is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 70, 1903, no 108, 15-12-1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N1ËUWSBLAD VüÖk DÈN fiÖËtCMAMDËL

f HET V01iKSOlEEKBüAD|

Geïllustreerd orgaan van de Vereeniging, Arbeidersbelang' K

2 onder REDACTIE VAN £g

X ,T. HO II V V 1> |

8 we/ meèeverRing van lal van personen — . X

X - £@/te/i<$ o/? sociaal en economisch gebied. X

X Prijs per kwartaal 35 cent franco per post. g

X Prijs per nummer »Vs cent. X

5 ■ Door de Vereeniging „Arbeidersbelang" beiast met de administratie *

|| en exploitatie van bovengenoemd Geïllustreerd Weekblad, zoeken, wij voor X

5 iedere gemeente een ACTIEF AGENT, zoowel voor het plaatsen van abonne- *

X menten, als voor den verkoop van aparte nummers. ^

5 Het eerste nummer zal ft Januari a.s. verschijnen X

* Gegadigden gelieven zich per omgaande post tot ons te wenden. *

jf VAN HOLKEMA & WARENDORF. *

X Amsterdam, 15 Dec. 1903. L442I] JL

AxXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXtXXXXXXXXX^

COLPORTtüK. HiiAH ADRIANl, te Leiden, is verschenen: ■

miPOBTFUR zoekt engagement voor artis i-^U ' .

•'•L-^-^a^^ hb Vloek fier laa sctai z~~~; .< »•

^„«^ ^ DG fTOjBU HJ j^^g |nffict|e

Steller dezer, wonende in een der grootste en PW?? f I 50. ... ■

"berende firma's i„P kantoor- en aanverwante rabat £n de premiCn ^ 7/6 en ,S/ia, ™op aan- MIJ UÖII ITIOIIOUIIl

artikelen Blieven franco onder het Nr. dezer Ad- a zgnd ik het ook in commissie. ' nSHF

aan het Bureau vah dit Blad. [44*31 . KfcLlfc.

-prjj^jr^^^jjyjr^ uitgesproken bij de aanvaarding van het

KLKIvAt^* R;i de firma m. m. COUVÉE, te 's-Graven- Hoogloeraarsambt aan de Universiteit

H.R Uitgevers, die „og te vorderen gi jj-- * *— » - "~

Ï^S^ttTlSoo^wlr: „ntmoM stekte sv. d>.

den verzocht in Januari a s. hun reke- . ÓêV&'ftMÏ. ÏIW ♦ ♦ ♦ . PHIJS F 0.50. ♦ ♦ ♦ ♦

nino' aan onderstaand adres te zenden. OUUV W%»WJ,,H WM" Wordt alleen op verrok in commissie gronden.

f T;pdetnFeofuarl0pedrVhset- ^ VdittftdW, 8?Si\ HOLKEMAS BOEKHANDEL.

V%ïïU„ve1«mïakt tevens nijdraee ft de kennis der l,, de laatste tien Amsterdan, [44*]

wlwW^^^ art »t«r&5: ^ Sgg

met verwijzing naar deze advertentie,

geWeigjOS. P. H. HAMERS. W. S. TERUGVRAAG.

Watergraafsmeer Langeweg 55- —0— rnjs so cent.. —°—\ Jacobs «& Dörïng, Lat. Lees-

bij AmSterdam^^j^^j Voortekening netto 40 ets. met ^rennen j aeel> achtste «Iruk

In antwoord op de vele aanvragen diene, dat de _ f ^ December worden exem-

schcnrkalendcr ReGISTER voor VERVOLGWERK a 80 ets. J™£ yan den achtsten druk ter ruiling ingewacht.

., JWoudMoemen ^oeki veim^ ™ p utrecht. gebr. van der post

55 , u„h„t. 'a. e. Zeggelt, Globefabrikant, [443°]

evenals vorige jaren, weder totaal is ulljer Arnhem. L4428J

evfnals vorige jaren, weder totaal lfl kocht. [4425J