is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 15, 1886 (1e deel) [volgno 7]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

471

te openen, die middelen onverschillig af te wijzen. In Nederland handelde de Staat in dit opzicht, volgens het juiste en ware beginsel, door de arbeidende klasse het beleggen harer bespaarde penningen gemakkelijk te maken in de postspaarbanken, en, wij vreezen niet tegengesproken te worden, indien wij beweren dat zeer dikwerf Indische ingezetenen de leemte gevoelen die daaromtrent in Indie bestaat. Het zou in Indie door velen zeer gewaardeerd worden, indien de Staatszorg zich uitstrekte tot belegging van bespaarde gelden, zoodat de kansen om bestolen te worden tot een minimum konden gereduceerd worden.

In meer algemeenen zin zal die staatkunde blijken de beste te zijn die oog en oor heeft voor de particuliere ondernemingen der ingezetenen, den ondernemingsgeest der ingezetenen steunt en zooveel mogelijk het vertrouwen van het kapitaal bevordert. Ware dit in Nederland en in Indie steeds de staatkunde der Nederlandsche regeeringen geweest, millioenen van het nationaal vermogen zouden niet plaatsing hebben gaan zoeken in buitenlandsche waarden ; maar Indie vooral zou thans een veel bloeiender rijk zijn, gesteund door het aanzienlijk vermogen van Nederland, werkende met de ontzaggelijke Nederlandsche kapitalen, die thans het crediet van vreemde Staten en den bloei van vreemde spoorweg- en andere ondernemingen ophouden. Maar het gaat niet aan, alles te laten accapareeren door den Staat wat met voordeel kan geëxploiteerd worden, de Nederlandsche kapitalen die plaatsing te ontzeggen, welke met kans op winst kan geschieden, in één woord den particulieren ondernemingsgeest te ontmoedigen, desnoods te weren, om vervolgens het particulier kapitaal uit te schelden dat het den eenigen weg opgaat die de regeeringen het openlaat, te weten den weg naar den vreemde.

Te recht, naar onze meening, vestigt eindelijk de heer Sluiter de aandacht op de wenschelijkheid om thans den spoorwegbouw op Sumatra's Westkust van Staatswege aan te vangen. Het vertier in dit gouvernement is reeds aanzienlijk genoeg