is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 70, 1903, no 33, 24-04-1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ig8

NiËÜWSBlAd VöÖR DEN ËOËK.HANDËL

O

ndergeteekende bericht, dat hij te Tilburg een

BOEK- en KANTOORBOEKHANDEL

medio Mei zal openen en vraagt toezending van Commissiegoed (geen anti - katholieke werken), Prospectussen en Winkelbiljetten. Het Bestelhuis van den Boekhandel belast zich met mijn correspondentie.

A. SCHOLBERG-DE REYDT.

De ondergeteekende A. van Eijl, Notaris, verklaart, dat hij den Heer A. scholberg kent als iemand, die stipt aan zijne finantieele verplichtingen voldoet en zeer betrouwbaar is.

Tilburg, 25 Apr. 1903. A. VAN EIJL, Notaris.

[1409]

Deelgenoot-Drukkerij.

Wegens vergevorderden leeftijd wordt in eene sedert jaren bestaande gunstig bekende drukkerij, voor een flinken JONGEN MAN met vakkennis, gelegenheid aangeboden, als deelgenoot werkzaam te zijn. Benoodigd kapitaal ± ƒ 2500.—, terwijl tevens het vooruitzicht bestaat op nader overeen te komen voorwaarden de zaak geheel over te nemen. Br. fr. ond. h. Nr. d. Adv. a. h. Bur. v. d. Had. [141°]

~F, H. J. BEKKER, te Amsterdam, vraagt spoedig een R. K. BEDIENDE (extern), eenige jaren in het vak werkzaam. Bekendheid met moderne talen strekt tot aanbeveling. Alleen op schriftelijke aanbiedingen zal acht geslagen worden. [1411]

Bij H. A. KRAMERS & ZOON, te Rotterdam, kan een AANKOMEND BEDIENDE geplaatst worden. Eenige kennis van vreemde talen en goed schrift zijn vereischten. [i4I2J

CjTevraagd, tegen 1 of 15 Mei, een AANKOMEND BEDIENDE, in een Boek- en Kunsthandel te 's-Gravenhage, waar veel te leeren is.

Salaris ƒ 200.— k f 250.— . Kennis der moderne talen gewenscht. Br. fr. 'onder het Nr. dezer Adv. aan het Bureau van dit Blad. fH'3]

Aankomend Bediende.

In een der hoofdsteden wordt in een drukke debietzaak, waar veel te leeren valt, een BEDIENDE gevraagd, (extern), liefst iemand van Prot. Christ. Begins. Bekendheid met winkeldebiet en administratie is vereischte. Salaris ƒ 250 a ƒ300.—. Aanb. onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. [HU]

P. B. NIEUWENHUIJS, te Breda, vraagt spoedig een LEERLING of aankomend bediende,

eoed ontwikkeld en bekend met fr., eng. en duitsch. [I4I5J

Administratie-Drukkerij

Zoekt plaatsing een JONGMENSCH, geheel op de hoogte met bovenstaande, alsmede prijsberekening, schrijfmachine en andere drukkerij-werkzaamheden. Ook genegen in deze branche te reizen. Prima ref. Br. fr. ond.h. Nr.dez. Adv. a.h Bureau v.d. Blad.

[1416]

TE KOOP AANGEBODEN

een te 's-Gravenhage verschijnende PERIODIEKE UITGAVE, waarmede tot heden winst is behaald. Boeken ter inzage. Brieven franco onder het Nr. dezer Advertentie a. h. Bureau v. d. Blad. [iAl7\

\)^"T "R met den door mij uit te geven CATALOGUS van boeken over NEDERLANDSCHE PLAATSBESCHRIJVING en GESCHIEDENIS werken wil gelieve een getal aan te vragen.

Arnhem. [1418] S. GOUDA QUINT.

Verschenen:

DE NIEUWE ARBEIDSWET (VOOR-ONTWERP VAN MIN. KUYPER)

ƒ 0.45.

gNJT Hiervan zijn op elke plaats gemakkelijk getallen te plaatsen.

*

DE WET OP HET HOOGER ONDERWIJS,

met de voorgestelde wijzigingen, voorzien van verklaringen aan de hand van de Mem. v. Toelichting en hare bijlagen, door H. DE WILDE. —— ƒ 0.60. =====

fg^T* Dit is de eenige praktische uitgave van de Wet H. O., zoolang deze quaestie hangende is.

*

G^eêruarisfornten en cffiaarfscfie cfiuicn

door P. BROUWER.

1 f 0.30. _==—

DBP" Dit geschriftje bevat de geschiedenis der spoorweg- en algemeene staking, en toetst de revolutionaire beweging aan de a.-r. beginselen.

Ziehier den inhoud: Op 31 Januari; Wat er volgde; De Regeering aan't woord; „Be stakingswetten"; Liberalen en Socialisten; De „Christelijke Partijen"; Van 't Haagsche Binnenhof,,.

PRAKTISCHE HANDELSCORRESPONDENTIE OP ONZE EXAMENS,

door W. H. LAMBBECHTS.

serie 1. Practische Handelscorrespondentie voor Hollanders.

Deel I. Praktische Zinnen, gegrepen uit de Hollandsch-fransche Handelscorrespondentie. Gebonden.

f 2.25 — — t

Hiermede wordt het eerste deeltje aangeboden van eene geheel nieuwe serie studieboeken op het gebied der Handelscorrespondentie. Niemand, die onder zijne clientèle studeerenden in de handelswetenschappen telt, verzuime hiermede te werken.

* * *

Verder verscheen afl. 4—6, en is gereed gekomen de complete uitgave van de reeds bekende

BEKNOPTE VERKLARING M HET NIEUWE TESTAMENT

door .1 O 11 s. KBTILL.

In 6 afleveringen h f 0.60, t>y inteekening k f 0.50. Compleet f 3.60, bfl inteekening f 3.—. JMp- Voor deze zeer gunstig beoordeelde uitgave is overal eenbreede rij van belangstellenden en koopers.

STAA1IX.. VENN. DRI RKEKI J „VAD1"

WAGENINGEN, 21 April 1903. JtOHAM A. NEDERBKAGT, Directeur. [1419]