is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 70, 1903, no 29, 10-04-1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

175

BERICHTEN EN MEDEDEELiNGEN, INGEZONDEN STUKKEN.

Aan ïEen Debitant-Uitgever».

Gaarne herhaalt de ondergeteekende den raad, reeds eenige jaren geleden, in een dergelijk geval als het uwe en mede in dit blad gepubliceerd.

Wanneer alles gedaan is wat in redelijkheid van iemand kan worden verwacht -en dit hebt u naar mijne meening - snijd dan alle relaties met de onwillige colega's af.

Om tweeerlei reden.

Ten eerste bespaart gij u zelf veel last en tijd, en ten tweede krijgt ge minder kwade posten; want mij is gebleken, dat zij, die doof blijven voor herhaalde beleefde aanvragen om terugzending van commissiegoed, gewoonlijk «niet thuis» zijn, als ge met een kwitantie komt.

Rotterdam. D. A. Daamen.

Openbare onzedelijkheid. - Even wil ik u doen weten, hoezeer het mij verheugt, dat wat de heer Lod. van Mierop op pag. 152, 3e kolom in den 34en tot 39en regel van het Nbl. v. d. Bkh. heeft geschreven over de «misschienzelfs sierlijk van vorm zijnde zinnelijkprikkelende voorstellingen en de dito 1 i l te r ai r - m e e s terlij ke pennevruchten», blijkt ongeschreven te hebben moeten blijven en niet in zijn opwekking tot verbanning te behooren. De heer J. A. Claeijs, firma H. J. Gerretsen, zal zich thans ongetwijfeld haasten, de noodige van vorm sierlijke gravures naar dien •heerlijk-wulpschen Rubens en dien onvergelijkelijkgeestigen Jan Steen in voorraad te nemen. — Uw dw. J. de Meester.

Present-exemplaren.

Een onaangenaam «naschrift» heeft de Redact» van het Schoolblad aan haar artikel «Schandelijk» (zie Nbl. n° 27), moeten toevoegen.

Van denzelfden boekenliefhebber ontving de 11 het artikel bedoelde uitgever nog het verzoek, on »met het oog op den aanvang van den nieuwei cursus aan onze ambachtsschool» [cursiveering de Red. Sb.] te mogen ontvangen neen pres.-ex. va [uwe] uitgaven, die bij dat onderwijs in aanmerkin kunnen komen». Ten antwoord hierop bereikte de vrager een ex. van het Si. n°. 13 met verwijz.n naar het genoemde artikel. Uit inlichtingen bij d ambachtsschool gewonnen bleek vervolgens, dat d

fzender van het verzoek niet eens aan die school d. erbonden is. d' De Red. Sb. teekent hierbij aan : u: »Het is meer dan waarschijnlijk, dat ook andere d Jitgevers soortgelijke aanvragen hebben ontvangen, gl laarom meent onze Uitgever thans verplicht te zijn, lit bericht ook te laten afdrukken 111 het e. v. numner van her Nieuwsblad V. d. Boekhandel en aan belangstellenden den naam des aanvragers bekend d :e maken. v

fc

Van den heer Louis D. Petit ontvingen we 8 het door hem bewerkte bibliografisch overzicht <j der geschriften van prof. dr. H. Kern, in een overdruk uit het sAlbum-Piern». De terminus a % quo van dit overzicht is het jaar 1S55, toen de , studenten Kern te Leiden tot doctor in de klas- j sieke letteren en wijsbegeerte promoveerde op , eenc dissertatie over de grieksche schrijvers der historie van de oudpersische dynastie, genoemd naar Achaemenes.

Uit de bibliografie, beslaande 28 kolommen op 14 gr. 40 bladzijden, blijkt o.m , dat dr. K. voor de aanvaarding van zijn hoogleraarsambt en ook nog tien jaren nadien medewerker is geweest van het te St. Petersburg in 7 deelen verschenen »Sanskrit-Worterbuch» van Böhtlingk en Roth (aan welk feit hij op zijn jubilee in deze week op 't eervolst herinnerd werd), en dat de geleerde sedert 1882 tot heden de artikelen over Nederlandsche letterkunde in »Brockhaus' Conversations-Lexikon» geleverd heeft.

De Vlaamsche Akademie te Gent heeft 20.000 fi s. (3 pCt. België) geërfd van priester Van de Ven. De rente van dit kapitaal moet dienen voor de uitgave van een wetenschappelijk tijdschrift in het Nederlandsch.

De firma Van Mastrigt en Verhoeven, te Arnhem, verzoekt ons mede te deelen, dat de bij haar in 1887 verschenen Leo-cantate, voor mannenkoor, soli en orkest of piano van A. H. Amory (woorden van J. G. Verhoeven), die bij de Leo-feesten in genoemd jaar op een vijftigtal plaatsen hier te lande is uitgevoerd, en waarvan ook reeds een tweede druk het licht zag, thans geheel is uitver-

; kocht en voortaan nog slechts in afschrift bij haar

1 verkrijgbaar is.

i Aan Laffan's agentschap te Londen werd uit ; Kaapstad geseind, dat de Hollandsche boeken over

n Boerenoorlog van Kestell en Van Everdingen >or de douane-ambtenaren daar zijn aangehouden, t vrees dat die hoeken den rassenhaat zullen >en opleven; ze worden aan de uitgevers terugkonden.

Een amerikaansch uitgever zou, volgens de mededeling in der New-Yorker bladen, aan Tolstoj ;rzocht hebben een roman voor hem te schrijven, :"en den prijs van 2 dollar per letter, dus zoowat 3 dollar (/ 200) per regel druks! Indien deze roman en uitgever geleverd werd in 14000 regels druks, i. gewoonlijk 350 blz., dan zou het honorarium oor den auteur alleen reeds / 2.800.000 bedragen. )e man, die het bod deed, wilde dus eene dwaaseid begaan. Echter heeft Tolstoj hem hiervoor ,ewaard, door de vriendelijke offerte af te slaan.

Inhoud van Tijdschriften. Tijdschrift voor boek-en bibliotheekvezen.

2- Willem de Vreese, Het zapon, een nieuw mid' del om handschriften en boeken te herstellen en tegen vernietiging te vrijwaren. - J. W. Enschede, Typographische opmerkingen over eenige Nederlandsche incunabelen. - L. maeterlixck, De dierensatire in de vlaamsche handschriften. - w. de Vreese, Een bibliotheca neerlandica roanusenpta. V de la Montagne, Een lied van Bredern (:) Mededeeliogen over bibliotheken. - Nieuwe, uitgaven. - Tijdschriften. - Mengelingen. - Veilingen. - Prijscatalogi.

Centralblatt für Bibliothekswesen. XX 4: M. MANlTius, Ungedruckte Bibliothekskataloge.

aug. Reuter, Berichte und L'rkunden aus dem italienischen Eeldzuge Karls VIII, in einem Wiegendruck. - Otto Hurr, Das Gutenbergische Missalei

Go'ttfried ZeDLER, Das Rosenthalsche Missale speciale. - Rccensionen u. Anzeigen. - Mitteir hingen aus u. über Bibliotheken. - Vermischte Notizen. - Neue Erscheinungen auf dem Gebiete der Bibliothekswesens. The Author. XIII 7' Literary, dramatic, and musical property. m'icüon for the million, by A serial writer, Marie C. l.eighton, and Another serial writer). - On titles, by G. H. T. - Charles Weekes, The »Eucyclopaxiia britannica» in Canada. - The annual «eneral meeting of 1903. - The Authors' associaüon.

- Book and play talk. - ALVS Hallard, lans notes - G. H. perris, The distribution of books.

- American notes. - SiDNEV Vorke Ford A 1 Cape letter. — The literary yeai book. - Ot the

fascination of the life of letters.

ADVERTENTIÈN

Meden overleed zacht en kalm na een langdurig doch geduldig lijden ons innig geliefd eenig Kind,

ANTHONIA HERMINA,

in den bloeienden leeftijd van ruim 17 jaar. rI257] P. DE JONG

1 in J. DE JONG—

Zeilmaker.

Bolsward, 3 April I9°3-

Volstrekt eenige kennisgeving.

Tn een uitgebreiden Boekhandel wordt gevraagd ten AANKOMEND BEDIENDE. Salaris nader te bespreken. Brieven franco onder het Nr dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. L125ÖJ

»e bij aanbieding bestelde exemplaren

UIT OJSZE MOIiOWIBW

door

H. VAN KOL

znllen 15 April a.s. aan het Bestelhui* zijn en opdien. . , . '«.Gravennaee worden

zelfden uag te «oxieruau» ^" — ~ bezorgd. Aan aanvragen om rechtstreekse toezeudmg kan il niet voldoen. Instructiën daarvoor geUeve men _ __ m * t v ur van het Bestelhuis te aan den Heer Wirecteu*

verstrekken.

leiden, 8 April «•»»• <"« A. W. SWTHOFF.