een specialen, gepriviligieerden dienst voor zijne behoeften en bij het toekennen der contracten die met de leden van dien dienst gesloten werden. Doch de- moderne tijden hebben dit alles gewijzigd, en thans is de voorraad van bekwaamheid zoo groot dat een schier even goede waar kan verkregen worden zonder eenig contract hoegenaamd. De handelsverenigingen hebben reeds lang het oude denkbeeld laten varen, en werven hunne bedienden voor Indie, evenals voor andere werelddeelen, aan op de open markt; en zij vinden de kwaliteit niet inferieur omdat zij geen levenslange overeenkomsten met hun aangaan. Zoo' moet het Indisch gouvernement evenzeer handelen wil het 't hoofd financieel boven water houden. Het is tegenwoordig ongerijmd met lieden te contracteeren op den grondslag van hun recht gebruikt en gepensioneerd te worden op buitensporigen voet hun leven lang. Het geschiedt niet bij de Engelsche diplomatie, wier plichten eenigszins gelijk staan, noch bij eenigen anderen mij bekenden burgerlijken dienst. Ik ben er zeker van dat even goede Engelschen thans, tegen een derde van het tractement, kunnen verkregen worden en zonder eenige verdere overeenkomst dan de gewone van bestendiging bij goed gedrag, als er tegenwoordig dienen met hooge tractementen en onder de overige voorwaarden. Zoo niet, dan zou het verreweg beter zijn in 't geheel geen Engelschen te benoemen, behalve in de hoogste rangen, en inlanders van het land te gebruiken tegen lagere tractementen, welke voor hun nog hooge tractementen zouden zijn. Het buitensporig aanstellen van Engelschen is van jongeren datum, en veroorzaakt veel kwaad in velerlei richtingen.