is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 70, 1903, no 87, 24-10-1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S54

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

Plorenz, Prof. Dr. K.: Geschichte der japanischen Litteratur. i. Abtlg. Leipzig-, C. F. Ametang. Gr. 8°. M. 1.50.

Die Litteraturen des Ostens in Einzeldarstallungen, X, 1.

Forschungen zur Religion u. Literator des Altenu. Neues Testaments, hrsg. v. Wiih. Bousset u. Herm. Gunkel. I Bd. 1. Heft. Prof. Herm. GUNkel: Zum religionsgeschkhtlxhen Verstardnis des Neuen Testaments. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. Gr. 8°. M. 2.—.

Greilach, Severin : Zur Ouadratur des Kveises. Progr. Klagenfur't, Buch- tt. Kunslhnndlung der St Jozefvereins Gr. 8°, m Fig. M. 1.—.

Haeckel, Prof. Ernst: Anthropogenie ad. Entwickelungsgeschicbte des Menschen. Keimes- u. Stamme^geschiehte. Gemeinverstandl. wissenschaftl. Vortrage. 5., umgearb. u verm. Aufl. M.30Taf. u. 512 Textfig. Leipzig, Wilhelm Engelmann. Gr. 8°. 2 Tle. M. 25.-; geb. M. 28.—.

Heimburg, W. : Doktor Dannz u. seine Frau. RomanLeipzig, Ernst Keil's Nachf. 8°. M 3.—; geb. M. 4.—.

Hrozny, Dr. Frdr.: Sumerisch-babylonische Mythen von dem Gotte Ninrag (Ninib). Hrsg., umschrieben, übers. u. erklart. M. 13 autogr. Taf. Berlin, Wolf Peiser. Gr. 8°. M. 8.— .

Mitteilungen der vorderasiatischen Gesellschaft. viii, 5.

Jacobi, Herm.: Mahabharata. Inhaltsangabe, Index u. Concordanz der Calcultaer u. Bcmbayer Ausgaben. Bonn, Friedrich Cohen. Gr. 8°. M. 14.—.

Monfelius, Ose.: Die alteren Kulturperioden im Oriënt u. in Europa I. Die Methode. Berlin,

A. Asher & Co Gr. 4° m. Abb. M. 25.— . Nikel, Prof. Dr. Johs.: Genesis u. Keilschrififor-

schung. Ein Beitrag zum Verstandnis der bib'.

Ur- 11. Patriarchengeschichte. Freiburg i. B.,

Herder'sche Verlagsh. Gr.8°. M. 5. — . Noack, Ferd.: Homerische Palaste. Eine Studie zu

den Denkmalern u. zum Epos. M. 14 Abbildgn.

u. 2 Taf. Leipzig, B. G. Teubner. Gr. 8°. M. 2.80. Stolt, Prof. Dr. Otto: Stiggestion u. Hypnotismus

in der Völkerpsychologie. 2., umgearb. u. verm.

Aufl. Leipzig, Veit & Comp. Gr. 8°. M. 16.— ;

geb. M. 18.50.

Stratz, Dr. C. H.: Der Körper des Kindes. Für Eltern, Erzieher, Arzte u. Künstler. M. 187 Abbildgn. u. 2 Taf. Stuttgart, Ferd. Enke. Gr. S°. M. 10.— ; geb. M. u.40.

Wenckebach, Prof. Dr. K. F.: Die Arhythmie als Ausdruck bestimmter Funktionss örungen des Herzens. Eine physiologisch-klinischej Studie. Leipzig, Wilhelm Engelmann. Gr. 8°, m. 20 Fig. u. 7 Taf. M. II.—.

Wothe, Anny: Irrendes Licht. Roman. Bremerhaven, L. v. Bangerow. 8°. M. 4.— ; geb. M. 5.—■.

BOEKBEOORDEELINGEN.

(Vervolg).

Haas (J. S. de). — J. de Meester, Op wandel: De Telegraaf, 5 September: De Katholiek, October.

Hansma (U). — P. B. Wesïerdijk, Ons godsdienstig zedelijk leven: Kerkelijke Courant, 28 Augustus.

Heide (A. E. v. d.). — T- de Bruin, C. C. v. d. Heide en G. Schelt ema : De verzorging van den zuigeling: De Telegraaf, 20 Augustus: Nederlandsche Kerkbode, 22 Augustus: Geïll. Volksblad voor Nederland, 27 Augustus: Vragen van den Dag, September: Kerkelijke Courant, 4 September: De Tijdspiegel, October.

Hengel (W. J. van). — Adèle J. Godoy: Spaansche spraakkunst met modellen van brieven en eenige prozastukken van hedendaagsche schrijvers: Rotterdamsch Nieuwsblad, 11 September,

Heteren (J. H. & G. van). — a. N. Nolst-Trénité, Handboek der ziekenverpleging. 4e, herziene en vermeerderde druk: Weekblad v. h. Nederl. Tijdschrift voor geneeskunde, 29 Augustus.

Heyde (H. B.). — Stemmen uit Bethesda: Kerkelijke Courant, 4 September.

Hilarius Wzn. (W ). — agot GjEMS Selmer, De zedelijke opvoeding onzer kinderen. Vert. d.S.Abas: Kerkelijke Courant, 11 September: De Nederl. Spectator, 19 September: Vragen van den Dag, October. — Amalie Skram, Twijfel. U. h. noorsch d. Betsy Norl: De Indische Mercuur, 22 September.

Hoet (Firma H. ten). — J. J. VaLETON Jr., De psalmen: Kerkelijke Courant, 4 September.

Holkema (Van) & Warendorf. — Cyriel Buysse, Daarnr,: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 13 September : Da Telegraaf (Zondagsblad), 26 September: De Amsterdammer (Weekblad), 4 October: De Indi=che Mercuur, 6 October. ■— P. H. HuGenholtz Jr , Etisch pantheïsme: De Tijdspiegel, Augustu;: Onze Eeuw, Autrustus: De Amster-

BERICHTEN EN MEDEDEELINGEN, INGEZONDEN STUKKEN.

dammer (weekblad), 30 Augustus: Opr. Haarl. Courant, 14 September. — G. FRENSSEN, Jörn Uhl. Vert. d. B. Canler: De Tijdspiegel, Augustus. — F. J. QüANJER, Antjes vlijt-prijs: Teekenen des tijds, Afl. 4. — Hjalmar Reitz, De dochter van den hansopper: Opr. Haarlemsche Courant, 14 September. — Jean RÉville, Het vrijzinnig protestantisme, zijn ontstaan, wezen en roeping. Vert d. L. de Jager Meezenbroek Van Beverwijk: De Amsterdammer (weekblad), 30 Augustus. — Peter RoSEGGER, Het eeuwige licht. Bewerking van W. Zaalberg. 2e druk: De Amsterdammer (weekblad), 6 September.

Hollandia-Drukkerij. — H. van Cappelle, De binnenlanden van het district Nickerie: Elsevier's geïll. Maandschrift, Augustus: De Tele graaf, 8 Augustus: De Amsterdammer (weekblad), 9 Augustus. — G. J. Grashuis, Geloof en wetenschap in de nederlandsche staatkunde. I. De leer van Groen van Prinsterer. II. Het staatsbeleid van Thorbecke: Ons Tijdschrift, September. — Max O'Relt., Dora Grantham. Vrouw en artiste. Vertaling van Mevr. B. de Graaff-Van Capelle: De Tijdspiegel, September.

Hollandsch-Afrikaansche Uitgevers-Maatschappij.

Melt J. Brink, Grappige stories en andere versies in Kaaps-Hollands: Kerkelijke Courant, 4 September. Honig (H.). — I. Blicher-Clausen, Het verloren tooverland. Naar de 5e deensche uitgave door D. Logeman-V. d. Willigen, Europa, Juli: De Tijdspiegel, September: De Nederl. Specta¬

tor, 20 oeptemDer. — nALL i_aine, Ue eeuwige stad. N. h. engelsen d. Ed. van den Gheyn Jr. : Het leeskabinet, September. — A. Fogazzaro, Tweestrijd. N. h. italiaansch bew. d. E. J. T.: De Indische Mercuur, 15 September: De Tijd¬

spiegel, uctoDer. »Humanitas9 (Drukkerij). — J. A. dijkshoorn, Cours pratique de langue francaise al'usagedes écoles primaires: Nieuwe Paedagogische bijdragen, 6e afl.

Idema (K. H.). — J. hendriksz, De vraagbaak voor ouders en voogden bij de keuze van eene betrekking voor hunne zonen en pupillen: Kerkelijke Courant, 7 Augustus: De Katholieke School, 10 September. — E. Molt, Dieryc, de schrijnwerker: Nieuwe Paedagogische bijdragen, 6e afl.

Jager (A. de). — De Gemeentegids, ie jrg., afl. i.

De Telegraaf, 26 Augustus. Kampen (P. N. van) & Zoon. — henri Borel,

De leugen der eer: Het Vaderland, 2Au°:tistus:

Het Nieuws van den Dag, 6 Augustus : De Telegraaf, 12 September. — F. A. Buis, OudtHollandsche menschen : De Amsterdammer(weekblad), 9 Augustus: De Tijdspiegel, September: Het Vaderland, 27 en 28 September. — Anna van Gogh-Kaulbach, Mammon: Het Leeskabinet, Augustus. — H. C. Kakebeeke, Verzen: De Nederl. Spectator, 8 Augustus: Het Vaderland, 30 Augustus: Nederland, September. — Anna de Savornin Lohman, Gelukswegen: Onze Eeuw, Augustus. — Anna de Savornin Lohman, Over boeken en schrijvers: Onze Eeuw, Augustus: De Tijdspiegel, September. — Augusta de Wit, De godin die wacht: De Indische Mercuur, 28 September.

Kapteijn (J. M N.). — Joseph Bédiek, De roman van Tnstan en Isolde: Opr. Haarl. Courant, 3 Augustus. — Adolf Harnack, Het wezen des christendoms, vertaald d. C. S. m. Kuenen: De Tijdspiegel, Augustus: Teekenen des tijds, afl 4.

Kemink & Zoon. — D. B00NSira, Ter opheldering: Nederlandsche Kerbode, 1 Augustus.

Kleinmann (H.) & Co. — Johanna W. A. Naber, Oude en nieuwe kantwerken : De Amsterdammer (weekblad), 9 Augustus.

{Wordt vervolgd).

De crisis in den. Franschen boekhandel.

De fransche schrijvers, wier werken traag worden verkocht, of voor het grootste deel in de magazijnen der uitgevers blijven liggen, zoeken naar de oorzaak van dit feit en klagen over de «crisis op de fransche boekenmarkt».

Om te weten te komen, of er voor deze klachten

grond is, heeft de Redactie van la Revue (vroeger Revue des Revues) het voordeel gevraagd van de voornaamste uitgevers en van verschillende dagbladdirecturen. Een allen, van wia tot dusver een antwoord ingekomen is, verklaren, dat zij in hunne zaken niet veel van een crisis merken, ofschoon zij toegeven, dat de concurrentie hevig is.

Volgens de meening van den heer Fasquelle klagen alleen die uitgevers, die hun vak niet verstaan. De lezers willen geen tendenz-romans meer en ook de phychologisch analyseerende romans beginnen te vervelen. Wat tegenwoordig begeerd wordt zijn boeken over groote, sociale vraagstukken, zooals die van Urbain Gohier,GeorgeCIémenceau ea.

De uitgever Juven zegt: alleen de onderhoudend, boeiend geschreven veihalen vinden lezers in overvloed, niet de romans, waarin sociale stellingen ontwikkeld worden, al munten deze uit door stijl. Feuillet en Daudet hebben hun succes daaraan te danken, dat zij in den smaak vielen van de dames, die nog altijd het grootste percentage der romanlezers vormen.

Uit deze twee antwoorden aan de Revue blijkt reeds, dat de uitgevers in Parijs niet eenstemmig

zijn in hun oordeel over de eischen, welke het lezende publiek stelt, en dit is voor de schrijvers maar gelukkig.

Echter, omtrent de overmatige productie van literatuur, hebben ongeveer allen dezelfde meening. Er zijn tegenwoordig in Parijs circa 200 uitgeversfirma's gevestigd — zoowat het dubbele aantal van dertig jaar geleden (1870) -, die het eene nieuwe boek na het andere op de markt brengen. De heer Flammarion, eigenaar der welbekende magazijnen onder de kolonnaden van het Odéon, vertelt, dat dagelijks hem pl.m. 20 nieuwe werken bezorgd worden. Wie kan eiken dag dezen aanvoer behoorlijk uitstallen, aanbevelen en verkoopen ? Aan de debitanten wordt verwéten, dat zij te veel hun liefhebberij vieren voor allerlei sport, te weinig voor hun vak. En de boekverkoopers in de

provincie versnipperen hun krachten, door het debiet van boeken te vereenigen met denverkoop van kantoor-artikelen, galanterieën, sigaren enz.

Overproductie, sport en 't gemis aan zaakkennis werken nadeelig op den verkoop van boeken. De hoofdschuldige echter is, naar het oordeel der uitgevers algemeen, de Parijsche dagbladpers. Zooals bekend, hebben de fransche kranten doorgaans weinig advertentiën en hierom worden wel eens, tot dekking van kosten, middelen aangewend, die men in andere landen .als niet geoorloofd zou beschouwen. De voornaamste bladen - Figaro, Temp s, Journal des Débats, Liberté en m. a. - geven geen boek-kritieken of -aankondigingen meer, tenzij ervoor betaald wordt, zelfs voor het vermelden van den titel eener nieuwe uitgave. (Dit laatste geschiedt in Nederland ook. - Red.). »Ik begrijp niet», verklaart de heer Juven, »dat bij sommige bladen, die zich litterair noemen, den redacteuren kan veiboden worden, hun meening uittespreken over een of ander interessant werk. Op de laatste, noch op de eerste bladzij vindt men niets anders