is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 15, 1886 (2e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9

den zijn, heeft het toch ook zijne voorrechten. Het voortdurend verkeer in de frissche en koele berglucht, gepaard aan geregelden arbeid en krachtige lichaamsbeweging, is bij uitnemendheid heilzaam voor de gezondheid. De vriend der natuur kan in de omringende wildernissen volop genieten, terwijl de lange koele avonden ruimschoots gelegenheid geven tot lectuur en andere geestontwikkelende bezigheden. Geen wonder, dat menigeen dit leven van harte lief krijgt en het niet zou willen ruilen met dat van hen, die op de Indische hoofdplaatsen wonen."

De heer Buys bezocht nog een andere koffieonderneming en wel in de Padangsche bovenlanden. Zijne belangstelling blijkt genoegzaam uit het volgende verhaal:

„Langs een belangwekkende omweg begaf ik mij van Singkarah naar het Zuidelijk daarvan gelegen Solok. Ik maakte dien omweg om een bezoek te brengen aan de omvangrijke koffieplantage Köta Zuidewijn, aldus genoemd naar den generaal de Roy van Zuidewijn, wiens erven met de Handelmaatschappij eigenaars waren van deze prachtige onderneming. Zij ligt Zuid-westwaarts van Singkarah, midden in het gebergte en is niet minder dan drieduizend en dertig bouws groot. De weg er heen, grootendeels een smal bergpad, loopt drie a vier uur gaans bergopwaarts, meestal langs diepe en soms ijzingwekkende ravijnen. Mijn paard had eens het ongeluk met zijn achterpoot een stuk aarde weg te trappen en ik zou ten gevolge hiervan met het dier zeker in de diepte gestort zijn, indien het zich niet krampachtig met zijne voorpooten op het paadje had weten vast te klemmen en zoo zich zeiven en mij te redden. Halverwege van mijn tocht trof ik een klein bergmeer ter zijde van het pad aan. Het zag er uit alsof het vroeger een krater geweest was. Dat de vulkanische krachten in dezen omtrek nog steeds voortwerken, getuigt de aanwezigheid van onderscheidene warme bronnen in het gebergte. De geleerden houden het er voor, dat de bergmassa's, die het meer van Singkarah omgeven, grootendeels in den historischen