is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur; Weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid jrg 20, 1905, no 7, 18-02-1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20e Jaargang.

1905. - jê 7.

DE INGENIEUR.

87

Orgaan

VAN HET KON. INSTITUUT VAN INGENIEURS - VAN DE VEREENIGING VAN DELPTSCHE INGENIEURS.

MUM tewiii aai fle tecW en le dcdidmi van (Mare Werken ei lilraHl

Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs en de Vereeniging van Delftsehe Ingenieurs stellen zich in geonen deele verantwoordelijk voor de denkbeelden In de onderscheiden

bijdragen ontwikkeld of toegelicht.

Commissie van Toezicht: W. F. Lebmans, hoofdinspecteur-generaal van den Rijks-Waterstaat, te 's-Gravenhage, president ; E. H. Stieltjes, lid van den Raad van Toezicht op de Spoorwegdiensten, te 's-Gravenhage, secretaris; J. G. Dijxhoorn, hoogleeraar in de Werktuigbouwkunde aan de Polytechnische School, te Delft.

Verantwoordelijk Hoofdredacteur: R. A. van Sahdick.

Prijs per Jaargang:

Franco per post.

Voor Nederland / 10.—

Voor het Buitenland met vooruitbetaling. . . . • 12.60 Men abonneert zich voor een jaargang (1 Jan.—31 Dec). Over het bedrag der abonnementen in Nederland wordt

halfjaarlijks door de Administratie beschikt. Afzonderlijke nummers 60 cents. — Bewijsnummers

10 cents.

Verscnijnt ellen Zaterlag,

Stukken en mededeelingen, boeken, brochures, enz. te richten aan den Hoofdredacteur: Diligentia, Lange Voorhout, te 's-Gravenhage (Telephoon: 2170).

Voor Abonnementen zich te wenden tot de Administratie van dit Blad, Pa velj oensgracht No. 17 & 19, te 'u-Gravenhage.

Advertentiên in te zenden aan de Adjutnibtbatik van dit Blad, Pa velj oensgracht No. 17 & 19, te 's-Gravenhage. Agent voor Nederl. Adv.-Bnr. C.W.Betcke, Rotterdam. * ■ Duitschland, w. Meijers, Keulen.

Afzonderlijke Nummers worden — vaar zoover de voorraad strekt — het eerst aan Abonnés geleverd.

's-Gravenhage, 18 Februari 1905.

Prijs der Advertentiên:

Per regel ƒ 0,25

Groote letters naar plaatsruimte.

Abonnementen volgens afzonderlijke overeenkomst.

Advertentiên van Aanbestedingen f 0.15 per regel.

Idem by 2e en 3e plaatsing / 0.10 per regel.

Bij abonnement op Advertentiên worden bewijsnummers

gratis toegezonden. Over het bedrag der Abonnementen op advertentiên

wordt driemaandelijks beschikt.

INHOUD.

Vereeniging van Delftsehe Ingenieurs: lluilcngew. Alg. Verg. op 4 Maart 11)05. — De brug over de Oude Maas nabij Spijkenisse, Voordracht van A. L. de Geuikk (met a/l>ee.tftinge.nj. — Van de Wereldtentoonstelling te St. Louis. XII, door E. P. Haverkamp begf.mann (met afbeeldingen). — Cementijzer toegepast bij eleelriselie installaties (met afbeeldingen). - Vergadering van het Kon. lust. van Ingenieurs. — Vergadering der Vakafd. voor Eieetroteehniek. — De Nederl. Koopvaardijvloot in l:)0-i.

— Uit ons Parlement. — Boekbespreking: Elektroterhn. Zcitschrifi ail. 0. — Proeftochten en te water gelaten schepen: Dubbelselii uef-Hoppcrzandzuiger; Schroefsleepboot. — Weerkundige Waarnemingen. — Itivierberiehten. — ISinnenlandselie berichten.

— Omcieele berichten. — Offieieele berichten uit Indië. — Personalia. — Open betrekkingen. — Gezochte betrekkingen.

Dit nummer heeft 14 bladzijden.

Vereeniging van Delftsehe Ingenieurs.

V00RL00PIG BERICHT.

Aan de leden wordt hiermede kennis gegeven, dat op Zaterdag den 4en Maart, des namiddags te 1 ure, te 's-Gravenhage een Buitengewone Algemeene Vergadering zal worden gehouden, waarop het Verslag der Commissie in zake Inrichting en Wijze van werken der Besturen van groote gemeenten besproken zal worden.

■Gravenhage, 6 Febr. 1905.

Be Secretaris P. J. van Voorst Vader.

De brug over de Oude Maas nabij Spijkenisse.

Voordracht, gehouden in de Vergadering van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs van 15 November 1904.

DOOR HET LID

A. L. de GELDER. (Met afbeeldingen.)

j>e brug over de Oude Maas nabij Spijkenisse is aan¬

gelegd voor rekening van den btaat in den ontworpen stoomtramweg van Hellevoetsluis naar Rotterdam met een zijtak naar Brielle en üostvoorne, ingevolge

de wet van 23 Mei 1899, Stbl. no. 140.

Reikende van den bandijk te Spijkenisse, op het eiland Putten, tot den bandijk te Hoogvliet, op het eiland I.Tssel-

monde, is de totale lengte der overbrugging ongeveer 22G3 M. Zij bestaat uit: (zie fig. 1) a. een brug over de Oude Maas; 6. een brug over het Hoogvlietsche gat;

c. vakken aardebaan door de buitenpolders ;

d. verschillende kleinere werken tot voorziening in de afwatering en in de gemeenschap te land;

e. woningen voor brugpersoneel en wachthuisjes.

o. De brug over de Oude Maas (fig. 2) kruist de rivier even beneden het veer Spijkenisse—Hoogvliet onder nagenoeg rechten hoek. Zij bestaat uit een draaibrug, ongeveer in het midden van de rivier, een vaste brug naar den linkeroever en twee vaste bruggen naar den rechteroever, waarvan één oeverland overspant.

De draaibrug is gelijkarmig met vrije doorvaartwijdten van 25 M. De vaste bruggen overspannen elk een opening van 83.70 M. gemeten tusschen de draagsteenen. De geheele bruglengte bedraagt 351.44 M.

De vaste bruggen liggen onder een helling van 200 op 1 ; de draaibrug ligt horizontaal.

Naast de draaibrug is onder de vaste spanningen, over de helft dier spanningen, een doorvaarthoogte van minstens 5.60 M. bij G. H. W. (0.80 + N. A. P.) voor de scheepvaart beschikbaar, zoodat de meeste schepen, die de brug passeeren met gestreken schoorsteen en tuig onder de vaste spanningen door kunnen varen.

De brug is ingericht voor spoorverkeer van normale spoorwijdte, voor stoomtramverkeer van 1.067 M. spoorwijdte en voor gewoon verkeer, met dien verstande : dat zij is aangelegd voor stoomtram- en gewoon verkeer, zoodanig dat het gewoon verkeer, behalve van voetgangers, is gestremd, zoolang zich een tram op de brug bevindt, terwijl overigens de ombouw van het tramspoor in normaalspoor op eenvoudige wijze kan plaats hebben.

Zoowel de draaibrug als de vaste bruggen zijn breed op op het rijdek 4.50 M. Ter weerszijden van het rijdek liggen op de draaibrug binnen de beide hoofdliggers twee verhoogde voetpaden, elk breed 0.585 M. Op de vaste bruggen zijn ter weerszijden van het rijdek de voetpaden gedeeltelijk binnen de hoofdliggers ter breedte van 0.68 M., gedeeltelijk buiten de hoofdliggers ter breedte van 1.425 M.

Het tramspoor ligt in het midden van de brug.

De vrije hoogte bedraagt daar minstens 5.27 M., zoodat