is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 17, 1888 (1e deel) [volgno 7]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

409

den keizer behoort wordt, even als de evengenoemde eetwaren, onder het geleide van een gouden zonnescherm getransporteerd.

In het logement van den heer Meijer is eene societeitskamer, waar zich des avonds de officieren van het garnizoen en de voornaamste ingezetenen vereenigen. Hier trof ik dezen avond den heer J. van Tol aan, voor wien mij de heer Baumhauer, resident van Cheribon, eenen introductiebrief had medegegeven. De heer van Tol, een geboren Eotterdammer, is sedert vele jaren een inwoner van Solo.

Woensdag, 22 Juni.

"Van den heer van de Poel, resident van Tegal, een introductiebrief aan prins Mangko Negoro ontvangen hebbende, bood de heer van Tol mij aan mij heden derwaarts te geleiden, om denzelven te overhandigen. Deze vorst, voorheen bekend bij den naam van Prang Wedono, is een kleinzoon van dien pangerang Mangko Negoro, die in den oorlog van 1740 en volgende jaren zich tegen den keizer en het Nederlandsche gouvernement verklaarde, doch bij het sluiten van den vrede die aan dien oorlog een einde maakte, als een van den keizer onafhankelijk vorst, onder de bescherming van de Nederlandsche Oost-Indische maatschappij, werd erkend, wordende hem tegelijkertijd eene hoeveelheid lands van 4000 tjakjas of huisgezinnen afgestaan. Deze vorsten, hun bestaan en onafhankelijkheid aan het Nederlandsche gouvernement te danken hebbende, hebben zich sedert door hunne trouw en gehechtheid aan hetzelve onderscheiden. De tegenwoordige pangerang heeft den rang van kolonel bij de Nederlandsche armee, en voert als zoodanig het bevel over een duizendtal troepen van onderscheiden wapens, die hij ten dienste van het gouvernement moet op de been houden, en waarvoor hij eene zekere maandelijksche toelage ontvangt. Als prins Prang Wedono had hij den rang van majoor.

Zijn kraton is gelegen een weinig regts van den grooten weg die naar Semarang gaat, omtrent 2 palen van Solo. Wij