is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 70, 1903, no 65, 14-08-1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

400

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

Besant, Annie. Zie: Leadbeater, C. W.: Bibliotheek, Nieuwe, voor zondagschool en huisgezin. Red.: H. W. S., mevr. Wildeboer, mej. Maclaine Pont. Haarlem, Vincent Loosjes. KI. 8°. [I-S*XII].

55. De wijsheid die rijk maakt. Een verhaal voor onze dagen. Naar het duitsch door H. W. S. (72 blz.}. ƒ -.25

Bock, A. H. W. de, en A. D. Leeman : Cours gradué d'exercices a 1'usage des écoles primaires supérieures, des écoles ïmyennes et des gymnases. Cours secondaire. La Haye, Van Cleef frères. 8°. [19SX13].

2me partie. 4me édition conforme a 1'arrêté du 26 févriér 1901, (IV, 177 blz.). / 1.25

Bock, A. H. W. de, en A. D. Leeman : Cours gradué d'exercices. Taal-, denk- en spreekoefeningen ten gebruike bij het onderwijs in de fransche taal op scholen voor uitgebreid onderwijs. 's-Gravenhage, De Gebroeders Van Cleef. 8°. [195 X 135]. 2e stukje. 2e halfjaar. 17e druk, in overeenstemming met het arrêté van 26 Febr. lyoi.(VH, 82 blz.). ƒ -.40

Burgerschool, Hoogere, met 3-jarigen cursus te Rotterdam. Program.na en boekenlijst voor den cursus 1903/04 Rotterdam, H. A. Kramers & Zoon. 8°. [22sxi4sJ. (14 blz., m. e. tab.), ƒ -.30 Burgerschool, Hoogere, voor jongens, met 5—jarigen cursus te Rotterdam. Programma en boekenlijst voor den cursus 1903/04. Rotterdam, H. A. Kramers & Zoon. 8°. [225XI45]. (21 blz, m. e. tab.). ƒ -.30

Burgerschool, Hoogere, voor meisjes, met 5-jarigen cursus te Rotterdam. Programma en boekenlijst voor den cursus 1903/04. Rotterdam, H.A Kramers & Zoon. 8°. [225XI4SJ. (18 blz., m. e. tab.), ƒ-.30

Een en ander over de tegenwoordige werving bij de zeemacht en de treurige gevolgen daarvan. Samengesteld op last van het hoofdbestuur van den Algemeenen Bond van Nederl. marinematrozen. Den Helder, üe Algem. Bond van Nederl. marinematrozen. 8°. [21 X14]. (34 blz ). ƒ-.10

Handelsschool. (Hoogere burgerschool voor jongens, met 3-jarigen cursus, met daaraan verbonden 2-jarigenhandelscursus) teRotterdam.Programma en boekenlijst voor den cursus 1903/04. Rotterdam, H. A. Kramers & Zoon. 8°. f225 x 145]. (21 blz., m. e. tab.). ƒ -.30

Herckenrath, C. R. C.: Précis de littérature francaise. 4me édition. La Haye, Librairie Belinfante 'fréres. 8°. [21x15]. (39 blz). ƒ -.60

Historie-bibliotheek, Zuid-Afrikaansche,zie: d'Arbez.

Huissmedenbedrijf, Het, te Amsterdam. Rapport uitgebracht door de commissie, benoemd door de gemeentelijke commissie voor het onderzoek van arbeidstoestanden en de kamer van arbeid voor de metaal- en houtbewerking te Amsterdam. Amsterdam, Johannes Muller. 8°. [25SXI55J. (IV, 19 blz.). ƒ -.15

Lans, J. R. van der, Verzamelde novellen. Nijmegen, Maatschappij »De Gelderlander». 8°. [24x16].

Per dl. f 1.50; geb. f 1.90 H. Lood in 't hart. (324 blz.).

Leadbeater, C. W.: De zichtbare en onzichtbare mensch. Voorbeelden van verschillende soorten van menschen, zooals zij gezien worden met behulp van geoefende helderziendheid. Waaraan als aanhangsel is toegevoegd Gedachtevormen, door Annie Besant. Geïllustreerd door 30 gekleurde platen. In het Nederlandsen vertaald doorjohan van Manen. Amsterdam, Theosofische Uitgeversmaatschappij. 8°. [25X17I. (VIII. 128 en 4 blz.).

In 2 bdn. ƒ7 —

Leeman, A. D, zie: Bock, A. H. W. de, en A. D. Leeman.

Nieuwenhuis, F. Domela: De algemeene werkstaking van 1903 — wal zij was en wat zij ons leert. Eene beschouwing over de Aprilbeweging. Amsterdam, L. de Boer. 8°. [21 x 14]. (24 blz.).

/ -.25

Ortt, Felix: Praktisch socialisme. Amersfoort, Drukkerij mVrede». [225XI45]. (16 blz.). ƒ-.05

Uitgaven van de Internationale broederschap. (Hollandsche uitgave, no. VII).

Roman-biblio'heek. Utrecht, A. W. Bruna & Zoon 8°. [i95Xi3]. Per nr. ƒ -.20.

3. Zimmermann, Frikdrich: De hoop van Stavö. Novelle. (96 blz.).

Schoenmakers, Dr. M. H. J.: Christendom en dogma. Eenige principieele opmerkingen. Amsterdam, J. C. Dalmeijer. 8°. [23x15]. (51 blz.).

ƒ-.60

Schoondermark Jr., J.: Het behoud van ons huwelijksmateriaal. 7e druk. Amsterdam, W. B. Moransard. 8°. (41 blz.). /-.90

Tolstoj, Leo : Aan het arbeidende volk. Uit het russisch vertaald door Z. S. Amersfoort, Drukkerij »Vrede*. 8°. [22x135]. (47 blz.). ƒ -.20

Verslag over de burgerlijke openbare werken in Nederlandsch-Indië over het jaar 1901. 's-Gravenhage, Gebrs. J. & H. van Langenhuysen. Gr. 4° [31x23*]. (V, 212 blz., m. e. krt.).

/3-~

Verslag over den waters- en voedingsnood in de residentie Semarang, uitgebracht door de Commissie ingesteld bij gouvernements besluit d.d. 2 Juli 1902 no. 8. Uitgegeven op last der Regeering. [VGravenhage, Martinus Nijhoff]. Fol. [34x22]. !■ 4- 3) !4U bijlagen 116 en reg. 4 blz., m.

e- krt )• Gecart. ƒ 2.50

M a g a z ij n-c atalogus.

T. Keukens, Nijmegen.

No 6. Oude en nieuwe boeken. Sm. 8°. (104 blz.; 3061 nrs.).

BOEKREOORDEELINGEN.

(Vervolg)

Kemink & Zn. — NlCOLAAS BeeïS, Leerredenen: Neder). Kerkbode, 11 Juli. — G. A. Smith, De historische aardrijkskunde van het Heilige Land inzonderheid in verband met de geschiedenis van Israël en van de oude kerk: Kerkelijke Courant. 26 Juni.

Kirchner (W.). — E. Doumergue, Calvijn in het ■ Strijdperk: De Bazuin, 10 Juli: De Heraut, 7 Juni. Kiene (Gebr.), — J. C. Maris, Klaus volkspreeken voor alle Zon- en Feestdagen van het Kerkelijk Jaar en den H. Vastentijd: De Katholiek, JuliAugustus.

Kluitman (P.). — M. W. G. KOP & P. N. v. D.

Brugge, Het Handelsrekenen : Revue Bibliographique Beige, 30 Juni.

KI uwer (A. E.). — M. H. Rommel, Tien nieuwe kinderspelen voor de bewaarscholen: De Katholieke School, 9 Juli. — P. Soeren, Het teekenen voor de hoofdacte: Het Schoolblad, 7 Juli.

Kok (J H.). — J, Bavinck, De Heidelbergsche Catechismus in 59 leerredenen verklaard: De Heraut, 7 Juni: De Bazuin, 12 Juni.— F. Bettex, De Bijbel Gods Woord. Naar het Duitsch door H. J. Hana: De Standaard, 22 Juni: De Bazuin. 26 Juni. — G. elzenga, Calvijn's Institutie of onderwijzing in den Christelijken Godsdienst:

^ .m.iau,, / luni: ue .Bazuin, 12 Juni: Nederlandsche Keikbode, 4 Juli. — W. Hoekstra, Bijdrage tot de kennis en de beoordeeling van het Chiliasme: Groninger Kerkbode, 11 Juli: De Standaard, 20 Juli.

Kolff & Co. (G.). — Ph. Laoh, Iets over de aetiologie, prophylaxis en theraDie der beri-beri ■ Weekblad v. h. Nederl. tijdschrift voor geneeskunde 27 Juni. — E. J.Voüte, De Bloementuin: De Indische Mercuur, 14 April.

Lange (P. de). — J, Acquoy, Cameraarsrakenirigen van Deventer, 6e deel, re stuk: Bijdragen voor vaderl. gesch. en oudheidkunde, 4e reeks, 3e deel, 2e afl.

Leeuwen (J. W. van). A. Laudy, Jan Rap & Co.: De Katholieke School, 4 en 11 Juni: Revue bibhographique Beige, 30 Juni. — A. L.atjdy, Zwervers: De Katholieke School, 4 en 11 Juni: Revue Bibhographique Beige, 30 Juni. — L. peters, Het laatste woord (?) over Thomas van Kempen: De Katholiek November 1902.

Loosjes (Vincent). — Pol de Mont, De Amman van Antwerpen: De Nederl. Spectator, 25 Juli. — G. F. W. Kehrer, Handleiding bij de moderne bijenteelt: Onr Hnjrl™.,.^^,,,,^ „r„ni . _

v«« vjitw, .een domineesvrouw Nederl. Spectator, 27 Juni.

De

Looy (S. L. van). — C. S. Adama v. Scheltema, Levende steden, Londen: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 21 Juni. — Jacobus Doncker, Een wraak of de nieuwe Beurs van Amsterdam:

Nieuwe Rotterdamsche Courant, 26 April. F.

Domela Nieuwenhuvs, Typen: De Telegraafj 21 Juni: Rotterdamsch Nieuwsblad, 11 Juli.—

F. L. eydman Jr., Leerboek der chemische

technologie: Vragen v. d. Dag, Juli. H

Hoogvliet, Lingua: Het Schoolblad, 7 Juli. —

G. Polvliet, Amsterdam in 1672 in verband met onze tegenwoordige weerbaarheid: Vragen v. d. Dag, Juli. — Ria. gelmi, De reis naar Hedonië: Vragen v. d. Dag, Juni: De Tijdspiegel, Juli: Rotterdamsch Nieuwsblad, 23 Juni.

Maatschappij tot bevordering der bouwkunst. — S. Muller Fzn., Oude huizen te Utrecht: De Nederlandsche Spectator, 21 Maart.

Macdonald (F. E.). — H. Sterneberg, Pokken, Koepokinenting. Volksgezondheid: Weekblad van het Nederl. Tijdschrift voor Geneeskunde, 13 Juni.

Malmberg (L. C. G.). — P. ALBERS, Geschiedenis v. h. herstel der Hiërarchie in de Nederlanden. Dl. I: Bijdragen voor vaderl. gesch. en oudheidk. 4e reeks. Dl. III, afl. 2.: — J. M. Pertnee, Vrij onderzoek en katholieke wetenschap. Vert. d. Dr. Mac. Eliot: De Katholiek, November 1902.

Mantgem (Van) & De Does. — L. Penning, Batavus waar zijn uw galjoenen: De Amsterdammer (Weekblad), 19 Juli.

Meerburg (A. Gezelle). — Joh P. schouten, Na het IJselmondsche vaccinatie-debat, of de redding van dr. v. d. Bijllandt door een Raad van Eer.. . mislukt: De Standaard, 13 April: Weekblad v. h. Nederl. Tijdschrift v. Geneeskunde, 13 Juni.

Meijer (Alex. S ). — H. Seidel, »Leberecht Hühnchen : Opr. Haarlemsche Courant, 29 Juni.

Milborn (P. J.). — j. van 't Ltndenhout, Het ontstaan der weesinrichting: Geïllustreerd Volksblad voor Nederland, 18 Juni.

Mosmans Sr. (G.). — H. Mosmans, De Grondslagen van het Socialisme: De Heraut, 5 Juli. — Poels, Tijdig: De Katholieke School, 18 Juni.

Muller (Joh.). — F. J. L. Kramer, Gedenkschriften van Gijsbert Jan van Hardenbroek, deel II: Bijdragen voor vaderl. gesch. en oudheidkunde, 4e reeks, 3e deel, 2e afl. — L. M. Rollin Couquerque, La monnaie du roi Antoine de Portugal a Gormchem 1583—1591: Bijdragen voor vaderl. gesch. en oudheidkunde, 4e reeks, 3e deel, 2e afl.

Muusses (J.). — H. Deelman, Gids bij het voortgezet leesonderwijs in de lagere school: Het

Cl 1K1„,1 ^ T.,„: rr- T,? . .

o^iuuiuicici, y juu,. — 1. rLuiM, tienvoudige Rekencursus voor de volksschool: Het Schoolblad, 9 Juni: De Katholieke School, 18 Juni.

Mijs (D ). l. M. v. Hengelaar, Leerboek van het dubbel boekhouden: Het Schoolblad, 2 Juni.

Nas (Van). — G. F. Gezelle MEERBURG, Bundel nagelaten leerredenen: De Bazuin, 19 Juni.

Nederlandsche Boekhandel (De) Antwerpen-Gent. — _ Chr. de Wet, De strijd tusschen Boer en Brit: Revue Bibhographique Beige, 31 Januari.

Nijgh & Van Ditmar. — A. A. VORSTERMAN van Oijen en J. F. van Maanen, Algemeen woordenboek der aardrijkskunde: De Standaard, 15 Juni: De Nederlandsche Spectator 27 Juni.

Nijhoff (Martinus). — Paul Fredericq, Corpus documentorum inquisitionis haereticae pravitatis Neerlandicae. Verzameling van stukken betreffende de pauselijke en bisschoppelijke inquisitie in de Nederlanden: V. Tijdvak der hervorming in de 16e eeuw, eerste vervolg 1525-1528: Bijdragen voor vaderl. gesch. en oudheidkunde, 4e

ieeKs. ui. 111, au. 2. — k. jf ruin's verspreide geschriften : Bijdragen voor vaderl. o-esch. en

oudheidkunde, 4e reeks, Dl. III afl. 2. H.

Graaf van Hogendorp, Brieven eii "gedenkschriften van Gijsbert Karei van HogendorpDe Nederlandsche Spectator, 28 Maart • Bijdragen voor vaderl. geschiedenis en oudheidkunde, 4e reeks, Dl. III afl. 2. Noordijk (E). - Réforme : Het Vaderland, 16 April: Weekblad voor den boek-, papier-, muziek-, kunst- en kantoorboekhandel, 25 April.

( Wordt vervolgd).