is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 19, 1890 (1e deel) [volgno 4]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

170

verhouding tot de oppervlakte en de hoedanigheid van den grond, zoodat zij eigenlijk eene soort rente is die de landbouwer aan den staat, als werkelijk eigenaar beschouwd, betaalt. Het is uit die belasting dat onze staatsbegrooting in de eerste plaats haar fondsen put; de andere hulpbronnen van het bestuur, zooals de inkomende rechten, de opbrengst der mijnen, van het zout en de tabak hebben betrekkelijk weinig te beteekenen.

Ik zeide zooeven dat de Chinees zijn geld in zijn akkergrond steekt. Toch bestaan er bij ons financiëele instellingen, waarover ik u het een en ander wil meêdeelen.

Wij hebben vooreerst een groot aantal deposito- en voorschotbanken, die aan hun cliënten geld leenen onder waarborg van grond, of zelfs op eene eenvoudige handteekening van den geldleener. Die banken bewijzen den landbouw gewichtige diensten; zij maken bij uitzondering wel eens groote winsten, doch hare rol bestaat hoofdzakelijk daarin dat zij het crediet in het bereik stellen van den minvermogenden, of beter gezegd van het algemeen, daar de groote fortuinen bij ons tot de zeldzaamheid behooren.

Behalve deze banken, bestaan er nog andere instellingen die overeenkomen met uwe pandhuizen en waar geleend wordt tegen een interest, die met inbegrip van alle onkosten hoogstens 8 °/0 'sjaars bedraagt, terwijl eindelijk de particulieren zich dikwijls vereenigen in groepen van 10 of 12 personen die elkander goed kennen, om eene onderlinge bank te vormen waarvan het zamenstel zeer eigenaardig is. De leener ontvangt in eens de som die hij noodig heeft, en geeft haar aan zijne crediteuren terug door jaarlijksche afbetaling van een zoodanig vastgesteld bedrag, dat hij in staat is zijne schuld af te lossen, zonder zich te bekrimpen. Deze wijze van handelen is zeer algemeen, en voorziet hoofdzakelijk in de kleine kapitalen, die de landbouwer soms noodig heeft om eene ontginning te ondernemen, voort te zetten of te verbeteren.