is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 70, 1903, no 29, 10-04-1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nïëuWSêLAD voor den boekhandel

m!

Bij deze heb ik de eer U kennis te geven, dat ik i Mei a.s. te Apeldoorn een

BOEK-, MUZIEK- IN PAPIERHANDEL

zal openen. Het Bestelhuis belast zich met mijne correspondentie.

Beleefd beveel ik mij aan voor ruime toezending van Commissiegoed, Catalogussen, Winkelbiljetten, enz.

Mijn patroon, de heer A. Pull ter Gunne, is zoo welwillend mij bij U in te leiden.

Hoogachtend,

Apeldoorn, Uw dw. dnr.

April 1903. W. J. K. PRINS.

Ondergeteekende voldoet gaarne aan het verzoek van den heer W. J. K. Prins, om hem bij zijne vestiging alhier, bij den Boekhandel in te leiden.

Gedurende de vijf jaren, die hij bij hem werkzaam was, heeft hij steeds met allen ijver zijn plicht volbracht, zoodat hij ongetwijfeld, waar het zijn eigen zaken betreft, met niet minder lust zoowel zijne belangen als die van heeren uitgevers zal behartigen. [1260] A. PULL TER GUNNE.

Apeldoorn, April 1903.

Rotterdam, April 1903.

M.!

Hierbij heb ik de eer te berichten, dat ik te Rotterdam, Schiekade 165, een

Oiien en Kieuwen Boet- en Kunsthandel

gevestigd heb. Mijn opleiding te Parijs en te München, bij de bekende firma's H. WELTER en JACQUES ROSENTHAL, van wie de beste aanbevelingen mij ten dienste staan, maakte mij uitstekend met het vak vertrouwd en hoop ik daarom, dat U aan mijne onderneming, Uw vertrouwen en Uw steun niet zult weigeren. Zeer beveel ik mij aan tot het ontvangen van fonds-, prijs- en auctie-catalogi, opgaven van in prijs verminderde boeken, van prospectussen, inteekenlijsten en winkelbiljetten van nieuwe uitgaven, aanbiedingen enz. In commissie verzoek ik alleen op aanvrage te zenden.

Het Bestelhuis belast zich met mijn correspondentschap en zal voorloopig éénmaal per week aan mij verzenden.

Achtend heb ik de eer te zijn

Uw dw. dr. [I26lj W. NEVENS.

BEDIENDE

gevraagd in een Boekh. met aanverw. art, op een welv. dorp bij Haarlem, P. G, zelfst. kunnende optreden en met adm. bekend, extern. Br. fr. onder het Nr. dezer Advert. a. h. Bur. v. d. Blad. [1262]

Aankomend Bediende.

Tegen I Mei a.s. wordt een aankomend Bediende gevraagd in een Boekhandel, waar tevens veel te leeren valt. Salaris ƒ 350.—. Br. fr. onder het Nr. dezer Advertentie a. h. Bureau v. d. Blad. [1263J

Gr. VORMER, te 'S-Gravenhage, zoekt tegen Mei of Juli a.s een AANKOSHERD BEDIENDE.

Bekendheid met de moderne talen wordt vereischt. [1264J

Een JONGMENSCH, oud 16 jaren, zoekt tegen September a.s. plaatsing om in den boekhandel te worden opgeleid, bij voorkeur intern. Reflecteerenden worden verzocht hunne brieven met opg. van conditiën te zenden onder lett. R 38 a. h. Algem. Adv. Kant. Erven B. v. d. Kamp, Groningen. [1265]

AANBIEDING AGENDA'S 1904.

Wij maken onze afnemers beleefd opmerkzaam, dat einde dezer maand de vooruitbestellingsvoorwaarden vervallen.

Van hen. die ons nog geen order deden toekomen, zien wij dus alsnog de opgave gaarne ten spoedigste tegemoet.

's-Gravenhage, April 1903. L1266] ph. SIMONS & Co.

JWP Aanbieding tot 20 April 1903

VERVALT DAARNA

Sienkiewicz, QUO VADIS, * ME„,. DBUK.

—o— f 1.50, gebonden f 1.90. —o—

BOOMS HEERLANDS KRIJGSROEM,

— o— ƒ2.40, gebonden ƒ2.90. — o—

HOFIEYR, Zes maaien bij do Commando's

- o— f 1.90, gebonden f 2.40. — o Premie 4/3V2, 7/6, 15/12, 30/23 enz. en io°/0 extra. 100 Ex. met 50%. Banden met 2o°/0- [i267j 's-Gravenhage, 6 April 1903. W. P. VAN STOCKUM & ZOON.

HET BOTT£BDAMS€H SIEEWSBLID verscheen op den heritsneringscEag van haar verschijnen in een nummer bestaande uit twaalf geheele bladen; de oplaag van dat blad, die in Augustus 1884 gedaald was tot 1800 ex. bedroeg in de verschillende edïtiën 63421, zijnde de grootste oplaag die van eenig blad in Jïederland wordt gedrukt en grooter clan van alle groote bladen te saam. Wie zijn voordeel zoekt adverteere in het Rotterdam sch Nieuwsblad. f1268]

Lettergieterij „Amsterdam"

voorheen N. TETTERODE

Bllderdijksfraat 163-165, Amsterdam

Telegram-Adres: LETTERGIETERIJ Telephoon No. 315 (Intercommunaal)

f1209]

JTi L. VAN DEN BERG, Adriani's Boekhan>el, te Leiden, vraagt zoo spoedig mogelijk een

AANKOMEND BEDIENDE.

[1270]

IeMAND, dezer dagen de plaatsen aan de Hollandsche lijn en Utrecht bezoekende, kan nog enkele nieuwe, of gangbare vroegere, uitgaven medenemen.

Brieven franco onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. L12?1]