is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 17, 1888 (1e deel) [volgno 5]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

293

schenken, vóór — wegens de slechte tijden op Java — die industrie opbreekt. Yoor bont weefsel bestaat hier niet dan eene zeer kleine plaatsing, doch voor Turksch roode shirtings daarentegen, eene zeer groote. Zoo ook voor ruwe drille, Jeans shirtings en white shirtings of madapollams, respectievelijk gebleekt katoen. De vraag bij deze artikelen is alleen: kan men in Nederland tegen Engeland concurreeren ? Eenige fabrikanten zeggen : volkomen; anderen dat zij geen reden zien noch gegevens hebben om daaraan te twijfelen, en als zulks dus op den voorgrond mag gesteld worden, dan is het van het uiterste gewicht dat de Nederlandsche fabrikant deze markt, die jaarlijks in consumtie vooruitgaat, en alleen nog door Bombay voorbijgestreefd wordt, zijn volle attentie wijde.

Shanghai is in Nederland, en vooral in Twente, niet onbekend, maar men klaagt over de zware verliezen die proefnemingen met zich brachten, en dat prijzen hier zooveel lager zijn dan in verhouding tot Java. Hiertegen valt zeer veel te zeggen, wanneer men nauwkeurig met den toestand bekend is. Shanghai is een entrepot; het gebruikt zelf slechts een miniem gedeelte van den immensen toevoer, en de eigenlijke groote consumtie vindt plaats in de verre binnenlandsehe provinciën, als Kangsii en Szechuen, waarvan de inwoners nooit met Europeanen te zamen komen, en alles nog bestaat op gelijken voet als vóór honderden, ja misschien duizenden jaren. Indien dus nieuwe goederen of nieuwe qualiteiten van goederen hier aangebracht worden, hoe kan men dan verwachten dat die prijzen bedingen gelijk aan die van merken die sedert de opening van deze haven in 1843, dus een 40 jaren, of meer dan een geslacht, reeds jaar in jaar uit, onverschillig of de tijden gunstig of ongunstig waren, zijn verhandeld ?

Waarlijk, wanneer men den meer dan middeleeuwschen toestand der rijke inlandsche consumtie-districten in aanmerking neemt, is het niet raisonabel, maar moet men zich veel