is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 16, 1887 (1e deel) [volgno 7]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

470

conversie, de schuldenaar, bij notarieele acten, onder borgstelling zijner familieleden, zich tot afstand van 1/3 of ook wel l/a verbond ten behoeve van zijnen schuldeischer, van zijne indemniteit, die onvervreemdbaar was verklaard!

Alvorens hierop' verder door te gaan, zij opgeteekend, dat de Eegeering, 't zij willens of onwillens, verzuimd heeft dat Gouvernementsbesluit van onvervreembaarheid tot wet te verheffen, door opname in het Staatsblad, waardoor door den rechter bij reventueele vervolging van den nalatigen schuldenaar dit besluit niet kon worden in overweging genomen en toegepast; den Chinees-geldschieter werd dus zijnen eisch toegestaan en den voormaligen geapanageerden gingen de oogen open en, tot hunne groote teleurstelling, moest hen blijken, dat de in het Gouvernementsbesluit opgenomen bepaling voor den rechter waardeloos was!

Zij zijn dus geheel en al aan hunne gestaarte broeders overgeleverd, die hen bij wanbetaling met executie en gijzeling bedreigen !

Om nu eenigermate aan de tekortkoming der Eegeering te gemoet te komen en den voormaligen geapanageerde tegen den te hardvochtigen schuldeischer te beschermen, waartoe het vaak genoemd Gouvernementsbesluit hem geleerd heeft onvoldoende te zijn, moet, naar men zegt, de Eesident alsnu aan de Eegeering hebben voorgesteld, om die Inlandsche grooten onder bescherming van art. 4 der Eechterlijke organisatie te stellen en dus zonder voorafgaand verlof van den Gouverneur-Generaal geen vervolging, executie of gijzeling toe te laten.

Uit politieke redenen zou dan de Eesident kunnen adviseeren om dergelijk verlof niet te verleenen !

Naar het schijnt, durft men te Batavia de zaak echter niet aan, althans er wordt zwarigheid gemaakt om zoo'n groote greep in de rechten van den crediteur te doen !

Zou de vraag hier niet zeer gepast voorkomen: Welk doel had dan de Eegeering met de uitvaardiging van het gewraakte besluit?