is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 19, 1890 (1e deel) [volgno 4]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

202

ampliatiën bevat, bereids hiervoren is behandeld, en het overige van haar inhoud betrekking heeft op niet-Chineezen. De lezer, die er mede kennis wenscht te maken, kan haar echter hierachter vinden als bijlage II.

Hoewel in de ordonnantie van 1869, zooals zij, na de aangebrachte wijzigingen in werking was, gelijk voren werd aangestipt, de Chineezen in het geheel niet genoemd werden, wijst de beperking in de ordonnantie van 1885 uit, dat zij alléén betrekking heeft op de vertegenwoordigers dier natie, welke in de Strait's gevestigd zijn.

Uit de laatste ordonnantie leeren wij ook, dat het bestuur in de straits de vorming van genootschappen onder de Chineezen beschouwde als een behoefte des volks, voortspruitende uit traditioneele gewoonten, en mitsdien, zooveel mogelijk aan nationale neigingen tegemoet wenschende te komen, zulke genootschappen onder zekere voorwaarden gedoogde.

Aan het, bij het Britsche koloniaal bestuur gevolgde systeem ten aanzien van genootschappen onder Chineezen, lag dus ten grondslag het denkbeeld: zooveel mogelijk tegemoet te komen aan volksbehoeften en traditioneele gewoonten, doch niet zonder waarborgen voor de orde en rust in de kolonie.

Van dit beginsel, hoe schoon het ook moge zijn, schijnt men echter in de Strait's teruggekomen te zijn, voornamelijk ten gevolge van verschillende uitingen der genootschappen en van het hiervoren geciteerd rapport van den Protector of Chinese te Singapore, en men heeft het blijkbaar noodig geacht nieuwe waarborgen te zoeken voor de handhaving van rust en orde in de kolonie met het oog op de werkzaamheid der vereenigingen onder de Chineezen.

Van daar de in Februari 1889 uitgevaardigde, hiervoren terloops genoemde en als bijlage IV bij deze verhandeling opgenomen ordonnantie, welke een artikel bevat, waarin de vroegere wetgeving ten aanzien der geheime genootschappen in haar geheel wordt ingetrokken, zoodat de onder die wet-