is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 70, 1903, no 29, 10-04-1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKrlANDÉL

17?

Bij een Dagblad kan geplaatst worden een COLPORTEUR voor Advertentiën, tegen provisie en kleine vergoeding voor bijkomende diensten.

Aanbiedingen, met opgaaf van referentiën en tegenwoordige betrekking, onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. LI272J

Binnenkort zal in het openbaar worden verkocht de geheele INVENTARIS des Boekhandels van wijlen den Heer H. D. Hoekzema.

Te bezien op Dinsdag en Woensdag 14 en 15 April 1903, telkens 'snamiddags van 2 tot 4 uur, tegen / 0.50 per persoon.

Zich aan te melden en inlichtingen te bekomen te Winschoten, ten kantore van den Notaris J. J. offerhaus. [1273]

Te r perse is:

Eenvoudige Waarheden

door

Dr. A. W. BRONSVELD. Prijs S cent part. 85 E*. f 1 IOO Ex. f 3

Een uitstekend geschriftje ter verspreiding 11 deze da^en van werkstaking. [1274J >s-Gravenhage. W. A. BESCHOOR.

"Verschenen en algemeen verzonden aan de op ^egeven adressen: de le alle vering der Letter, kundige bibliotheek v. Katholieken, be

zorgd door de leeraren van 't R. K. Gymnasiuri te Tilburg.

Prijs per jaar / 2.40

Afzonderl. nummers ƒ 0.10 per vel druks. DE TILBURGSCHE HANDELSDRUKKERIJ.

[1275]

Zooeven verschenen:

Kapitaal en Arbeid

door Dr. T. DE WITT TALMAGf

Woorden tot het volk van onzen tijd verzameld en bewerkt door —— H. J. HANA. ——

Inhoud :

Arbeidsrechten, Arbeidsvnjheid. Wat is anarchie?

Werkstaking een tweesnijdend zwaard. De kloof tusschen patroons en arbeiders. De arbeider zijn loon waard. Regeling van werk en rust. Niet afbeulen. Ieder zijn la9t.

Algemeene bezwaren en moeilijkheden.

Verantwoordelijkheid.

Practische Godsdienst.

Satan op het fabriekskantoor.

Satan in de werkplaats.

Kapitaal en arbeid elkaar worgend?

Tweeërlei Farao's.

Farao een doode leeuw.

Gelijkheid onmogelijk.

Weg met de kapitalisten (l i

Slavernij en verlossing.

Algemeene werkstaking.

Zoekt geen troost in den drank.

Geen chaos!

Prijs particulier lö cent. 10 Ex. met 25°/0. I i°° Ex- met 4°°/c25 b ï 30 » I 250 » » 45 » 50 1 1 35 » I 5°° 9 » 5° '

Wordt niet in commissie gezonden.

Voor kleine bestellingen vervoege men zich Schalekamp, V. d. Grampel & Bakker, teA sterdam.

's-gravenhage, C. BROUWER

Dunne Bierkade ,t. [1276]

De Nieuwe kaart

3 KIEKJES BIT BE STAKIN&Sf ERELB

Photogr. opnamen 6 en 7 April 1903.

Prijs per 100 Ex. f 2.30

voor den boekhandel. THE INTERNATIONAL TRADING COMPANY, Amsterdam, Heerengracht 245. LI277j

•* Is zooeven verschenen en op aanvrage ♦

* in Commissie te verkrijgen : *

I DE ORGANISATIE f f DER GEMEENTEN!

« gedurende de jaren 1795—1851. *

«< door *

«j Mr. A. S. DE BLÉCOURT.

H Adj.-Comm. t.prov. Griffie van N.-Holland. >

{j Z===Z Prijs fO.75 == %

* Haarlem. [i278j VINCENT LOOSJES. »

Heden verscheen:

JUBUL-MARSCH

gecomponeerd door = H. A. MAAS, =====

directeur van het Symphonie-Orkest njubtih.

Prijs öO cent.

Aanbiedingsvoorwaarden:

5 expl. 30 cents per expl. 10 » 25 s » » 50 » 20 » » i> bij enkele s> 40 » s »

G. J. SLOTHOUWER. Amersfoort, 4 April 1903. [1279]

Ten behoeve deraangekondigde voorstellingen van

RÉSURRECTION

naar den roman van LEO T0LST0I

door HENRI BATAILLE,

en der Hollandsche vertaling, door de Kon. Vereen. »Het Nederl. Tooneel»

OJpmTJUnrnisfG-

geven wij uit een „Uitvoerig Overzicht",

met Portret van LEO TOLSTOI, a 10 ets.

In steden waar dit stuk in het fransch of hollandsch zal worden opgevoerd, verzoeken wij der Boekhandel dit goed verkoopbare boekje voorhanden te hebben.

DE ERVEN H. VAN MUNSTER & ZOON.

Amsterdam, 6 April 1903. [1280]

Hieuw e serie Meftaten

Kinderschat [«sij

10 allerliefste kinderopnamen in omslag 3 stel f 0.75; 10 stel ƒ 2.25, fr. p- P

GEBRS. VAN RIJKOM, te AMSTERDAM.

'xmHHHKHiHHïmmrj i NOTA BENE. g

•* Commlssiegoeil van 1908, dat ¥ƒ JNl 3 O DEZER in ons bezit w 4 komt, KAN NIET MEER DOOR Q Cf ONS WORDEN AFGESCHREVEN M ff en zal dus onmiddellijk, als XI 3 VOOR REKENING geleverd, TT 3 worden geretourneerd. Q

3 UITGEVERS-1HAATSCRAPPÏ ö

Ef ELSEVIER". M

3 Amsterdam, O ApHI 1903. [1282J

ööüoüüoöüüüoo^

Gevraagd, onder het Nr dezer Advert. een Leesbeurt op het

N1EUWSBL. v. d. BOEKH.

•net prijs; laatste beurt kan dienen. [1283]

T. B. HULST, te Grand Rapids, Mich., U. S. of \ zoekt Oude Geref. Exegetische werken. Biedt ap aucties. Verzoekt catalogi van antiquana. £oekt verder: Schwegler, Wijsbegeerte; Kuyper, E voto; Bavinck, Dogmatiek; De Bock, Hist. overz. formulieren v. eenigheid; Curtenius, Catechismus.

[1284J

Cjevraagd, onder het Nr. dezer Advertentie:

Feenstra, Godshonger; Marx-Koning, Van 't viooltje dat weten wilde; 3 of meer ex. Heukels, School-flora, geïll.; 1 Heukels, School-flora, met geill.; 2 of meer Bos, Schoolatlas der geheele aarde. Alles'nieuw en gebonden, laatste drukken. Aanbiedingen p. post. [1285I

Gevraagd, onder het Nr. dezer Advertentie, ingenaaid, nieuw of zindelijk gelezen :

Boeka, Beschaving; Sienkiewicz, Een heldenziel; Couperus, Zielenschemering; Van Bekeren, Stem die verklonk; Geyerstam, Liefde op de scheren; Meyier, Schijn: Van Veen, Domineesvrouw. i.i2»bj

Gevraagd, onder het Nr. dezer Advertentie:

AUebé, Ontw. kind; Lützler, Uitvindingen; Stoett, Spreekwoorden; Ritter, Eth. en paed. fragmenten; Tussenbroek, Schoolhygicne. Alles gebonden. |.i2»71

GeBRS. EBERT, te Amsterdam, vragen geheel nieuw en ingenaaid:

Max O'Rell, H. K. H. de vrouw; Abas, Een moderne historie; Lagerlöf, Jeruatem ; Made eme, De drie nachten; Nordlir.ê> Vera; Clara Viebig, Leve de kunst; M. Gorki, ln de steppe; Rosegger, Het gif der beschaving; G. v. Hulzen, C.nematograaffMacl. Pont, De ballingen; Zangw.11, Sterren in leruzalem- J. C. Heer, Aan heilige wateren; d,JDe koning1 van den Bernina; Top Naeff, In mineur; Jan Jansen, Kamma Barner; Karl Ewald, Mijn kleine jongen; Hall Ca.ne, De eeuwige stad, creb • Ball Het ontstaan der aarde; Bölsche, Een baanbreker; De Wit, De godin die wacht; Been, Langs den stormvloed; Hurrelbrinck, De broodjeskóning; Geyerstam, Vrouwenmacht; Marx-Koning, Gabriëlie; S. Kalff, Karakters u. d. pruikentijd; Cyrano de Bergerac (Holl. roman). L1288l

F, A. BROCKHAUS, Leipzig (Duitschland), zoekt: Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en

oudheidkunde, 1857, '58, '81, '97, '98. De Gids 1894—1900. [1289]