is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 15, 1886 (1e deel) [volgno 6]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

355

In stede van een „ covenanted" burgerlijken dienst, zou er een „ uncovenanted" dienst moeten zijn, die op de open markt wordt aangeworven en geen andere speciale voorrechten geniet dan onze eigen diensten in het moederland. De leden van dien dienst zouden dan onder controle staan, en in den waren zin van het woord, de dienaren van den Staat zijn. Thans zijn zij zijne meesters.

Dat zij zijne meesters zijn, is overvloedig bewezen door het welslagen hunner pogingen om lord Eipon's staatkunde te dwarsboomen gedurende de laatste drie jaren. Lord Eipon kwam in Indie met het volle getij van de Midlothian overwinning, en ernstig besloten om Midlothian idees te verwezenlijken. Sedert faalde hij nooit daarin ; doch de netto uitkomst van zijn onderkoningschap is schier nihil geweest. Elke maatregel, die hij voorbracht werd en détail verijdeld, en zoo machtig is de burgerlijke dienst geweest dat hij het opperbestuur in Engeland gedwongen heeft, stap voor stap, zijne geheele Indische staatkunde prijs te geven. Dit bewerkte hij deels door open oppositie, deels door bedekte aanmoediging van het Engelsche leekenelement, deels door middel van de Engelsche pers. Toen ik in Indie aankwam vond ik lord Eipon als een schooljongen, die in een „ race" met zijn kameraden loyaal is blijven doorloopen, onbewust dat deze gestopt hebben en terwijl de geheele wereld lacht om zijn onnoodigen ijver. De Anglo-Indische bureaucratie was hem de baas geweest in spijt van Midlothian.

Indien de „ covenanted" burgerlijke dienst een obstructief en drukkend legaat is van de overleden Company, evenzoo is de constitutie van het Indisch gouvernement in Londen. In 1858, toen de Companie ophield te bestaan, werd het Indische Huis vervangen door het Indisch Office, en de raad van directeuren door den Indischen raad: een verandering die ongetwijfeld bedoeld was veel te beteekenen, doch die in de praktijk gebleken is schier in 't geheel niets te beteekenen. Het Indisch Office vertegenwoordigt natuurlijk de overleve-