is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 17, 1888 (2e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

25

eenigzins verwonderd er de vlag geheschen te zien. Daar de kommandant van het fort onlangs overleden is en te Solo het gerucht ging dat de lieutenant Sagemans, van het garnizoen van Djokjokarta, tot kaptein en tevens kommandant in diens plaats benoemd was, veronderstelden wij dat deze welhgt heden komen zou of gekomen was om zijn kommandement te aanvaarden. Wij lieten voor den ingang van het fort stilhouden, met het voornemen om bij de officieren een bezoek af te leggen. Naar binnen gaande, kwam ons op de brug de lieutenant Vos van Steenbergen, waarnemend kommandant, met eenige andere officieren, te gemoet. Deze berigtte ons dat hij gisteren avond te 9 uur, per expresse, van den kommandant van Djokjokarta de tijding ontvangen had, dat eenige vorsten van dat hof zich tegen het gezag van den resident en het Nederlandsche gouvernement verzet hadden, hem waarschouwende de noodige voorzorgen te gebruiken, en op zijne hoede te zijn. Het bevreemdde hem dat hiervan op Solo, bij ons vertrek, niets bekend was, en ons evenzeer. De koerier, die hem de eerste tijding gebragt had, was dadelijk naar Solo doorgereden, en had er tusschen 12 en 1 uur in den verleden nacht kunnen zijn. Een uur later was een tweede koerier met een dépêche van den resident van Djokjokarta aan dien van Solo gepasseerd. In het fort vonden wij alles in rep en roer en was men den geheelen nacht bezig geweest met hetzelve in staat van verdediging te stellen. De brandende lonten waren bij de stukken geplaatst. Het garnizoen bestaat uit slechts 70 of 80 man, meest Madurezen, en niet meer dan 7 of 8 Europeanen. Men scheen echter wel voorbereid om den vijand af te wachten. Wij besloten, niettegenstaande deze omstandigheid, onze reis naar Djokjokarta voort te zetten, en werden daarin versterkt door de huzaren-lieutenant Mattaux, die gisteren van Solo vestrokken is, om een plaisirreisje naar Djokjo te doen, en den gepasseerden nacht hier vertoefd heeft. Hij was te paard, van één bediende vergezeld, ongewapend, maar resolveerde niet te min, na een pistool van een der andere