is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 70, 1903, no 103, 01-12-1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWSBLAD voor den BOEKHANDEL

UITGEGEVEN DOOR DE VEREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS.

, Redacteur-Administrateur A. S. De Rochemont. Verschijnt Dinsdag- Donderdag- en Zaterdagavond.

Abonnement. Voor Nederland: / 3.- pet 3**** den, fr. p. post. Voor het buitenland: / 7.—per halfjaar, fr. p. post.

Afzondert, nrs. 15 ct. Hewijsnrs. ic ct.

Het abonnement voor bedienden in den boekhandel, werkzaam bij een lid der Vereeniging, of een abonnent, bedraagt, bij vooruitbetaling, per halfjaar : / 3-—1 hanenland, ƒ 3.50, buitenland.

Advertentiën voor het eerstvolgend n'immer kunnen uiterlijk op den dag van uitgaaf, 's morgens vóór

tien uur bezorgd worden

Zeventigste Jaargang. - No. 103.

DINSDAG 1 DECEMBER 1903.

Advertentiën. Voor leden der Vereeniging: 1—5 regels / 0.50, elke regel meer 5 ct. Voor niet-leden ook wanneer ingezonden door tusschenkomst van een lid : 1—5 regels / 0.75, elke rtgel meer 15 ct.

Van niet-geabonneerden kan vooruitbetaling der kosten van adverteeren gevorderd worden.

Afdeeling «Gevraagde- en Ai-ngeboden Boeken» voor leden 10 ct. per regel, voor n i e t-1 e d e n 20 ct. per regel, bij vooruitbetaling in bons.

Het auteursreent op , Gebouw sDe Koffleliandel», Raadhuisstraat, Amsterdam.

DIT NUMMER BESTAAT UIT 6 BLADZIJDEN

OFFICIEEL GEDEELTE.

FAILLISSEMENT ArrFArfaM Wz., PAPIERHANDELAAR te AMSTERDAM. Leden der Vereeniging, die mij in bovenstaand faillissement hunne belangen wenschen toe te vertrouwen, worden verzocht onverwijld hunne rekeningen in te zenden met bijvoeging van de volmacht, bedoeld bij art. 7 van het reglement. Curator is Mr. E. A. CoSMAN.

C. A. ADRIAANSEN, Correspondent voor Amsterdam.

Bij de Commissie tot regeling van het vertalingsredit zijn sedert de laatste opgave ingekomen: GONCOURT, EDMOND DE. Les freres Zemganno. Septicme édition. Paris 1879, op 2S November 1903, door H. HONIÜ, te Utrecht. GORSSE, H. DE, et JACOUIN, J., La jeunesse de Cyrano de Bergerac. Sans, 1903, op 28 November 1903, door Al.I.ert de LANGE, te Amsterdam, ren behoeve van Jac. van Cleef, te Amsterdam.

Namens de Commissie: Amsterdam, Vincent van Gogh,

2 December 1903. Keizersgracht 409.

NIET OFFICIEEL GEDEELTE. Nieuwe uitgaven in Nederland.

Alexander, J.: Dc truc van Nieuwkamp. Blijspel in 3 bedrijven. [4 h., 5 d.J. Vrij naar het duitsch, met de volledige mise-en-sccne, bewerkt door Jac de Vos. Zaandijk, J. Heijnis Tsz. KI. 8°. [185X12]. (143 blz.). / 1.25

Almanak, Van Zwaanïen's en Thompson's koopmans kantoor- en zak- [schrijf-J, voor het schrikkeljaar 1904. Rotterdam, E. de Kont & Zoon. 12°. [135x8*3. (82 bk., m. wit pap. doorsch. en achterin). K"roen perk. ƒ -.45

Almanak,Van Zwaamen's en Thompson's [KostertjeJ, voor het jaar 1904. Rotterdam, E. de B mt & Zoon. 24°. [8x5]. (64 blz.). In groen perk. omsl./-073 Geb., leder, verg. op sn. » -.30 Almanak, Van Zwaamen's en Thompson's [Rotterdatnsche] voor het schrikkeljaar 1904. Rotterdam, E de Bont & Zoon. 320. [95xS].

Enkele (80 en 32 blz.). ƒ -.10 Dubbele (112 » 80 blz.). > -.15 Drie dikke (128 » 144 blz). » --2° Vier > (128. 9 192 blz.;. » -.25 Heel » (128 » 272 blz.). » --35 Extra dikke (128 en 272 blz.).ƒ-.50; geb » -.60

Dergelijke, mei Je ÉukhuUw watergetijden, zijn getiteld: Van Zwaamen's en Thompson's V,iikluii/er-alman,tki ilic met den tijd van hoogwater te Scheveningen: Van Zwaamen's en ïhumpson's 's-Gravenhangschc almanak. I >e imjzen zijn dezelfde.

Almanak, Van Zwaamen's en Thompson s [schrijf-], voor het schrikkeljaar 1904. Rotterdam, E. de Bont & Zoon. KI. 8°. [ló^x 1.]. (60 blz m wit pap. doorsch. en achterin.;. In groen perk. ƒ-.55

Eerrington, B. A., B. S.: Lessons in englisch conversation for the use of the higher classes in schools and for Dutchmen travelling in England. Amsterdam, Uitgeversmaatschappij «Elsevier». 8°. [2ÖX13I. (V, 130 en 4 blz ).

/ 1.25: geb. / 1.50

Beusekom, Annie Hubert van: De oudste. Illustratien en bandversiering van Médard Tijtgat. Bussum, C. A. J. van üishoeck. 8°. [245xi6], (V, 360 blz., m. afb. en 1 pit.), ƒ2.40; geb ƒ2.90

Beysens, J. Th.: Ontologie of algemeene metaphysica Amsterdam, C. L. van Langenhuysen. 8°. [23x15]. (VI, 320 blz.). ƒ2.75

Bos, R. en C. H. Steenbeek: Mijn teekenboek. Teekenoefeningen voor de lagere school. Groningen, P. Noordhoff. Br. 40. [16X22].

I. (24 blz.). ƒ -'>2S

Bos R.: Onze provinciën. Een eenvoudig leerboekje der aardrijkskunde van Nederland, ook voor zelfwerkzaamheid bestemd. 5e druk Groningen, P. Noordhoff. 8°. [19X135]. [56 blz.).

ƒ -.20

Brandt van Doorne, C. P. :Vcnveghe en zijn vrouw. 2e druk. Amsterdam, H. J. W.Becht. 8°. [21 X 155]. (IV, 132 blz.V ƒ -.75; geb. ƒ 1 —

Brown, Abbie Farwell: Een boek van heiligen en hun dieren. Uit het engelsch door Christine Doorman. Geïllustreerd door Fanny Y. Cory. Amsterdam. H. J. W. Becht. 8°. [20X135]. (282 blz., m. 7 afb.). ƒ -.90; geb. ƒ ï.25

Bruin Jr., D. de: Kleine geschiedenis van ons vaderland. Groningen, P. Noordhoff. 8°. L2IXI35]. (96 blz.). ƒ --25

Campen, M. H. van: Bikoerim. Bussum, C. A. J. van Dishoeck. 8°. [20 X 14]. (VII, 418 blz.).

ƒ 2.90; geb. ƒ 3.50

Charles: Groot dierenboek, bevattende 100 diersoorten in volgorde in rijm gebracht. Heusden, L. J. Veerman. Gr. 8°. [31 x 23$]. (19 blz., m. afb. in kleurendr.). Gecart. ƒ -.60

Cramer, W.: Antwoorden der rekenopgaven uit »De voorbereidingsklasse». Opgave van admissieexamens voor h. b. scholen en gymnasiën. Gorinchem, F. Ouym. 8°. [20x13=]. (8 blz-)-

ƒ-.10

Deelstra, F.: Teekenschool voor verstgevorderden. Groningen, P. Noordhoff. 40 [29x22].

Serie 1). No. I. (16 blz.). ƒ -.25

Dissel, A. van: Kurzgefaszte Deutsche Schulgrammatik. r. Lchjvhr. 4. Auflage. Haag, Joh. Ykema. 8°. [20x14]. (184 blz.). ƒ --9°

Eeden, Frederik van: Vae victis! Wee den overwonnenen! Amsterdam, VV. Versluys. KI. 8°. [18.x12s]; (36 blz.). Z- p.

Uitsave ten voordeele van de slachtoffers van de Igemeene werkstaking.

Eschner, Max: Een kleine wonderwereld. Natuur en kunst in onze woning. Naar het duitsch voor Nederland bewerkt door J. Hendrik van Balen. Met engev. 2co gravures, naar de natuur geteekend door Bruno Héroux. Baarn, HollandiaDrukkerij. 8°. [25x16]. (XII, 410 blz.).

ƒ 4.80; geb. ƒ 5.50

Frerrssen, Gustav: De drie getrouwen. Vertaling van G. H. Priem. Amsterdam, C. L. G. Veldt. 8°. [22 x 155]. (IV, 505 blz., ffl. e. portr.).

ƒ 3.50; geb. ƒ 3.90

Franz, G.: De geschiedenis van Willem Teil. Met 6 platen in kleurendruk. Uit het hoogduitsch door Albertine. Heusden, L. J. Veerman. 40. [27 x 225]. (16 blz.). Gecart. ƒ -.40

Franz, G.: Robinson Crusoe' op zijn eiland. Met 6 platen in kleurendruk. Uit het hoogduitsch door Albertine. Heusden, L. J. Veerman. 4° [27X225]. (15 blz.). Gecart. ƒ -.40

Gezelle, Guido: Dichtwerken, Amsterdam, L. J. Veen. Gr. 16° [2.5x17]. Kplt. (10 dln.) ƒ 10.— Geb. (8 dln.) » 14.—

I. Dichtoefeningen. (III, 192 blz.).

Gispen, W. H.: Eenige brieven aan een vriend te Jeruzalem. Kampen, J. H. Kok. 8°. [235xi5]. (312 blz., m. e. portr.). ƒ2.25; geb. ƒ2.75

Gramberg, G. J.: Deutsche Handelskorrespondenz für Handclskurse und zum Selbstunterricht. Groningen, P. Noordhoff. 8°. [225x ,5], (IV, 80 blz.). ƒ-.50; geb. ƒ-.70

Hilty, Prof. Dr. C: Geluk. Naar het duitsch in het Nederlandsch overgezet door Edo Fimmen. Amsterdam, J. C Dalmeijer. 8°. [20'X 14]. (VII, 156 en 47 blz.). ƒ 1.90; geb. ƒ 2.40

Hilty, E.: De kunst van arbeiden. Naar het duitsch bewerkt door Edo Fimmen. Amsterdam, J. C. Dalmeijer. 8°. [195x135]. (17 blz.). ƒ-.10

25 ex. a 9 et., 50 ex. k 8 ct., 100 ex. a 7' ct.

Hoogeveen, M. B.: Voorlooper van de Nederlandschc spraakkunst. Groningen, P. Noordhoff. 8°. [2i5xi4]. (VIII, 86 blz.). ƒ -.50

Hoogvliet, Dr. J. M.: Korte Nederlandsche spraakleer. Amsterdam, S. L. van Looy. 8°. [20x14]. (VIII, 34 blz.). ƒ --4o

Huisdieren, Onze Heusden, L.J. Veerman. 40[2Ó5x 205]. (16 blz., m. afb. in kleurendr.). Gecart. ƒ -.40

Hulsman, G.: Intrèe-rede, gehouden op den Hen October 1903, voor de Ned. herv. gemeente van Groningen, naar aanleiding van Jes. 40 : 6 en 8. Groningen, P. Noordhoff. 8°. [215x15]. (29 blz.).

ƒ --4°

Iets over orchideen en hun cultuur in onze kassen Vrij bewerkt naar het fransch van Lucien Linden's »Les orchidées exotiques». Amsterdam, G. P. Tierie. Gr. 16° (VII, 123 blz.). Geb. ƒ2.50

Julien freres: De stoelenmatters. Komisch duet. Muziek van Antoine. Arnhem, Joh. C. M. van Mastrigl. Kol. [34 x 27]. (2 en 3 blz.). ƒ -.60 Tekst af » -.23