is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 70, 1903, no 21, 13-03-1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

129

Lohman, behalve de vroeger reeds aangekondigde roman »Gelukswegen», een bundel subjectieve opstellen: »Over boeken en schrijver-1;».

Onder de leiding van den heer P, H. Hugenholtz Jr., en met medewerking van mevrouw Nellie van Kol en den heer Felix Ortt zal eerstdaags, bij den uitgever J. C. Dalmeijer (Amsterdam), een periodiek met den naam «Zieleleven» verschijnen. De inteekenaars ontvangen eiken morgen, in een randteekening, op zwaar papier gedrukt, »de gedachte» van een der edele denkers uit dezen of verleden, zelfs lang verleden tijd, om ze overlebrengen in eigen ziel, eigen denken ernaar te richten, en gelijkerwijs het doen. Dit althans wil de redactie trachten te bereiken.

De uitgave van het nieuwe anti-revolutionaire dagblad De Rotterdammer zal met 1 Mei beginnen.

Voor de teekening van een groote reclame-plaal, prijsvraag uitgeschreven door het hoofdbestuur der tentoonstelling te Groningen, heeft de jury den 2en prijs (/ 100) toegekend aan den heer George Rueter te Sloterdijk.

Ook een manifest. — De heer S. Eisendrath Bzn. boekhandelaar, hier, heeft al zijne vakgenooten te Amsterdam »en confiance» uitgenoodigd tot bijwoning eener openbare bijeenkomst, donderdag 19 Maart, 's avonds te 8 uur in het lokaal De Pool. 43 Damrak.

Ten aanhoore van allen (die daar dan tegenwoordig zijn), van «groote en kleineluyden», zal deheei E. inleiden, de volgende «daadzaken» : i°. De laatst ontvangen bestelhuis-circulairen

welker inhoud door bestuurderen gesanctioneerc

werd, heeft ten doel den kleinen neringdoende

van de baan te schuiven. 2°. De strekking is overigens juridiek en ethiscl

beslist ongemotiveerd.

1°. Het bestelhuis heeft geen tekort e:i, de toestand < van het loopend personeel zal eerst dan ook in j praktijk verbeterd zijn, wanneer wij gekomen zijn tot eenminimum-ïoon, maximum arbeidsduur en volslagen zondagsrust — gij zult den Sabbath heiligen—eenerzijds en een behoorlijk schaftlokaal met gelegenheid tot idem ontspanning anderzijds. ; Genummerde toegangsbewijzen (16—300, want [—15 worden voor de pers gereserveerd!) zijn ten utize van den heer E., 42" Kerkstraat, verkrijgbaar. Elk bewijs kost een kwartje.

Van het werk «De electrotechnische school», ioor den ingenieur A. ten Bosch N. Jz. (uitg, Z. A. van Mantgem) heeft de heer A. Kayaert eene xansche vertaling bewerkt, die, voor Frankrijk en ie koloniën, te Parijs door de firma E. Bernard Sc Cie. wordt geëxploiteerd.

De Amsterdamsche predikant A. Loosjes, die in 1889 in een zwaren kwartijn de vrucht van zijn veeljarige studiën over Pascal's «Pensees» met eene vertaling daarvan uitgaf, heeft bij uitersten wil zijne uitgebreide verzameling uitgaven van werken van en over Pascal aan de bibliotheek der Doopsg. gemeente te Amsterdam geschonken. Hieronder behooren de oudste drukken van de sProvinciales» en de sPensées» zoowel in het oorspronkelijke als in de eerste engelsche en latijnsche vertaling, waarbij gevoegd is, eene groote collectie uitgaven van Alex. | Vinet's geschriften en werken over dezen; benevens de volledige verzameling van wat prof. D. de la Saussaye Sr. het licht heeft doen zien. Het kostbare geschenk omvat verscheidene honderden deelen, alle even mooi bewaard.

(N. a. ct.).

Deutsches Wörterbuch. — Juist vijf-en-zestig jaren is het geleden, dat er te Berlijn tusschen den vertegenwoordiger der Weidmann'sche Buchh. daar en de gebroeders Jacob en Wilhelm Grimm na ampele conferenties eene verbintenis gesloten werd omtrent de uitgave van een standaardwoor-

lenboek der duitsche taal. Het eerste deel kwam n 1853 gereed, een feit dat met de gemaakte dannen in 't geheel niet strookte, want het geïeele werk, op 10 deelen geraamd, zou in 1863 compleet geleverd worden. Echter, toen den 2oen September 1863 Jacob Grimm overleed, (zijn uroeder Wilhelm had hem in 1859 voorgegaan) waren 3rie deelen voltooid, het vierde was in bewerking. De arbeid is door andere handen natuurlijk voortgezet, maar grootscher, wat bij het zich gaandeweg ontwikkelen der taalwetenschap niet te verwonderen is. De uitbreiding, de minutieuse behandeling van elk artikel in het woordenboek, heeft dit werk gemaakt tot iets anders dan de Grimm's zich ervan voorstelden. Toen Wilhelm het door hem bewerkte artikel »Der» in 57 kolommen afgedrukt zag, meende hij dat het de grootste ruimte in het boek beslaan zou. Doch de artikelen «Geist» en «Gewalt» zijn nadien verschenen met resp. 118 en 184 kolommen druks, en nog zijn de allergrootste ruimte innemende artikelen niet geschreven.

Thans zijn er van het «Deutsche Wörterbuch» 11 deelen en 24 afleveringen in den handel verkrijgbaar. Voor 't minst zes deelen zullen volgen. Wanneer het «Schmerzenskind der deutschen Philologieo kompleet ter wereld zal zijn gebracht, valt moeilijk te bepalen.

Een der onmiddellijke opvolgers van de gebroeders Grimm is nog in leven. De redacteuren zijn overigens allen van de derde generatie.

Zooals beweerd wordt, heeft de groot-industrieel Pierpont Morgan, de bibliotheek van wijlen William Morris gekocht voor 1. 200.000 dollars. Na Morris overlijden kon er voor de boekerij niet meer dan 35000 pd. sterl. worden gemaakt.

ADVERTENTIËN

^^^^"ordt ter overname aangeboden een sinds jaren bestaande BOEK- EN KUNSTHANDEL, benevens eenige goed marcheerende uitgaven. De eigenaar, die geen opvolger heeft, is bereid gedurende geruimen tijd den nieuwen eigenaar terzijde te staan en, om bezigheden te hebben, hem.in alle werkzaamheden te steunen. Alleen op serieuse aanvragen zal gelet worden. Benoodigd kapitaal nader overeen te komen. Brieven franco onder het Nr. dezer Advert. a. h. Bureau v. d. Blad. [917]

"Ver hu i s d:

L J. DRILSMA,

Vertegenwoordiger der firma GERHARD LOEBER, naar [918] GROENEBURGWAL 33.

Nederlandsch-Indiè\

Gevraagd: een actief en ontwikkeld PERSOON, ongehuwd, P. G., grondig bekend met Boekhandel en Drukkerij, gewoon zelfstandig te werken, en niet boven 25 jaar oud. Brieven fr. onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad.

[919]

V Bij H. J. DEN BOER, te Baarn, verschijnt Maandag a.s. de tweede druk van het belangrijke boekje

iiMiïteStiisifiMBtiKLip

door DR. MARY WOOD ALLEN.

<§!• Prijs ƒ 0.40. #&-

Dat er van dit zeer gunstig beoordeelde boekje heel wat te plaatsen is, behoeft nauwelijks gezegd te worden.

Aangeboden tot ï April met 20 pC en 10 pC. extra rabat met de premiën 4/3V2, 7/6, 15/12, 31/24, 63/48 en ioo/7jr___ [920]

Begin April wordt gevraagd op eene groote plaats in Gelderland, een flinke BEDIENDE, P. G., gewoon zelfstandig te werken en bekend met de moderne talen. Kennis van muziek strekt tot aanbeveling. Br. fr. onder het Nr. dezer Advert. aan het Bureau van dit Blad. I92II

Bij een Boekhandelaar-uitgever, met Drukkerij, wordt zoo spoedig mogelijk gevraagd, een AANKOMEND BEDIEND. Vereischten: vlug en accuraat werken. Loon naar bekwaamheid. Extern.

Brieven met opgaaf van tegenwoordig salaris onder het Nr. dezer Adv. a. h. Bureau v. d. Blad.

[922]