is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 70, 1903, no 94, 10-11-1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWSBLAD voor den BOEKHANDEL

UITGEGEVEN DUOR DE VEREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS. Verschijnt Dinsdag- Donderdag- en Zaterdagavond. Redacteur-Administrateur A. S. De Rochemont.

Abonnement. Voor Nederland: ƒ 3.— per 3 maanden, fr. p. post. Voor het buitenland: ƒ 7.— per halfjaar, ft. p. post.

Afzondert. Drs, 15 ct. Bewijsnrs. 10 ct.

Het abonnement voor bedienden in den boekhandel, werkzaam bij een lid der Vereeniging, of een abonnent, bedraagt, bij vooruitbetaling, per halfjaar: f 3.—, binnenland, ƒ 3.50, buitenland.

Advertentiën voor het eerstvolgend nummer kunnen uiterlijk op den dag van uitgaaf, 's morgens vóór tien uur bezorgd worden.

Zeventigste Jaargang. - No. 94.

DINSDAG 10 NOVEMBER 1903.

Advertentiën. Voor leden der Vereeniging: I—5 regels f 0.50, elke regel meer 5 ct. Voor niet-leden ook wanneer ingezonden door tusschenkomst van een lid : 1—5 regels f 0.75, elke regel meer 15 ct.

Van n i e l-g eabonneet den kan vooruitbetaling der kosten van adverteeren gevorderd worden.

Afdeeling «Gevraagde- en Aungeboden Boeken» voor leden 10 ct. per regel, voor n i e t-1 e d e n 20 ct, per regel, bij vooruitbetaling in bons.

Het au'eursrecht op den inhoud van dit Blad wordt verzekerd volgens de bepalingen der wet van 28 Juni 1881 (Stbl. n° 121). Bureau: Gebouw »De Koffiehandel», Raadhuisstraat, Amsterdam.

DIT NUMMER BESTAAT UIT 4 BLADZIJDEN

OFFICIEEL GEDEELTE.

Bij de Commissie tot regeling van het vtrtalingsrecht zijn sedert de laatste ofigave ingekomen:

LAUFF. JOSEPH, Pitije Jiutjewtttr-Roman. Berlin 1903, op 6 November 1903, door J. M. Meulenhóff, le Amsterdam, ten behoeve van ]. Valkhoff, te Amersfoort.

BERTHEROY, JEAN, Le journal de Marguerite Plantin. Deuxicme édition. Paris 1900, op 6 November 1903, door schei.tema & holkema's Boekhand ei,, te Amsterdam.

DOYLE, A. CONAN, Adventures of GerarJ. London 1903, op 7 November 1903, door KIRBERGER & keeper, te Amsterdam, ten behoeve van A. vv. SeGBOER, te 's-Gravenhage.

■CASKODEN, EDWIN, When Knighthood was in flower. London, op 7 November 1903, doorj. M. bredée, te Rotterdam.

FORD, PAUL LEICESTER, The honorable Peter Stirling and what people thought of him. London, op 9 November 1903, door de Firma C M. van Gogh, te Amsterdam, ten behoeve van joh. Enschedé & Zonen, te Haarlem.

■HENTY, G. A., With the allies to Pekin. A tale of the reliëf of the Iegations. London 1903, op

9 November 1903, door Kirberger & Ke.sper, te Amsterdam, ten behoeve van j. c. van Schenk brili., te Doesburg.

Namens de Commissie: Amsterdam, Vincent van Gogh,

10 November 1903. Keizersgracht 409.

NIET OFFICIEEL GEDEELTE.

Nieuwe uitgaven in Nederland. Adresboek van Zwolle, bevattende een alphabetische naamlijst der ingezetenen, hun beroep en woonplaats, benevens een nieuwen plattegrond der stad. Bijgewerkt tot November 1903. Zwolle W. E J. Tjeenk Willink. 8°. [20x135]. (246 blz.).

Gcb. ƒ 1.75

Archief. Vroegere en latere mededeelingcn voornamelijk in betrekking tot Zeeland. Uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der wetenschap ■ pen. 1903. Middelburg, J. C. & W. Altorffer. 8°. [235x14]. (XXIII, 149 blz.). / i-375

Boek voor de huishouding, ten dienste van huisvrouwen, die orde beminnen. 's-Hertogenboscb, W. C. van Heusden. Gr. 8°. [285xi85J. (64blz).

Gecart. met namen f -.90 » zonder » » -.75

Drankwet, De. De bestaande wet en de thans ontworpen wijzigingen. Herziening van de wet van 28 Juni 1881 (Stbl. n° 97) houdende wettelijke bepalingen tot regeling van den kleinhandel in sterken drank en tot beteugeling van openbare dronkenschap, zooals die wet is gewijzigd hij de wetten van 23 April 1884 (Stbl. n° 54), 16 April 1885 (Stbl. n° 78), 15 April 1886 (Stbl. n°. 64) bij art. 2 van de wet van 31 December 1887 (Stbl. n° 265) en bij de wet van 27 April 1901 (Stbl. n° 85). 's-Gravenhage, Boekhandel v.h. Gebr. Belinfante. 8°. [20x14]. (34 blz.). / -.25

Verbeterde opgave.

Fruin, Mr. R.: Een brief van Philippus van Lansbergen. Middelburg, J. C. & W. Altorffer. 8°. [235 x 14]. (8 blz.). ƒ-.12=

Overdruk uit Archief, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der wetenschappen. 1903.

Henty G. A.: Van strijd en overwinning. Geïllustreerde werken. Almelo, W. Hilarius Wzn. 8°. [20X 135].

Per dl. f -.60; geb. / 1.-

I. De pages van Francis Veie. Een verhaal uit den So-jaiigen 01 rlog. 2e druk. (UI, 260 en 4 blz., m. 10 plto.).

II. In dienst van den prins. Een verhaal uit den 80-jarigen oorlog. 2e druk. (III, 264 blz., ni. 4 pltn.).

III. De jonge vaaodrig. Een verhaal uit de dagen van Waterloo. 2e druk. (III, 216 blz, m. 6 pltn ).

IV. Onder de vanen van Gustaaf Adolf. Een verhaal uit den 30-jarigen oorlog. 2e druk. ^IV, 226 blz., m. 8 pltn.).

Hercules Eros: Gedenkschriften van een erotomaan. Amsterdam, A. van Klaveren. 8°. [205 X 14J. (III, 92 blz.). ƒ -.75

Van Klaveren'-: Realistische bibliotheek.

Hoeven, Mr. H. van der, zie: Straf- en tuchtrecht, Militair.

Ilicis: De held Jan Klaassen of beleg en ontzet van het fort »de poppenkast». Kluchtige pantomime in één bedrijf. [6 h , 1 d.]. Drieborg, J. Bakker. KI. 8°. [i65xio5]. (15 blz.). ƒ-.30

Jaarverslag [aangaande het Zeeuwsch Genootschap der wetenschappen], over 1902/03, uitgebracht in de algemeene vergadering van 8 April 1903 door den secretaris van het genootschap, mr. W. Polman Kruseman. Middelburg, 1. C. & W. Altorffer. 8°. [235x 14J. (19 blz). ƒ -.25

Overdruk uit Archief, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der wetenschappen. 1903.

Jacquet, Louis: Conversattons francaises sur les tableaux de H. J. van Lummel. Ire série ptrticulièrement destinée aux enfints des écoles gardiennes et du degré inférieur des écoles primaires. Anvers-Gand, La Librairie Néerlandaise. [Utrecht, Kemink & Zoon]. 8C. [245 X 16]. (i50 biz). / I.50

Kok, J. Handleiding bij het onderwijs aan landen tuinbotiw-wintercursussen. Veendam, M. D. de Lange. 8°. [ig5x 13].

III. Bemestingsleer. 2e, herziene druk. (59 b'z., m. wit pap. dooisch. Gecart. ƒ -.50

IV. Kennis van de grond, f58 blz., m. wit pap. aoorsch.j. Gecart. ƒ -.50

Lee, Albert: Souverein of landverrader. (»King Stork of the Netherlands»). Uit het engelsch. Utrecht, J. G. van Terveen & Zoon. 8°. [i9*x 14]. 2 dln. (VI, 224 blz.; IV, 177 blz.)

ƒ 2.50; geb. in 1 bd. ƒ 2.90 Leeuw, H. L. de: Van den Jordaan tot de Schelde. (Bladzijden uit het Middelburgsch archief). Middelburg, J. C. & W. Altorffer. 8°. [235x14] (II, 25 blz.). ƒ-.25

Overdruk uit Archief, uitgegeven door het Zeewsch Genootschap der weienschappen. 1903.

Marie-Madeleine: Dj indische rotsduif. Vertaling van Meindert Boogaerdt Jun. Rotterdam, Johan Pieterse. 8°. [20 x [35j. (116 blz.).

/ 1. — ; geb. / 1.50

Mededeelingen, Statistische. Uitgegeven door het Bureau van statistiek der gemeente Amsterdam. | Communications statistiques publiées par le Bureau municipal de statistique d'Amsterdam], Amsterdam, Johannes Muller. 8°. f25x175].

9. Statistiek der bevolking van Amsterdam en eenige voorname steden der wereld in het jaar 1902. [Tableaux de statistique démographique d'Amsterdam et de quelques grandes villes du monde pendant 1'année KJ02]. (34 blz.). ƒ -.25 Meerendonk, Alphons van: De nuwe burgemester van Baokel. Komische voordracht voor één heer. Tilburg, W. Bergmans. Fo . [33x25]. (2 en 3 blz.). 1 ƒ -.60

Tekst afz. » -.20 Moonen, H.: Nachtserenade van Van Lummelen. Humoristisch trio. Tilburg, W. Bergmans. Fol. [33x25]. (2 en 5 blz.). f -.do

Tekst afz. -.20

Perrels, J. W.: Bijdragen tot de geschiedenis van den Schotschen stapel te Vere. I—III. Middelburg, J. C. & W. Altorffer. 8°. [235x14]. (II, 70 blz.).

ƒ-.625

Overdruk uic Archief, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der wetenschappen. 1903.

Prydz, Alvilde: Het beloofde land. Naar het noorsch door D. Logeman-Van der Willigen. Amsterdam, H. J. W. Becht. 8°. [21x15=]. (IV, 288 blz.).

ƒ 2.90; geb. ƒ 3.50

Selmer, Agot Gjems: Een doktersfamilie uit het hoogo Noorden. Een verhaal voor moeders en kinderen. Met toestemming van de schrijfster uit het n )orsch door Betsy Nort. Met een voorwoord van N. van Hichtum. (Geschikt voor eiken leeftijd boven q of 10 jaar). Almelo, W. Hilarius Wzn. [218x155] (VII, 212 blz., m. 3 pltn.).

/ 1.25; geb. ƒ 1.75

Shakespeare, William: De koopman van Venetië. Drama Vertaling door dr. Edward. B. Koster. Rotterdam, Johan Pieterse. 8°.[2ox i35j.(m blz.).

ƒ-.40; gecart. ƒ-.60 Op hollandsch papier 0 1.—; geb. ■> 1.50

Straf- en tuchtrecht, Militair. Dl. I. Geschiedenis van het wetboek van militair strafrecht. (Eerste boek). Verzameling van ontwerpen, stukken, beraadslagingen enz., bijeengebracht, gerangschikt en van aanteekeningen voorzien door prof. mr. H. van der Hoeven. 's-Gravenhage, Boekhandel v.h. Gebr. Belinfante. Leiden, Bockhandel en Drukkerij v.h. E. J. Brill. Gr. 8°. [25 X i65], (VII, 614 blz.). f 6.S5; geb. f 8.50

Wagenaar, Dr. L.: Walcheren in 1778. Middelburg, J. C. W. Altorffer. 8°. [235x14]. (48 blz.)./-.375

Overdruk uit Archief, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der wetenschappen. 1903.

Muziek.

Le Blanc, Carolo Francisco: Missa »Te Deum laudamus» a tres vocis aequales. (tenor, baryton et bassus) cum organo ad libitum. Tilburgi, W. Bergmans. Fol. [32 x 245J. Partituur (19 blz.). ƒ1.25 Stel stemmen 9 -.60 Franssen, Elbertus: De priester. Cantate voor driestemmig mannenkoor en bariton-solo met begeleiding van piano of orgel, gecomponeerd. Opus 10. Tilburg, W. Bergmans. Fol. [31x235].

Partituur (15 blz.). ƒ 1.25 Stel stemmen » -.60