is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 70, 1903 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iBÖÈKBËÖÖRtiEELlNGÈN.

■ Eleclrotechnisch en werktuigkundig

327327-

Mantgem (Van) & De Does. ■ weekblad. 320.

• — Penning, Batavus waar zijn uw galjoenen. 400.

Marck (H. v. d.). — Dicke en Kohlmetz, De schadelijke gevolgen

van het drankmisbruik. 320. Masereeuw & Bouten. — De bijbel voor kinderen naverteld door

Nellie. 320.

• — Ida Heijermans, Uit tante's jeugd 320.

Mastrigt (Van) & Verhoeven. — L. J. Tielemans, Beknopt

leerboekje der aardrijkskunde van Nederland. 540. • , Slolbundel. Nieuw leesboek voor katholieke

scholen. 320.

Meer (A. L. van der). — Aan het werk. Een opwekkend woord tot oprichting van katholieke jongens-patronaten iu het aartsbisdom Utrecht en het bisdom Haarlem. 657.

Meerburg (A- Gezelle). — Joh. P. Sghouten, Na het IJselmondsche Vaccinatie-debat 400.

-■ ~ J- P- Tazelaar, Verslag der boekbeoordeling door de

commissie van Jachin, over 1902. 320.

. — De zondagsschool. Tijdschrift. 320.

Meinsma (K. O.). — K. O. Meinsma, Middeleeuwsche bibliotheken Menger (Th.). — j. L. j. Opmefr, Handboek over bijenteelt. Meijer (Firma A. S.). — H. Seidel, Leberecht Hühnchen.

400, 540.

Meij Er (W). — Nachbildung der im Jahre 1902 noch erhaltenen eigenhandigen Briefe des Benedictus Despinoza. 540.

Meijer & Schaafsma. — G. H. v. Borssum Waalkes, Epistel totten Friezen. 540.

milborn (P. J ). — J. van 't Lindenhout, Het ontstaan der weesinrichting. 400.

Militaire Academie (Koninklijke). — Sabron, De vesting Gorinchem van November 1813 tot Maart 1814. 327.

• — L. J. M. Rijnenberg, Leerboek over paardenkennis. 327.

Minkman (J.). — De godin Botheid geïntervieuwd. 657.

Misset (C.). — H. C. Andersen, Sprookjes. 657.

Moransard (W. B.). — Bram van Dort, Mademoiselle Céline. 327.

. , Komedianten. 657.

Mosmans Jr. (G.). — H. Bartels, Gods wegen zijn wonderbaar 327.

• — H. carelsen, De boog en andere verhalen. 327.

• , Het kanarievogeltje. 327.

• — M. Jansen, Een flinke kleinzoon. 327.

. , Het vogelnestje. 327.

. — , Leve de Koning. 327.

. , Op heeterdaad betrapt. 327.

. — K. mertels, Hans de droomer. 327.

. — H. Mosmans, De grondslagen van het socialisme. 400.

. — Poels, Tijdig. 400.

— jozef öPILLMANN s. j., Grootvader en kleinzoon. 327.

Woelige dagen. Episode uit den KaDelïen-

krijg. 327. _

Mul (H. N.). — C. Heijman, Practical rules for pronunciation. 327-

Muller (Joh.). — Bulletin van den Oudheidkundigen Bond. 327.

• — h }■ m- de Groot, Sectarianism and religious perse-

cution in China. 540.

• ~ F- J- L. Kramer, Gedenkschriften van Gijsbert Jan

van Hardenbroek, dl. II. 400.

• — L. M. Rollin Couquerque, La monnaie du roi Antoine

de Portugal a. Gorinchem 1583—1S91. 400.

. — Statistisch jaarboek der gemeente Amsterdam. 7e jrg.

1901 en 1902. 540.

Muusses (j.j. — H. Deelman, Gids bij het voortgezet leesonderwijs in de lagere school. 400.

. — H. Douma, Handboek voor de methodiek der leervakken. 540.

• — H. Douma en T. Jansma, Handleiding bij het onderwijs

in de natuurkunde op de lagere school. 327.

• — H. Douma en M. II. Lem, Het zaakonderwijs in de

eerste twee jaren. 657.

. — A. v. d. Flier GJzn., Lesboekje over de kerkgeschiedenis. 657.

• — T. Pluim, Eenvoudige rekencursus voor de volksschool. 327, 400.

• , Schetsen van dieren. Leesboek voor het lager-

onderwijs. 657.

Mijs (D.). — L. M. v. Hengelaar, Leerboek van het dubbel boekhouden. 400. . — Van 't Hof's Schrijfcursus. 327.

■ — D. Lako, Methodiek van het lager onderwijs in het

teekenen. 540, 657.

• — D. v. Pelt, Overzicht der methode pevolp-d in-

nieuwe Rekencursus». 327

Rekenboek voor de herhalingsschool. 657

De

— G. A.

voor het vakteekenen. 327

Scholten, Het lijnteekenen als voorbereiding

flamande.

N.

Nas (W. j. van). — G. F. Gezelle Meerburg, Nagelaten leerredenen. 327, 400.

Nederlandsche Boekhandel (De) Antwerpen. — J. Gevaerts Ons voedsel. 327.

• — jos. Loenen, De handel in de Nederlanden gedurende

de XVIIIe eeuw. 327.

L. Maeterlinck, Le genre satirique dans la peinture

327-

Alfred Matthijs, Een paar woorden over de Nederlandsche letterkunde en haar ontstaan. 327.

• — j- persijn, De psychologie van het woord. 327.

■ — Alphonse Roersch, Chr. Ischvrius Homulus. 327.

-. — A. v. Waesberghe, De X-stralen. 327.

• — Karel van de Woestijne, De vlaamsche primitieven

hoe ze waren te Brugge. 327. Nederlandsch Verbond (Algemeen). — Dr. H. T. Coi.enbrander

De afkomst der Boeren. 327. Nederl. Boek- en Steendr. vrhn. H. L. Smits — Het burgerlijk

wetb iek van het keizerrijk Japan. Nederlandsche vertaling. 657 ■ 7 ■ — ralp,h Waldo Trine, Over alle levende schepselen

of gemoedsontwikkeling door middel van de dierenwereld. 540. Nederlandsche Coöperatieven Bond. - »Bondsraad", Jaarboek

van den Nederl. Coöperatieven Bond. 327. Nederl. Kiosken-Maatschappij. — F. A. Sc'hmidt, Ons lichaam. 657. Nijgh & Van Ditmar. — J. A. F. Orbaan, Stradanus te Florence

1553—1605.

. — M. Reepmaker. — Reïncarnatie. 2e druk. 327.

• — A. A. Vorsterman van Oven en J. F. v. Maanen,

Algemeen woordenboek der aardrijkskunde. 327, 400 540 Nijhoff (Martinus). — J. D. Bierens de Haan, Levensleer naar

de beginselen van Spinoza. 327. • — Joh. C Breen, Oud -vaderlandsche rechtsbronnen der

stad Amsterdam. 327. • — Paul Fredericq, Carpns documentorum inquisitionis

haereticae pravitatis Neerlandicae. Verzameling van stukken betr.

de pauselijke en bisschoppelijke inquisitie in de Nederlanden. V.

400.

■ • — Robert Fruin, Geschiedenis der staatsinstellingen in

Nederland tot den val der Republiek. 327.

. } Verspreide geschriften. 327, 400.

. — G. K. van Hogendorp, Brieven en gedenkschriften,

dl. V—VII. 327, 400. • — Wouter Nijhoff, L'art typographique dans las Pays-

Bas. 327.

• — F. D. E. v. Ossenbruggen, OorsDronp- en pp^p ont¬

wikkeling van het testeer- en voogdijrecht. 540.

. — Allard Pierson, Uit de verspreide geschriften. 657.

■ . — T. Sybenga, De grondwet van 1887 toegelicht. 327.

. ■— J.J. v. Toorenenbergen, Marnixiana anonyma. 540, 657.

. — S. J. Visser, Over socialisme. 540, 657.

. — W. Vosmaer, Onze leggerwetten, toegelicht. 327.

Nijhoff (Martinus) en J. Morpurgo (Paramaribo). — Surinaam-

sche almanak voor 1903. 327. Noordijk (E.). — Réforme. 400.

Nobels (Gebr.). — Ernst von Wildenbruch, Het ziekende licht. 663.

Noordhoff (p.). — C. v. Ankum, Ter herhaling. 327.

• — J- D. Bakker en Deelstra, Kent gij ons land. 408,540.

• — J- W. Beck, De oude wereld en de nieuwe tijd

327, 408.

• — K- Bes, Vraagstukken ten gebruike bij het onderwijs

in de perspectief, vooral ten dienste van hen, die voor de hoofdakte studeeren. 408.

• — G. Bljjham, Vrienden en vijanden van den landman,

7e druk. 663.

. _ Joannis Boccattii, XX lustighe historiën oft nieu-

wicheden. Van nieus overgheset in onse nederduytsche sprake deur Dirick Coornhert. 540.

;—• — M. G. de Boer, Beknopt leerbDek der algemeene geschiedenis. 663.

-. — R- Boosman en R. Bos, Rekenboek voor de herhalingsschool. 663.

. — R. Bos, Buiten Nederland, 2e druk. 327.

■ • —■ , De landen van Euiopa, 3e druk. 327.

• , Eerste Aardrijkskundig teekenboek. 327.

• — , Onze provinciën, 5e druk. 663.

• — , Voorlooper van Buiten Nederland. 327.

• , Voorlooper van onze provinciën, 2e druk. 663.

j. .bouwmeester en j. v. berendsen, zie, hoe ik

doe 663

• — J. V. d. Breggen, Leerboek der natuurkunde. 663.

• — A. Brussen, Beknopte, practische schrijfcursus. 327,

te