is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 70, 1903, no 80, 06-10-1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4Q0

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

Overmeer, W. P. J.: Geschiedenis van Haarlem en omstreken, van de vroegste tijden tot op heden. Afl. i. Haarlem, J. C. Meelberg. 4° [265 x 20]. (Dl. I: blz. 1—16, m. afb.).

Per afl. ƒ -.15

Rapport der commissie van advies betreffende 's rijks ethnographisch museum, ['s Gravenhage, Martinus Nijhoff] Fol. [34x21 ]. (II, 85 blz., m. e. Plf-)- Gecart. ƒ-.50

Reisgids, Van' Santen's ofïïcieele, voor Nederland. Winterdiensten, 1903. Utrecht, Administratie Reisgids voor Nederland, J. van Boekhoven. 12°. [145 x9S]. (IJ, 65 blz ). ƒ-.05

Met kaart » -.10

Roman-bibliotheek,Geïüustreerde moderne. Utrecht, A. W. Bruna & Zoon. 8°. [205X 135J.

Per nr. ƒ -.35

3. Vély, E.: Een verloren leven. Met illustraties van Frdr. Stahl. (176 blz.).

Roovers, C : Nederlandsche klankleer. Gorcum,F. Duym. 8°. [21 X is5]. (40 blz.). ƒ -.90

Scheffer, D. H.: Flits van Glemberg. Roman. Amsterdam, Joh. G. Stemler Cz. 8°. [22 x 16]. (III, 246 blz.). ƒ 2.25; geb. ƒ 2.75

Schevichaten, Archiv. H. D. J. van: Het stadhuis van Nijmegen. Nijmegen, Firma H. ten Hoet. 8°. [245x16]. (VIII, 95 blz.). ƒ 1.25

Simonsz, A.: Geïllustreerd kookboek. Afl. 1. Zutphen, Schillemans & Van Belkum. 8°. [2i5xi5].

(Blz. 1-32, m. afb). Per afl. ƒ-.10

Kompleet in 16 afleveringen.

Six, R. C : Geslacht Van Dam. Rijswijk, Genealogisch en heraldisch Archief. Fol. [3i5 x 245j. (2 blz.). ƒ -.30

Overdruk uit het „Atgein. Nederl. Familieblad,,.

Speyer, Dr. J. S.: De Brahmanen en hunne beteekenis voor het Indische volk. Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de rijks-universiteit te Leiden, den 3oen September 1903. Groningen, J. B. Wolters. 8*. [25 X 165]. (35 blz.). ƒ _75

Stark, Oogarts W. A.: Hoe herkent men oogziekten bij kinderen? Wenken voor ouders en onderwijzers om ontsteking en besmetting te voorkomen. Arnhem, S. Gouda Ouint. 8°. [2o5x t45]. (15 blz.). ƒ _.3o

Temme, J. D. H., zie: Voor de coupé.

Vély, E.: zie: Roman-bibliotheek, Geïllustreerde moderne.

Verslag, over het jaar 1902, door den Raad van

toezicht op de spoorwegdiensten aan den Minister van waterstaat, handel en nijverheid uitgebracht, ter voldoening aan het voorschrift van art. 3t van het koninklijk besluit van 13 December 1892 (Staatsblad n° 281). *s-Gravenhage, De Gebroeders Van Cleef. 8°. [24X155]. (323 en 10 blz., m. 5 uitsl. tab.). ƒ -.25

Verslagen der kamers van arbeid, over 1902. 's-Gravenhage, Boekhandel v.h. Gebr. Belinfante. 8°. [238x155]. (447 blz.). /[.-

Viebig, Clara: Wien de goden liefhebben. Uit het duitsch door H. F. C. Berckenkamp. Utrecht, P. j. Diehl. [21 X 155]. (III, 213 blz ). ƒ 1.—

Volksbibliotheek van het geslachtsleven, Van Klaveren's geïllustreerde. Ie serie. Amsterdam, A. van Klaveren. 8°. [19x13]. Per nr. ƒ-.30

Per serie (5 ditjes) » 1.25 V. Witkowski, Dr. G. j.: De ontwikkeling en geboorte van het kind. (62 blz., m. afb.).

Voor de cotipé. Utrecht, A. W. Bruna & Zoon. 8°. ['95*i3l. Per nr. ƒ-.10

Per dl. (6 nrs.) ƒ -.60; geb. ƒ -.90 121. Temme, j. D. H.: Liefde heelt alles. (48 blz.).

Voor de kinderkamer. Een geïllustreerd maandblad voor het kleine volkje. Door P. Louwerse. 22e jaargang. 1903/04. Afl. 1. Zutphen, Schillelemans & Van Belkum. 40. [21x17].

Per jrg. (13 afl.) ƒ 1.80, fr. t>. p. ƒ 2 10

Voor 't jonge volkje. Een geïllustreerd tijdschrift voor de jeugd, onder redactie van P. Louwerse. 30e jaargang. 1903/04. Afl. 1. Zutphen, Schillemans & Van Belkum. Gr. 8°. [255 xi85l. Per jrg. (12 afl., 2 dln.) ƒ 4.40, fr. p. p. ƒ 5.30 Met gratis-premie: John Bennett; De scheepsjongen, ie afl.

Vos Azn., Dr. G. J.: Voor den spiegel der historie! Amstels kerkelijk leven van de eerste zestig jaren der vrijheid. Gedenkboek bij gelegenheid van het 325 jaren onafgebroken bestaan van den kerkeraad en van de classis van Amsterdam. Amsterdam, G. D. Bom H.Gzn. Fol. [385x27]. (XX, 423 en 29 blz., m. 26 portr. en 20 pltn.).

Gecart. / 25.—; geb. in perk, f 30.—

Vragen des tijds. Red.: J. A. van Gilse, A. Kerdijk, G. W. Kernkamp, B. H. Pekelharing, M. W. F. Treub, I. D. Veegens. 30e jaargang. 1903/04. Afl. 1. Haarlem, H. D. Tjeenk Willink & Zoon. 8°. [245 X 16]. Per jrg. (12 afl.). ƒ 8.40

Waartoe reorganisatie van hooger-, middelbaar- en lager onderwijs? Door dr. G. v. S. Baarn, Hollandia-drukkerij. 8°. [25x16]. (III, 168 blz.).

ƒ i-25

Weekblad, Chemisch. Orgaan van de Nederlandsche Chemische vereeniging. Red.: dr. L. Th. Reicher en dr. W. P. Jorissen. ie jaargang. 1903/04. No. 1. (3 Oct.). Amsterdam, D. B. Centen. 8°. [25x16]. Per jrg. (52 nrs.), fr. p. p. ƒ 5.20

Wijnaendts van Resandt, W.: De afstammelingen van Jacob de Bruijn. (Met biografische aanteekeningen). Rijswijk, Genealogisch en heraldisch Archief. Fol. [31SX245J. ^ blz.). ƒ -.40

Wiseman, Aartsbisschop Nicolaus: Fabiola, of de kerk der katakomben. 5e, verbeterde druk. Leiden, J. W. van Leeuwen. 8°. [235 xi55J. (438 blz-)- . ƒ 1.25; geb., linn. ƒ 1.75

Uitg. op best pap. » 2.50; geb., » » 3.— Geb. in hfled. » 3.90

Witkowski, Dr. G. J., zie: Volksbibliotheek: van het geslachtsleven.

Fondscatalogus.

Hollandsch - Afrikaansche Uitgevers - maatschappij, vh. Jacques Dusseau & Co., te AmsterdamKaapstad. 8°. (38 blz., geïllustr.).

BERICHTEN EN MEDEDEELINGEN, INGEZONDEN STUKKEN.

Ymker, J. H : Welk weêr hebben wij te wachten? Een populaire schets van de voornaamste weêrverschijnselen, tevens handleiding om op eenvoudige wijze het weêr te kunnen voorspellen. Met medewerking van Chr. A. C. Nell. Met f7l

figuren in den tekst, [4] kaarten, en [16] wol-

Ken Deernen. Amsterdam, Joh. G. Stemler Czn. 8°. [235 x 16]. (144 blz.). " Geb. ƒ 2.75

Zwier G.Hzn., W., en T. Jansma: Inleiding tot de studie van doorsneden, projecties en perspectievische verschijnselen, ter voorbereiding voor de akte van onderwijzer en van hoofdonderwijzer. 3e, herziene druk. Tiel, D. Mijs. 8°. [225x15]. (VII, 141 blz., m. 190 tig.). f 1.35

Prospectus.

Frenssen, Gustav.: Van strijd en vrede. Vertaald

door dr. J. Herderscheê. Amsterdam, Van Hol

keman & Warendorf. Lummel, H. J. van: Beroemde historische verhalen

uit den tijd der hervorming. Rotterdam, D. Bolle. Schoolkaart van de provincie Groningen door A.

A. Beekman. Zutphen, W. J. Thieme & Co.

Met proeve van bewerking. Simonsz, A.: Geïllustreerd kookboek. Zutphen,

Schillemans & Van Belkum.

Inteekenlijst.

Lummel, H. J. van: Beroemde historische verha¬

len uit den tijd der hervorming. Rotterdam, D Bolle.

Simonsz, A.: Geïllustreerd kookboek. Zutphen, Schillemans & Van Belkum.

Atlassen en Kaarten.

«Schoolkaart van de provincie Groningen door A. A. Beekman. Zutphen, W. J. Thieme & Cie. [175x164, lithogr., kleurendr.J.

In 9 bldn. f 7.50 Opgepl., m. rollen » 12.—

» » gevernist » 13.50

Wandkalenders, enz. Scheurkalender: Eben Haëzer. 1904. Haarlem. Vincent Loosjes. f _.jo Scheurkalender: Uit de fonteinen des Heils. Woorden des levens voor iederen dag des jaars door ds, W. H. Oosten. 1904. Amsterdam, W. Kirchner.

/ --35

Uit de Bibliotheek.

Nederlandsche volksboeken. Opnieuw uitgegeven vanwege de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde te Leiden. No. II, IV, V, VI. Leiden, Boekhandel en Drukkerij vh. E. J. Brill, 1903.

In de bibliotheek onzer Vereeniging is de literatuur over het onderwerp »nederlandsche volks¬

boeken» vertegenwoordigd door de bekende boeken van L. Ph. C. van den Bergh en G. D. J. Schotel, mitsgaders door »eene bibliographische aanteekening» van J. C. Altorffer, waarvan de titel in de nieuwe uitgaaf van den catalo;us behoeft een noot, op dat blijke welken volksroman deze aanteekening geldt. In den nieuwen catalogus ook zal daarop volgen de reeks zorgvuldig bewerkte herdrukken van volksboeken, voor rekening van de Maatschappij der Nederl. letterkunde uitgegeven.

No II is de bekende «historie van Floris ende Blancefleur», naar den Amsterdamschen druk van Ot Barentsz Smient uit het jaar 1642. De oudst bekende uitgaaf, die, tusschen 1508 en 1528, Jan van Doesborch te Antwerpen bezorgde, kon niet

als model gebruikt worden, omdat maar twee bladen ervan bewaard gebleven zijn, wel een bewijs, hoe destijds de geschiedenis van de christendochter en den heidenschen koningszoon, »die malkander in liefde beminden», bij het volk in trek was; het heeft die lezende — verslonden. Het overgebleven beetje is als bijlage in de uitgaaf van dr. Boekenoogen afgedrukt, voor een ander blijk der populariteit van 't verhaal, het uit dat volksboek getrokken historielied. Echter behoorde, volgens het in 1621 door den bisschop van Antwerpen uitgevaardigde decreet, de historie van Floris en Blanjefleur tot de «boeken gheheelijk voor de scholen verboden ende ook onder de ghemeynte te verkoopen, soo langhe zij niet gheapprobeert en syn».

De uitgave van Ot Barentsz Smient, welke aan den herdruk ten grondslag ligt, is niet alleen de oudste, die volledig bewaard bleef, maar ook heeft zij de oorspronklijke redactie van het volks¬

boek klaarblijkelijk het best overgeleverd.

No. V behelst de sschoone hystorie van Malegys», naar den Antwerpschen druk van Jan van Ghelen uit het jaar 1556. Er moet echter nog een oudere druk hebben bestaan. Van de Antwerpsche is, voor zoover bekend, slechts éen exemplaar overgebleven; het berust in de Bibl. de 1'Arsenal te Parijs. Eveneens unica zijn dc door dr. Boekenoogen onder B-E beschreven uitgaven, van Hieronymtis Verdussen (Antw. ca. 1700), J. F. van Soest (Anlw. cn. 1700), J. van Poolsum (Utr., 2e helft 17e eeuw), en Erven de weduwe Jacobus van Egmont (Amst., 2e helft 18e eeuw). Eigenaardig, dat hiervan B C en D in 't bezit zijn van buitenlandsche openbare bibliotheken. Dat dus Van den Bergh in zijn »Ned. volksromans» (1837) omtrent de historie van den ridder Malegys schreef: «deze overoude ridderroman wordt onder onze volksboeken niet meer aangetroffen» is niet zeer verwonderlijk. Hij had geen van die boekjes ooit gezien.