is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 70, 1903, no 2, 06-01-1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

9

Vervolg-afleveringen van boeken en tijdschriften.

Brink, Dr. Jan ten: Geschiedenis der Noord-Nederlandsche letteren in de XlXe eeuw ... Grooten deels herzien door den auteur, verder bezorgd en bijgewerkt door Taco H. de Beer. Afl. 13. Rotterdam, D. Bolle. 8°. [23x155]. (Dl. II: blz., 97—144). Per afl. ƒ-.20

Fruin, Robert: Verspreide geschriften. Met aanteekeningen enz. uitgegeven door dr. P. J. Blok, dr. P. L. Muller en mr. S. Muller Fz. Afl. 37. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff. 8°. [25 X i65]. (Dl. VII: blz. 161—240). Per afl. / -.60

Schermer, J. P. W.: Ontwerpen van notarieele akten. 3e druk ... bewerkt en aangevuld door A. Moll. Dl. II. Afl. 7. Arnhem, S. Gouda Quint. 8°. [24x16]. Blz. 577—672). Per afl. ƒ 1.20

Seiner, Franco: Ervaringen en herinneringen van een' Boerenstrijder op het slagveld van ZuidAfrika, medegedeeld. Uit het hoogduitsch vertaald door J. W. van Straaten. Afl. 3. Doesburg, J. C. van Schenk Brill. 8°. [21 5x 155]. (Blz. 33—48).

Per afl. ƒ -.10

Prospectus

op: Onze Eeuw. Maandschrift voor staatkunde, letteren, wetenschap en kunst. 3e jaarg. 1903. Haarlem, De Erven F. Bohn.

Inteekenlij st

op: De Militaire Gids. Orgaan voor weermacht en natie. 22e jaargang. Haarlem, De Erven F. Bohn.

op: De Detective. Avonturen van de Amerikaansche detectives de oude en de jonge Wilson. 's-Gravenhage, A. W. Segboer.

B oekverkooping.

Frederik Muller & Co., Amsterdam.

Op 26—29 Januari 1903. Bibliothèques des chateaux de Heeswijk et de Haaren.

Manuscrits. Incunables. Livres a gravures sur bois. Livres & figures. Impressions remarquables, 16e19e siècles. Impressions remarquables de la Bible. Impressions remarquables des temps de la Réformation (16e siècle). Éditions des Elsevier. Éditions miniatures et microscopiques. Costumes et uniformes. Coiffure. Beaux-arts. Gale¬

ries de peinture. Archéologie. Archéologie du moyen age. Arts industriels. Ornements. Écriture, calligraphie. Ornementation du livre. Sport. Mceurs et coutumes. Géographie. Amérique. Asie. Histoire, généalogie, héraldique. Histoire des Pays-Bas. Brabant. Topographie des Pays-Bas. Histoire littéraire, bibliographie. Littérature. Théologie, histoire de 1'église. Jurisprudence, politique. Sciences exactes et naturelles. Catalogus. Gr. 8°. (IV, 204 blz.; 1837 nrs, m. 20 facsim. op 5 pltn.).

Réville, Jean: Le quatrième évangile, son origine

et sa valeur historique. 2me édition. Paris, Ernest

Leroux. In-8. 7 fr. 50. Roland, Mme: Lettres, publiées par Claude Per-

roud. Tome II (1788—93). Paris, Ernest Leroux.

In-8. 12 fr.

Rougier, Antoine: Les guerres civiles et le droit des gens. Paris, L. Larose. Gr. in-8. 10 fr.

Boeken enz. in de Nederlandsche taal in het buitenland verschenen. Werveke, A. van: Stad Gent. Bouwvallen van de Sint-Baafsabdij. Gids voor den bezoeker. Ville de Gand. Ruines de 1'abbaye de Saint-Bavon. Guide du visiteur. Gent, J. Vuylsteke. 8°./-.125. S'eeckx, D.: Indrukken en ervaringen. Gent, J. Vuylsteke. 8°. ƒ 1.25.

Nieuwste uitgaven in het Buitenland.

FRANKRIJK.

Champier, Victor: Les industries d'art depuis cent ^s. Ouvrage illustré de 160 planches tirées a Part et 250 illustrations dans le texte. Paris, i-rnest Flammarion. In-8. Rel. 35 fr. «vieu, Paul: Théroigne de Méricourt. Pièce en actes, enprose. Paris, Alphonse Lemerre. In-18. 3 fr. 50.

M"e->k°Wsky. D.: Tolstoj et Dostoiewsky, la per-

p„ . et t ceuvre. Trad. p. le cte Prozor et b

BERICHTEN EN MEDEDEELINGEN, INGEZONDEN STUKKEN.

Het gouden jubilee der firma Martinus Nijhoff. Zooals we in het vorig nummer hebben meêge-

deeld, is het halve-eeuw-feest van de firma Martinus Nijhoff op vrijdag 2 Januari gevierd.

Het eerst hadden de heeren Boele van Hensbroek en Wouter Nijhoff de hulde te aanvaarden van het personeel. In de tegenwoordigheid van de familie der firmanten en van vele belangstellenden voerde de heer C. R. Kras, procuratiehouder, het woord en bood hij den patroons, uit naam van het gansche personeel, een prachtigen krans aan, voorzien van een zilveren plaat, waarop wijlen Martinus Nijhoff's zinspreuk oAUes komt terecht». De heer Kras, herinnerde o. a. aan de hulde, tien jaren geleden den stichter der firma gebracht en citeerende de woorden, door dezen toen gesproken: »met elkaar te steunen komt alles terecht», getuigde hij, ho e de waarheid hiervan ten volle is

gebleken. Ook om de beeltenis van den overleden patroon legde Spr. een krans van het personeel.

Als afgevaardigde van de Vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels en voor een aantal vrienden, hield daarop de heer R. W. P. de Vries een hartelijke toespraak en schonk hij den jubilarissen uit aller naam een marmeren gedenksteen, waarin het borstbeeld van Martinus Nijhoff gehouwen, en die bestemd is om in de gang van het huis der firmanten aan de Nobelstraat te worden ingemetseld .

Op dezen steen van ongev. 2 meter hoogte, ontworpen door den heer Lion Cachet, is het beeld van den stichter omgeven door wapens en deviezen van Martinus Nijhoff en van de aanzienlijkste buitenlandsche boekhandelaren, alsook van de namen der meest bekende auteurs, wier werken de firma uitgegeven heeft.

Mede uit naam van een groot aantal vrienden en vooral ook als tolk van vele letterkundigen, die in relatie met de firma Nijhoff staan, voerde hierna prof. P. J. Blok het woord en boo 1 hij den firmanten een, door den heer C. J. Mensing in zeer mooien prachtband gevat album aan. Het vertoont o. m. het portret van den stichter, voorts

afbeeldingen der drie verschillende huizen, waarin de zaak gevestigd was en is, nl. aan de Veerkade, de Raamstraat en de Nobelstraat.

Op 't aangenaamst verrast, betuigde de heer Boele van Hensbroek dank, ook namens zijn compagnon, voor de aan beiden gebrachte hulde.

Na afloop dezer plechtigheid vereenigden de heeren Boele en Nijhoff in de zalen van het restaurant royal een zestigtal genoodigden aan een vriendschaplijken maaltijd.

Persk

¥; Paris, Perrin & Cie. In-16. 3 fr. 50.

Jubileum C. Schillemans.

Op Nieuwjaarsdag — zoo lezen we in de Zut

ékensche Courant — hadden zich in de beide

ruime kantoorlokalen beneden vereenigd: de kin

deren en familieleden van den jubilaris, het personeel der uitgeverszaak W. J. Thieme & Cie, de heer Van Belkum, en de redactie van de Zutph. Ct.. totaal een 90-tal personen.

Toen om 10 uur de heer Schillemans, begeleid door zijn zoon, binnentrad, nam de heer Van Balen, hoofdredacteur der Zutpk. Ct. het woord, om den jubilaris geluk te wenschen namens allen die aan zijne zaken verbonden zijn, te zamen een kleine legerafdeeling vormende, een vreedzaam legertje van den arbeid, dat geen strijd voert met zwaard of geweer, maar met zethaak en drukpers, met bindgaren en snijmachine, met admintstratiebocken en copiëerpers, met pen en schaar. «Uw papieren

kinderen» — aldus Spr. — «hebben er toe meegewerkt om veel kennis en wetenschap, veel goede gedachten in de wereld te verspreiden. En het is daarom, dat uw zaak, die gij groot hebt gemaakt, . geacht en geëerd is in het land en een eervolle plaats bekleedt in de stad onzer inwo¬

ning.)'' Is er dus reden tot voldoening bij het

terugzien op de afgeloopen 40 jaren, Spr. maakte zich tot tolk van den wensch van allen, dat nog vele jaren van gezondheid en opgewekfen levenslust den jubilaris geschonken zouden worden, dat zijne zaken mochten groeien en bloeien, en het hem nooit ontbreken zou aan die toewijding van zijne medewerkers, en aan die aangename samenwerking welke er steeds den toon in heeft aangegeven.

Verder memorecrende het feit, dat de heer W.

J. Schillemans, tot dusverre reeds de rechterhand

van den jubilaris, met den dag van heden als compagnon in de firma W. J. Thieme & Cie was opgenomen, voegde Spr. daaraan toe een hal telij ken gelukwensch voor den nieuwen firmant, en besloot hij met den wensch, dat onder de gemeenschappelijke leiding de zaak een nieuw tijdperk van bloei mocht intreden.

De H. J. Enter, boekhouder van de firma W. J. Thieme & Cie, bood den jubilaris, met eenige goed gekozen woorden, uit naam van het personeel, een gebeeldhouwde eikenhouten kast in vlaainschen renaissance-stijl aan, waarin nagegnoeg al de uitgaven, door de firma Thieme se:lert 1863 in t licht gegeven. Dit zeer toepasselijk geschenk ging vergezeld van een gedrukten fondscatalogus, keurig gebonden in kalfsleer met zijden koorden.

Van de redactie der Ztitph. Ct. ontving de jubilaris ten geschenke de groote wereld-atlas van Stieler, met gecalligrafeerde opdracht.

De heer A. B. J. Arentsen, het woord voerende voor de »de kleine firma» (zooals de firma Schillemans & Van Belkum in de wandeling wordt genoemd) bood uit naam van het personeel deu patroon diens levensgroot, welgelijkend portret in olieverf aan, welke schilderij in een sierlijke ver¬

gui j S^-""-

Daarna volgde de heer P. van Belkum met de aanbieding van een étui, bevattende eene gedenkpenning in verguld zilver, zilver en brons; zij vertoont, aan de voorzij het uitgeversmerk der firma W. J. Thieme & Cie., aan de keerzij het gebouw waarin de zaak gevestigd is.

»Gij hebt» — zei de heer Van Belkum — tveel gedrukt en uitgegeven met succes, en wij hebben te zamen óok nog al wat laten drukken.

Maar voor dit feest liet ik, bij uitzondering alleen iets drukken. Daarvan bestaat maar één exemplaar dat ik u verzoek van mij te willen accepteeren en het te willen beschouwen als een standaard-editie die daarmee dan tegelijk is uitverkocht.»