is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 18, 1889 (1e deel), no 3

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

219

een werkzaam deel hebben genomen, zijn voor hun rechters verschenen, verhoord en gevonnisd. Aan het openbaar gezag thans te beslissen wat er verder in het belang der orde en de veiligheid moet geschieden. Wij kannen niet aannemen, dat er thans nog sprake kan zijn van door eene voorbeeldelooze executie van meer dan honderd personen een afschrikwekkend voorbeeld te stellen. Het tegendeel is veeleer aan te nemen. Is veélal medelijden de voorheerschende stemming bij de menigte wanneer een misdadiger ter dood wordt gebracht, maanden nadat de misdaad werd bedreven en de gruwel daarvan is vergeten, hoeveel te meer zal dan zulks het geval wezen, wanneer het geldt talrijke veroordeelden, die, volgens de opvatting hunner landgenooten, althans den moed hebben gehad zich tegen de overheerschers te verzetten. Zonder twijfel, zou de sympathie der bevolking aan den kant der geëxecuteerden zijn. In stede van vrees en ontzag zou de gruwelijke terechtstelling van zoo velen, ja, ontzetting, maar tevens een stillen, hardnekkigen wrok opwekken tegen de harde, onverbiddelijke meesters, die zelfs in koelen bloede, geen genade, geen vergiffenis kennen.

De terechtstelling der 107 ter dood veroordeelde Batammers zou een groote polietieke fout zijn, en, daarom alleen gelooven wij dat de regeering van Nederlandsch Indie zich wel ernstig zal bedenken voor en aleer zij het fiat executie zal verleenen, afgescheiden nog van de vraag welken indruk het in de beschaafde wereld zou maken indien het bekend wordt dat, na een oproer volledig te hebben gedempt, orde en veiligheid te hebben hersteld, de Hollanders in Indie nog goedvonden meer dan 100 oproerlingen aan een galg op te hangen? Zou onze goede naam niet daaronder lijden? Zou men niet in de daad, in plaats van kracht, zwakte, radeloosheid zien? en gaan denken, dat wij zeiven twijfelen aan onze macht om Indie in bedwang te houden?

Wij bespeuren dan ook met leedwezen, dat er thans in Indie nog te veel steramen opgaan tegen het verleenen van