is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 70, 1903, no 14, 17-02-1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWSBLAD voor den BOEKHANDEL

UITGEGEVEN DOOR

DE VEREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS.

Verschijnt Dinsdag- en Vrijdagavond.

Redacteur-Administrateur A. S. de Rochemont.

Abonnement. Voor Nederland: ƒ 3.— per 3 ™an ls ƒ 0_j0i elke regel meer 5 ct. Voor niet-Uden

den, fr.p. post. Voor het buitenland : ƒ7--pei nalljaar, Jaargang. - No. IA. ook wanneer ingezonden door tusschenkomst van een

fr A^oPnderl nis ij ct. Bevrijsnrs. .0 ct. ^VentlgSie Jaa g g <r ^ ^ y ^ elke regel mear ,5 ct

Het abonnement voor bedienden in den boekhandel Van niet-geabonneerden kan vooruitbetahng

werkzaam bij een lid der Vereeniging, of een abonnent, DINbUAb ^ kosten yan ^„teeren gevorderd worden,

bedraagt, bij vooruitbetaling, per halfjaar : ƒ 3-—, bin- Afdeeling »Gevraagde- en Aangeboden Boeken»

ne^Q£%oT£rL<voleena nummer kunnen 17 FEBRUARI 19° 3- voor leden ,0 ct. per regel, voor niet-leden 20 Ct.

uiterlijk op den dag van uitgaaf, 's morgens vóór per regeli bij vooruitbetaling in bons.

tien uur Dezorga woraen.

Advertentiên. Voor leden der Veieeniging: 1—5 regels / 0.50, elke regel meer 5 ct. Voor niet-leden ook wanneer ingezonden door tusschenkomst van een

Bureau: Gebouw »De Koffiehandel», Raadhuisstraat, Amsterdam.

DIT NUMMER BESTAAT UIT S BLADZIJDEN ^Jt^^^^. "^^^^^^^

met Bijvoegsel Jaarregister, bl, 33-40. I dW- 8°. [3X X 13*. (34» bl,). ggb f ^ wSs- el Ltunrkuadi^

OFFICIEEL, GEDËËLTÉ: - v-»»^ i-« M. a«a w11«.aap^»^ ^ . _ & La

■ " "" Detective, De. Avonturen van de Amenkaanscne disll.:bution dc la lumière galactique, comparee a

•c« uil WÏTRM DE HOOGH Tr. detectives, de oude en de jonge Wilson. s-Ura- distribution des étoiles cataloguées dans lavoie

Faillissement HERM. Ut nuuun j venh A. w. Segboer. Gr. 8°. [27 x I9sj- lactée bol.éaie. (45 blz., m. 9 pU»* / -80

te Assen. Per nr. / -.10 v kunde

Door verbindend worden der eenige uitdee- 3. De Wilsons en het gesluierde meisje. (Het A f dee hng I. e tt« u nÜH=-ENBECKi c c>;

lingslijst is dit faillissement geëindigd. Schuld- geheim van de Tombs). (32 blz ). m ïergk; henden Lautlehre der Bas-

eischers leden van de Vereeniging, kunnen Hemel en dampkring. Orgaan van de Nederlandsche kischen Dialecte. ,105 blz.). ƒ ;5

eiscners, leaen van uc v s ft, Vereeniging voor weer- en sterrenkunde. Red.. u Nederlandsche staatswetten oranjedesverlangd mij de gfteekende kwitantie ^ ^ s ^ ^ A J Gouka le jaargang Ver»mey Ne met aanteekeningen, ontleend

zenden van het hun toekomende bedrag, lgQ3 Afl , en 2. Amsterdam, Joh. G. Stemicr ^f1^1' ewisseide stukken en de discussiën in

zooals dat aan elk hunner werd opgegeven, Cz. 8°. [25 x 16J. Per jrg. (12 afl.). ƒ 30° dg bei(Je Kamers der Staten-generaal. door mr.

waarna ik die bedragen van den te Roden jjjMjj. d- *W. v^s voor ^ en j ^ «j^^^

wonenden Curator in ontvangst kan nemen HiUe R.s LamberSi Dr. c.: De ascese en hare vr n' ' Per nr. /-5°

en per postwissel zal overmaken. waarde voor leven en maatschappij. Amsterdam ^ g December IgQ2 (Stb, n0 2o8)

De Correspondent voor Drenthe S. L. van Looy. 8°. [20x135]. (39 Dl*)- J -.15 tot suitvoering van artikel 75 der ongevallenwet

H. P. VAN GORCUM. ^ ^ner, zie Verzameling Neder.. ^ " G. G. van der Hoeven.

ASSEN, 14 Febr. 1903. staatswetten. kleinen. 44e jaargang. 1903. No. 1.

- Jaarboek van de Koninklijke Academie van weten- V°fG£™£ * j N. Voorhoeve. KI. 8°. [155 x itf].

. ,„ . .. schappen gevestigd te Amsterdam 19M. Am- ' " * "f ^ m I2 afb.)/-.7o, fr. p. p./-8a

Bij de Commissie tot regeling van het Vertahngs- ster// fohannes Muller. Gr. 8°. [2Ó5xi85]. Per jrg. 112 nrs., m. 1^ '•'. /■?

recht zijn sedert de laatste opgave ingekomen: av, CXV, 154 blz). / 2-5° ï«i**Fn«w* REINER, Dr. JUL1US, Wass muss man von der V . A yan d en D. van der Beek: Hand- Ymker, J. H.: Welk weêr hebben wy ^wacbten.

Philosophie wissen? Berlin 1900, op 14Februari Kl°^g den 4rver en glazenmaker.Leiden,. Een popalaire schets van ■de voornaamste weer_

1903, door de Firma C. M. van Gogh, te Am- en Drukkerij vrhn. E. J. BriU. 8°. verschijnselen ^.}^^^ïJ^'uet

sterdam, ten behoeve van H. L. van der Klei, [iq x ^ (XV_ ^ ^ ra. fig0. ƒ ,.50 d.ge wijze het wefer _e k™ XlF Met vele

te Groningen. . Meyer, T. C.: Nederlandsche wetboeken. Burgerlijk ?J:fre" in den 'ekst en kaarten en wolkenbeel-

EVERETT-GREEN, EVELYN, L.ttleLadvClare.| ^ J vernieuwde druk. Met verwijzing r AnSentain Joh G. Stemler Czn.

London, Glasgow and Dublin, op 14 Februari , OVereenkomstige en toepasselijke bepalingen, den. Afl. 1. Amsterm,m J ^ ^

1903, doorde Firma CM van GoGH,te Amsterdam. en onder toezicht van mr. H.J. Rome.jn. 8° • f24x 10J. (blz. ^, m. ^ _^

HOBHOUSE, EMILY, The brunt of the war and Edfti! 1903. Sneek, J. F. van Druten. KI. 8°. 3 en 11).

where it feil, London 1902, op 16 Februari 1903, rI7XIIi (XX 334 blz.). / -75 ; geb. ƒ 1.10 Kompleet in 3 afleveringen,

doorde HollandscH-Afrikaansche Uitgevers- l / Geschiedkundige verhalen. Leesboek voor Met =en premiepiaat (photo-gravnre). [46 X 33]. Maatschappij, voorheen Jacques Dusseau & MoM, E.^^10e™I|^jkca bij het onderwijs

Co, te Amsterda:-. de& vaderlandsche geschiedenis. Medemblik,

Namens de Commissie: R R Idema. 8°. [195x135].

Amsterdam, Vincent van Gogh, (I42blz.,m. 2krtjes.) ƒ -.45 „ , fl „an boeken en tijdschriften.

Februari 1903. Keizersgracht 409. ^ ^ ^ ^ ^ y y rt?!^^

jïïÈT-ömCIEEL GEDEELTE »«Sf^ ^3**^ s^éttt. ^L«^ï

' T~f7^~^rf Schröder, J. E.: Het hoofd des lichaams. Een Zut%en/Schmemans & Van Belkum. 4°.

Nieuwe uitgaven in Nederland. tijdwoord in de woelingen onzer dagen. Arnhem, r"2XI75i (Blz 161—192)- Per afl. /-.10 Beek, D. van der, zie: Kloes, J. A. van der, en H. B. Breyer & Zoon. 8°. [i95xi35]- (2° blz)- B LV Hetnieuwe der uitvindingen. Naar de duitsche D. van der Beek. J -~° uit'o-aVe bewerkt door H. C. Grosjean. Met 750 Boeka- Uit Tava's binnenland. Beschaving. Am- ■» «. »/-.iSi s° «■ »/ ■'»■ .^„„i,.;*, of beeldineen en vele groote platen. Afl. 2. Leiden, sterdam F. van Rossen. 8°. [2l5xi55]. 2 dln. Teekenen des tijds. Tweemaandelijksch tijdschrift ^d™^o({. Gr. go. .27xx85j. (Blz. 49-96). fvi1 ,„n. TTT ,fio hh\ / 4-90 in vrijzinnig godsdienstigen geest. Red.. dr. L. A. w. oj Per afl. /-.50 (XI, 290; III, 269 blz). t Niemever G I Paré, dr. A. Rutgers van der 7 3 Bode des heils in Christus. 46e Loeff Azn. ce ja^gang. 1903. No. 1. Leeuwarden, Goetnart) Dr. J. W.C, » W. J Jongmans, PlanNo. i.'s-Gravenhage,J. Voorhoeve. 8°. [225 xi3J_ ^ & Schaafsma. 8°. [20x14]. tenkaartjes voor Nederland Bewerkt naar den Per jrg. (12 nrs.), fr. p. p. / 1. p . ,& , ^ . fr p p. f 3.80 Prodomus florae batavae, de gegevens van H.

Afz. nrs. » -.10 rer jrg. ^ )J3i Af/nrg. , 1— Heukels en die van andere floristen. Afl. 3.

Opnieuw geplaatst wegens misstelling. , , . j„t,_ nioi-lriindisre vereeni- Leiden, Boekhandel en Drukkerij vrhn. E.J. BriU.

Denis, Léon: Na den dood. Wetenschappelijke en TUto*r,ft der Nede^^^^.S, 4° L^X=35J. (™ krtn.). Per jrg. (5 aft./ƒ 4-5°

redelijke verklaring van de' problemen var, het B S- vanPBemmelen en dr. J. C. C. Loman f zie; B en Graef_

leven en den dood, den aard en de bestemming J Leiden, Boekhandel en ' '

van den mensch, de opvolgende levens. [Uit het nr,,kk^-i, vVhn F T BriU. 8°. [25x16]. Jongmans, W. J., zie: Goethart, Dr. J. W. C, en

fransch vertaald door mevr. Douwes Dekker- Drukke!ij vrnn. j. ^ Per dl. / 6.- W. J. Jongmans. Bousquet en mevr. Mühlnickel-V. d. Kolk].'s-Gra-

Goethart, Dr. J. W. C, en